Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  75.3. Skrypty widoków

  Kiedy już kontroler przypisze zmienne i wywoła metodę render(), Zend_View dołącza wymagany skrypt widoku i wykonuje go "wewnątrz" instancji Zend_View. Dlatego w skrypcie widoku, odwołania do zmiennych i metod obsługiwane są za pomocą $this.

  Zmienne przypisane do widoku przez kontroler odnoszą się do właściwości tej instancji. Na przykład, jeśli kontroler przypisał zmienną 'cos', w skrypcie widoku możesz odwołać się do niej za pomocą $this->cos. (To pozwala Ci na śledzenie zmiennych które zostały przypisane do skryptu i tych które są zmiennymi wewnętrznymi skryptu).

  W celu przypomnienia, oto przykład skryptu widoku pokazanego we wprowadzeniu do Zend_View.

  if ($this->books): ?>

      <!-- Tabela z książkami. -->
      <table>
          <tr>
              <th>Autor</th>
              <th>Tytuł</th>
          </tr>

          <?php foreach ($this->books as $key => $val): ?>
          <tr>
              <td><?php echo $this->escape($val['author']) ?></td>
              <td><?php echo $this->escape($val['title']) ?></td>
          </tr>
          <?php endforeach; ?>

      </table>

  <?php else: ?>

      <p>Nie ma żadnych książek do wyświetlenia.</p>

  <?php endif;

  75.3.1. Filtrowanie danych wyjściowych

  Jedną z najważniejszych rzeczy do zrobienia w skrypcie widoku jest uzyskanie pewności, że dane wyjściowe zostały prawidłowo przefiltrowane. Pomaga to w przeciwdziałaniu atakom XSS. Jeśli nie używasz funkcji, metody lub helpera w celu filtrowania danych wyjściowych, powinieneś zawsze je filtrować wtedy gdy chcesz je wyświetlić.

  Zend_View dostarcza metodę zwaną escape() która filtruje dane wyjściowe.

  // zły zwyczaj wyświetlania zmiennej:
  echo $this->variable;

  // dobry zwyczaj wyświetlania zmiennej:
  echo $this->escape($this->variable);

  Domyślnie metoda escape() używa funkcji PHP htmlspecialchars() do filtrowania danych wyjściowych. Jakkolwiek, zależenie od Twojego środowiska możesz chcieć filtrować dane wyjściowe w inny sposób. Użyj metody setEscape() na poziomie kontrolera by przekazać instancji Zend_View informację o tym, jakiej metody filtrowania ma używać.

  // utwórz instancje Zend_View
  $view = new Zend_View();

  // wybierz funkcję htmlentities() jako metodę filtrowania
  $view->setEscape('htmlentities');

  // lub wybierz statyczną klasę jako metodę filtrowania
  $view->setEscape(array('SomeClass''methodName'));

  // lub instancję
  $obj = new SomeClass();
  $view->setEscape(array($obj'methodName'));

  // a teraz wygeneruj skrypt widoku
  echo $view->render(...);

  Metoda lub funkcja filtrująca powinna przyjmować wartość do przefiltrowania jako pierwszy parametr, a wszystkie inne parametry powinny być opcjonalne.

  75.3.2. Użycie alternatywnych systemów szablonów

  Chociaż PHP jest sam w sobie potężnym systemem szablonów, wielu programistów czuje, że jest on jednak zbyt potężny lub skomplikowany dla projektantów szablonów i mogą chcieć użyć alternatywnego systemu szablonów. Zend_View zapewnia do tego dwa mechanizmy, pierwszy przez skrypty widoku, drugi przez zaimplementowanie interfejsu Zend_View_Interface.

