Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  77.2. Zend_XmlRpc_Client

  77.2.1. Wprowadzenie

  Zend Framework zapewnia obsługę wywoływania zdalnych serwisów XML-RPC jako klient w pakiecie Zend_XmlRpc_Client. Do głównych funkcjonalności należą: automatyczna konwersja typów pomiędzy PHP a XML-RPC, obiekt serwera proxy oraz dostęp do możliwości introspekcji serwerów.

  77.2.2. Wywołania metod

  Konstruktor klasy Zend_XmlRpc_Client odbiera w pierwszym parametrze adres URL zdalnego serwera XML-RPC. Nowa zwrócona instancja może być użyta do wywołania dowolnej ilości zdalnych metod tego serwera.

  Aby wywołać zdalną metodę za pomocą klienta XML-RPC, utwórz instancję i użyj metody call(). Przykładowy kod poniżej używa demonstracyjnego serwera XML-RPC na stronie Zend Framework. Możesz go użyć do testowania lub eksplorowania komponentów Zend_XmlRpc.

  Przykład 77.1. Wywołanie metody XML-RPC

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  echo 
  $client->call('test.sayHello');

  // hello

  Wartość XML-RPC zwracana przez wywołanie zdalnej metody jest automatycznie konwertowana do odpowiedniego natywnego typu PHP. W powyższym przykładzie, zwraca jest wartość typu string i jest ona natychmiast gotowa do użycia.

  Pierwszy parametr metody call() to nazwa zdalnej metody do wywołania. Jeśli zdalna metoda wymaga jakichkolwiek parametrów, mogą być one wysłane przez podanie do metody call() drugiego opcjonalnego parametru w postaci tablicy wartości do przekazania do zdalnej metody:

  Przykład 77.2. Wywołanie metody XML-RPC z parametrem

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  $arg1 1.1;
  $arg2 'foo';

  $result $client->call('test.sayHello', array($arg1$arg2));

  // zmienna $result jest natywnego typu PHP

  Jeśli zdalna metoda nie wymaga parametrów, ten opcjonalony parametr może pozostać pusty, lub może być pustą tablicą array(). Tablica parametrów dla zdalnej metody może zawierać natywne typy PHP, obiekty Zend_XmlRpc_Value, lub ich kombinacje.

  Metoda call() automatycznie skonwertuje odpowiedź XML-RPC i zwróci wartość odpowiedniego natywnego typu PHP. Obiekt Zend_XmlRpc_Response ze zwróconą wartością będzie także dostępny po wywołaniu poprzez wywołanie metody getLastResponse().

  77.2.3. Typy i konwersje

  Niektóre zdalne wywołania metod wymagają parametrów. Są one przekazywane do metody call() obiektu Zend_XmlRpc_Client jako tablica w drugim parametrze. Każdy podany parametr może być natywnego typu PHP, wtedy będzie automatycznie skonwertowany, lub może być obiektem reprezentującym specyficzny typ XML-RPC (jeden z obiektów Zend_XmlRpc_Value).

  77.2.3.1. Natywne typy PHP jako parametry

  Parametry mogą być przekazane do metody call() jako natywne zmienne PHP, czyli jako string, integer, float, boolean, array, lub object. W tym przypadku każda natywna wartość zostanie automatycznie wykryta i skonwertowana do jednego z typów XML-RPC, zgodnie z tą tabelą:

  Tabela 77.1. Konwersje między typami PHP oraz XML-RPC

  Natywny typ PHP Typ XML-RPC
  integer int
  double double
  boolean boolean
  string string
  array array
  associative array struct
  object array

  [Notatka] Na co zamieniane są puste tablice?

  Przekazanie pustej tablicy do metody XML-RPC jest problematyczne, ponieważ może ona przedstawiać pustą tablicę lub strukturę. Obiekt Zend_XmlRpc_Client wykrywa takie przypadki i wywołuje metodę serwera system.methodSignature aby określić na jaki typ XML-RPC powinien tę tablicę zamienić

  Jednak może to powodować pewne problemy. Po pierwsze, serwery które nie obsługują metody system.methodSignature będą zapisywać nieudane żądania, a obiekt Zend_XmlRpc_Client będzie wtedy zamieniał puste tablice na puste tablice XML-RPC. Po drugie oznacza to, że każde wywołanie z argumentami w postaci tablic będą powodować konieczność przeprowadzenia dodatkowego żądania do zdalnego serwera.

  Aby całkowicie zablokować takie sprawdzanie, możesz wywołać metodę setSkipSystemLookup() przed wywołaniem metody XML-RPC call:

  $client->setSkipSystemLookup(true);
  $result $client->call('foo.bar', array(array()));

  77.2.3.2. Obiekty Zend_XmlRpc_Value jako parametry

  Parametry mogą być także tworzone jako instancje klasy Zend_XmlRpc_Value w celu określenia dokładnego typu XML-RPC. Konieczne jest to gdy:

  • gdy chcesz być pewny, że parametr poprawnego typu jest przekazany do procedury (np. procedura wymaga liczby całkowitej, a ty możesz pobrać tę wartość z bazy jako łańcuch znaków).

  • Wtedy gdy procedura wymaga typu base64 lub dateTime.iso8601 (które nie istnieją jako natywne typy PHP)

  • Gdy automatyczna konwersja może nie zadziałać (np. gdy chcesz przekazać pustą strukturę XML-RPC jako parametr. Puste struktury są reprezentowane przez puste tablice w PHP, ale jeśli podasz pustą tablicę w parametrze będzie ona automatycznie skonwertowana do tablicy XML-RPC z tego powodu, że nie jest ona tablicą asocjacyjną)

  Są dwa sposoby utworzenia obiektu Zend_XmlRpc_Value: bezpośrednie utworzenie instancji jednej z podklas klasy Zend_XmlRpc_Value,lub użycie statycznej metody fabryki Zend_XmlRpc_Value::getXmlRpcValue().

  Tabela 77.2. Obiekty Zend_XmlRpc_Value dla typów XML-RPC

  Typ XML-RPC Stała Zend_XmlRpc_Value Obiekt Zend_XmlRpc_Value Object
  int Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_INTEGER Zend_XmlRpc_Value_Integer
  double Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_DOUBLE Zend_XmlRpc_Value_Double
  boolean Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_BOOLEAN Zend_XmlRpc_Value_Boolean
  string Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_STRING Zend_XmlRpc_Value_String
  base64 Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_BASE64 Zend_XmlRpc_Value_Base64
  dateTime.iso8601 Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_DATETIME Zend_XmlRpc_Value_DateTime
  array Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_ARRAY Zend_XmlRpc_Value_Array
  struct Zend_XmlRpc_Value::XMLRPC_TYPE_STRUCT Zend_XmlRpc_Value_Struct

  [Notatka] Automatyczna konwersja

  Kiedy tworzymy nowy obiekt Zend_XmlRpc_Value, jego wartość jest ustawiana jako typ PHP. Wartość będzie konwertowana do określonego typu używając rzytowania typów PHP. Na przykład, jeśli podany jest łańcuch znaków jako wartość do obiektu Zend_XmlRpc_Value_Integer, wartość ta będzie konwertowana za pomocą (int)$value.

  77.2.4. Obiekt serwera proxy

  Innym sposobem wywołania zdalnych metod za pomocą klienta XML-RPC jest użycie serwera proxy. Jest to obiekt PHP, który rozszerza zdalną przestrzeń nazw XML-RPC, powodując, że obiekt ten działa jak natywny obiekt PHP.

  Aby utworzyć instancję serwera proxy, wywołaj metodę getProxy() instancji Zend_XmlRpc_Client. To zwróci instancję obiektu Zend_XmlRpc_Client_ServerProxy. Wywołanie dowolnej metody na obiekcie serwera proxy będzie przekazane do zdalnego serwera, a parametry będą przekazane jak do każdej innej metody PHP.

  Przykład 77.3. Rozszerzanie domyślnej przestrzeni nazw

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  $server $client->getProxy();           // Rozszerza domyślną przestrzeń nazw

  $hello $server->test->sayHello(12);  // test.Hello(1, 2) zwraca "hello"

  Metoda getProxy() pobiera opcjonalny argument określający, która przestrzeń nazw zdalnego serwera chcemy rozszerzyć. Jeśli przestrzeń nazwa nie zostanie określona, rozszerzona zostanie domyślna przestrzeń nazwa. W następnym przykładzie będzie rozszerzona przestrzeń nazw test:

  Przykład 77.4. Rozszerzanie dowolnej przestrzeni nazw

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  $test  $client->getProxy('test');     // Rozszerza przestrzeń nazwa "test"

  $hello $test->sayHello(12);         // test.Hello(1,2) zwraca "hello"

  Jeśli zdalny serwer obsługuje zagnieżdżone przestrzenie nazwa o dowolnej ilości zagnieżdżeń, mogą być one także użyte przez serwer proxy. Na przykład, jeśli serwer w powyższym przykładzie posiada metodę test.foo.bar(), może być ona wywołana jako $test->foo->bar().

  77.2.5. Obsługa błędów

  Dwa rodzaje błędów mogą wystąpić podczas wywoływania metod XML-RPC: błędy HTTP oraz błędy XML-RPC. Klient Zend_XmlRpc_Client rozpoznaje te błędy i daje możliwośc wykrycia i złapania każdego z nich.

  77.2.5.1. Błędy HTTP

  Jeśli wystąpi jakiś błąd HTTP, na przykład gdy zdalny serwer HTTP zwróci błąd 404 Not Found, wyrzucony zostanie wyjątek Zend_XmlRpc_Client_HttpException.