  75.3.2.1. Systemy szablonów używające skryptów widoku

  Skrypt widoku może być użyty w celu utworzenia instancji i manipulowania osobnym obiektem szablonu, takim jak np. szablon PHPLIB. Skrypt widoku w takim przypadku mógłby wyglądać mniej więcej tak:

  include_once 'template.inc';
  $tpl = new Template();

  if (
  $this->books) {
      
  $tpl->setFile(array(
          
  "booklist" => "booklist.tpl",
          
  "eachbook" => "eachbook.tpl",
      ));

      foreach (
  $this->books as $key => $val) {
          
  $tpl->set_var('author'$this->escape($val['author']);
          
  $tpl->set_var('title'$this->escape($val['title']);
          
  $tpl->parse("books""eachbook"true);
      }

      
  $tpl->pparse("output""booklist");
  } else {
      
  $tpl->setFile("nobooks""nobooks.tpl")
      
  $tpl->pparse("output""nobooks");
  }

  I mogłoby to być powiązane z takim plikiem szablonu:

  <!-- booklist.tpl -->
  <
  table>
      <
  tr>
          <
  th>Autor</th>
          <
  th>Tytuł</th>
      </
  tr>
      {
  books}
  </
  table>

  <!-- 
  eachbook.tpl -->
      <
  tr>
          <
  td>{author}</td>
          <
  td>{title}</td>
      </
  tr>

  <!-- 
  nobooks.tpl -->
  <
  p>Nie ma żadnych książek do wyświetlenia.</p>

  75.3.2.2. Systemy szablonów używające interfejsu Zend_View_Interface

  Niektórzy mogą zrobić to łatwiej zapewniając w prosty sposób system szablonów kompatybilny z Zend_View. Zend_View_Interface definiuje minimalny interfejs potrzebny dla kompatybilności.

  /**
   * Zwraca aktualny obiekt systemu szablonów
   */
  public function getEngine();

  /**
   * Ustawia ścieżkę do skryptów/szablonów widoku
   */
  public function setScriptPath($path);

  /**
   * Ustawia bazową ścieżkę dla wszystkich zasobów widoków
   */
  public function setBasePath($path$prefix 'Zend_View');

  /**
   * Dodaje dodatkową ścieżkę dla wszystkich zasobów widoków
   */
  public function addBasePath($path$prefix 'Zend_View');

  /**
   * Zwraca obecne ścieżki skryptów widoków
   */
  public function getScriptPaths();

  /**
   * Nadpisanie metod do przypisywania zmiennych
   * szablonów jako właściwości obiektu
   */
  public function __set($key$value);
  public function 
  __get($key);
  public function 
  __isset($key);
  public function 
  __unset($key);

  /**
   * Ręczne przypisywanie zmiennych szablonu,
   * lub możliwość przypisania wielu
   * zmiennych na raz.
   */
  public function assign($spec$value null);

  /**
   * Czyści wszystkie przypisane zmienne.
   */
  public function clearVars();

  /**
   * Renderowanie szablonu o nazwie $name
   */
  public function render($name);

  Używając tego interfejsu, relatywnie proste staje się podpięcie zewnętrznego systemu szablonów jako klasy kompatybilnej z Zend_View. Przykładowo, poniższy przykład to podpięcie systemu Smarty:

  class Zend_View_Smarty implements Zend_View_Interface
  {
      
  /**
       * Obiekt Smarty
       * @var Smarty
       */
      
  protected $_smarty;

      
  /**
       * Konstruktor
       *
       * @param string $tmplPath
       * @param array $extraParams
       * @return void
       */
      
  public function __construct($tmplPath null$extraParams = array())
      {
          
  $this->_smarty = new Smarty;

          if (
  null !== $tmplPath) {
              
  $this->setScriptPath($tmplPath);
          }

          foreach (
  $extraParams as $key => $value) {
              
  $this->_smarty->$key $value;
          }
      }

      
  /**
       * Zwraca aktualny obiekt systemu szablonów
       *
       * @return Smarty
       */
      
  public function getEngine()
      {
          return 
  $this->_smarty;
      }

      
  /**
       * Ustawia ścieżkę do szablonów
       *
       * @param string $path Ścieżka.
       * @return void
       */
      
  public function setScriptPath($path)
      {
          if (
  is_readable($path)) {
              