  Przykład 77.5. Obsługa błędów HTTP

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://foo/404');

  try {

      
  $client->call('bar', array($arg1$arg2));

  } catch (
  Zend_XmlRpc_Client_HttpException $e) {

      
  // $e->getCode() zwraca 404
      // $e->getMessage() zwraca "Not found"

  }

  Zależnie od tego jak używany jest klient XML-RPC, gdy wystąpi błąd HTTP zostanie wyrzucony wyjątek Zend_XmlRpc_Client_HttpException.

  77.2.5.2. Błędy XML-RPC

  Błędy XML-RPC są analogiczne do wyjątków PHP. Jest to specjalny typ zwracany przez wywołanie metody XML-RPC, który zawiera zarówno kod błędu jak i informacje o błędzie. Błędy XML-RPC są obsługiwane różnie, zależnie od kontekstu w jakim użyty jest obiekt Zend_XmlRpc_Client.

  Gdy użyta jest metoda call() lub obiekt serwera proxy, błędy XML-RPC spowodują wyrzucenie wyjątku Zend_XmlRpc_Client_FaultException. Kod oraz informacje o błędzie wyjątku będą bezpośrednio mapować do ich odpowiednich wartości oryginalnej odpowiedzi błędu XML-RPC.

  Przykład 77.6. Obsługa błędów XML-RPC

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  try {

      
  $client->call('badMethod');

  } catch (
  Zend_XmlRpc_Client_FaultException $e) {

      
  // $e->getCode() zwraca 1
      // $e->getMessage() zwraca "Unknown method"

  }

  Gdy metoda call() jest użyta do przeprowadzenia żądania, przy wystąpieniu błędu zostanie wyrzucony wyjątek Zend_XmlRpc_Client_FaultException. Obiekt Zend_XmlRpc_Response zawierający błąd będzie także dostępny przez wywołanie metody getLastResponse().

  Gdy do przeprowadzenia żądania użyta jest metoda doRequest(), nie będzie wyrzucony żaden wyjątek. Zamiast tego zwrócony zostanie obiekt Zend_XmlRpc_Response zawierający informacje o błędzie. Może to być sprawdzone za pomocą metody isFault() obiektu Zend_XmlRpc_Response.

  77.2.6. Introspekcja serwerów

  Niektóre serwery XML-RPC obsługują metody introspekcji w przestrzeni nazw XML-RPC system.. Zend_XmlRpc_Client zapewnia specjalną obsługę dla serwerów z taką funkcjonalnością.

  Instancja Zend_XmlRpc_Client_ServerIntrospection może być odebrana przez wywołanie metody getIntrospector() obiektu Zend_XmlRpcClient. Następnie obiekt ten może być użyty do przeprowadzenia operacji introspekcji na serwerze.

  77.2.7. Od żądania do odpowiedzi

  Wewnątrz wygląda to tak, że metoda call() instancji obiektu Zend_XmlRpc_Client buduje obiekt żądania (Zend_XmlRpc_Request) i wysyła go do innej metody, doRequest(), ktora zwraca obiekt odpowiedzi (Zend_XmlRpc_Response).

  Metoda doRequest() jest także dostępna dla bezpośredniego użycia:

  Przykład 77.7. Przetwarzanie żądania do odpowiedzi

  $client = new Zend_XmlRpc_Client('http://framework.zend.com/xmlrpc');

  $request = new Zend_XmlRpc_Request();
  $request->setMethod('test.sayHello');
  $request->setParams(array('foo''bar'));

  $client->doRequest($request);

  // $server->getLastRequest() zwraca instancję Zend_XmlRpc_Request
  // $server->getLastResponse() zwraca instancję Zend_XmlRpc_Response

  Zawsze po wywołaniu metody XML-RPC przez klienta, niezależnie od tego czy za pomocą metody call(), metody doRequest() czy poprzez serwer proxy, ostatni obiekt żądania i odpowiadający mu obiekt odpowiedzi będą zawsze dostępne odpowiednio za pomocą metod getLastRequest() oraz getLastResponse().

  77.2.8. Klient HTTP i testowanie

  We wszystkich poprzednich przykładach nie został określony żaden klient HTTP. W takim wypadku utworzona zostaje nowa instancja Zend_Http_Client z jej domyślnymi opcjami i ta instancja zostaje użyta automatycznie przez Zend_XmlRpc_Client.

  Klient HTTP może być odebrany w dowolnej chwili za pomocą metody getHttpClient(). W większości przypadków domyślny klient HTTP będzie wystarczający. Jakkolwiek, metoda setHttpClient() pozwala na ustawienie innego klienta HTTP dla danej instancji.

  Metoda setHttpClient() jest szczególnie przydatna dla testów jednostkowych. Gdy jest połączona z obiektem Zend_Http_Client_Adapter_Test, zdalne serwisy mogą być zasymulowane dla naszego testowania. Zobacz testy jednostkowe dla Zend_XmlRpc_Client aby zobaczyć jak można to zrobić.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...