  $this->_smarty->template_dir $path;
              return;
          }

          throw new 
  Exception('Nieprawidłowa ścieżka');
      }

      
  /**
       * Zwraca obecną ścieżkę szablonów
       *
       * @return string
       */
      
  public function getScriptPaths()
      {
          return array(
  $this->_smarty->template_dir);
      }

      
  /**
       * Alias dla setScriptPath
       *
       * @param string $path
       * @param string $prefix Unused
       * @return void
       */
      
  public function setBasePath($path$prefix 'Zend_View')
      {
          return 
  $this->setScriptPath($path);
      }

      
  /**
       * Alias dla setScriptPath
       *
       * @param string $path
       * @param string $prefix Unused
       * @return void
       */
      
  public function addBasePath($path$prefix 'Zend_View')
      {
          return 
  $this->setScriptPath($path);
      }

      
  /**
       * Przypisanie zmiennej do szablonu
       *
       * @param string $key Nazwa zmiennej.
       * @param mixed $val Wartość zmiennej.
       * @return void
       */
      
  public function __set($key$val)
      {
          
  $this->_smarty->assign($key$val);
      }

      
  /**
       * Pobiera przypisaną zmienną
       *
       * @param string $key Nazwa zmiennej
       * @return mixed Wartość zmiennej.
       */
      
  public function __get($key)
      {
          return 
  $this->_smarty->get_template_vars($key);
      }

      
  /**
       * Pozwala działać funkcjom empty() oraz
       * isset() na właściwościach obiektu
       *
       * @param string $key
       * @return boolean
       */
      
  public function __isset($key)
      {
          return (
  null !== $this->_smarty->get_template_vars($key));
      }

      
  /**
       * Pozwala działać funkcji unset() na właściwości obiektu
       *
       * @param string $key
       * @return void
       */
      
  public function __unset($key)
      {
          
  $this->_smarty->clear_assign($key);
      }

      
  /**
       * Przypisywanie zmiennych do szablonu
       *
       * Pozwala przypisać określoną wartość do określonego
       * klucza, LUB przekazać tablicę par klucz => wartość
       * aby przypisać je wszystkie na raz.
       *
       * @see __set()
       * @param string|array $spec Strategia przypisania (klucz
       * lub tablica par klucz=> wartość)
       * @param mixed $value (Opcjonalny) Gdy przypisujesz
       * nazwaną zmienną, użyj go jako wartości.
       * @return void
       */
      
  public function assign($spec$value null)
      {
          if (
  is_array($spec)) {
              
  $this->_smarty->assign($spec);
              return;
          }

          
  $this->_smarty->assign($spec$value);
      }

      
  /**
       * Czyści wszystkie przypisane zmienne.
       *
       * Czyści wszystkie zmienne przypisane do Zend_View za pomocą
       * {@link assign()} lub przeładowania właściwości
       * ({@link __get()}/{@link __set()}).
       *
       * @return void
       */
      
  public function clearVars()
      {
          
  $this->_smarty->clear_all_assign();
      }

      
  /**
       * Renderuje szablon i zwraca dane wyjściowe.
       *
       * @param string $name Nazwa szablonu do renderowania.
       * @return string Dane wyjściowe.
       */
      
  public function render($name)
      {
          return 
  $this->_smarty->fetch($name);
      }
  }

  W tym przykładzie powinieneś utworzyć instancję klasy Zend_View_Smarty zamiast Zend_View, a następnie używać jej w dokładnie w ten sam sposób jak Zend_View:

  $view = new Zend_View_Smarty();
  $view->setScriptPath('/path/to/templates');
  $view->book 'Zend PHP 5 Certification Study Guide';
  $view->author 'Davey Shafik and Ben Ramsey'
  $rendered $view->render('bookinfo.tpl');
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...