Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 75. Zend_View

  75.1. Wprowadzenie

  Zend_View jest klasą zapewniającą obsługę części widoku ("view") we wzorcu projektowym MVC (model-view-controller). Istnieje ona w celu oddzielenia wyglądu aplikacji od kontrolerów i danych. Zapewnia system skryptów helperów i filtrów.

  Zend_View jest bardzo prostym systemem; możesz użyć PHP jako języka szablonów lub utworzyć instancje innych systemów szablonów, a następnie manipulować nimi wewnątrz skryptu widoku.

  Zasadniczo użycie Zend_View składa się z dwóch kroków: 1. Twój skrypt kontrolera tworzy instancję klasy Zend_View i przekazuje zmienne do tej instancji. 2. Kontroler mówi obiektowi Zend_View aby przetworzył określony skrypt widoku, skutkiem tego jest wygenerowanie wyjściowego widoku.

  75.1.1. Skrypt kontrolera

  Aby pokazać prosty przykład załóżmy, że kontroler ma dane w postaci listy książek i chcemy aby były one przetworzone jako widok. Skrypt kontrolera mógłby wyglądać tak:

  // użyjmy modelu aby uzyskać dane o autorach książek i ich tytułach
  $data = array(
      array(
          
  'author' => 'Hernando de Soto',
          
  'title' => 'The Mystery of Capitalism'
      
  ),
      array(
          
  'author' => 'Henry Hazlitt',
          
  'title' => 'Economics in One Lesson'
      
  ),
      array(
          
  'author' => 'Milton Friedman',
          
  'title' => 'Free to Choose'
      
  )
  );

  // przekażmy dane o książkach do instancji Zend_View
  Zend_Loader::loadClass('Zend_View');
  $view = new Zend_View();
  $view->books $data;

  // wygenerujemy wyjściowy widok o nazwie "booklist.php"
  echo $view->render('booklist.php');

  75.1.2. Skrypt widoku

  Teraz potrzebujemy skryptu widoku "booklist.php". Jest to skrypt PHP jak każdy inny, z jednym wyjątkiem: jest on wykonywany w przestrzeni instancji Zend_View, co oznacza, że odnosi się on do właściwości i metod klasy Zend_View za pomocą $this. Zmienne przekazane do tej instancji przez kontroler są publicznymi właściwościami instancji Zend_View) więc bardzo prosty skrypt mógłby wyglądać tak:

  if ($this->books): ?>

      <!-- Tabela z książkami. -->
      <table>
          <tr>
              <th>Autor</th>
              <th>Tytuł</th>
          </tr>

          <?php foreach ($this->books as $key => $val): ?>
          <tr>
              <td><?php echo $this->escape($val['author']) ?></td>
              <td><?php echo $this->escape($val['title']) ?></td>
          </tr>
          <?php endforeach; ?>

      </table>

  <?php else: ?>

      <p>Nie ma żadnych książek do wyświetlenia.</p>

  <?php endif;

  Zauważ, że używamy metody "escape()" aby przefiltrować zmienne wyjściowe.

  75.1.3. Opcje

  Zend_View posiada kilka opcji, które mogą być użyte do skonfigurowania zachowania skryptów widoków.

  • basePath: określa bazową ścieżkę, wewnątrz której znajdują się skrypty widoków, klasy helperów oraz klasy filtrów. Zakładane jest, że struktura katalogów wygląda tak:

   base/path/
       
   helpers/
       
   filters/
       
   scripts/

   Ta opcja może być ustawiona za pomocą metody setBasePath(), metody addBasePath(), lub jako opcja basePath przekazana do konstruktora.

  • encoding: określa kodowanie znaków, które ma być użyte przez metody htmlentities(), htmlspecialchars() oraz w innych operacjach. Domyślnie jest to ISO-8859-1 (latin1). Może być ustawione za pomocą metody setEncoding() lub jako opcja encoding konstruktora.

  • escape: określa funkcję używaną przez metodę escape(). Może być ustawiona za pomocą metody setEscape() lub za pomocą opcji escape konstruktora.

  • filter: określa filtr, który ma być użyty po renderowaniu skryptu widoku. Może być ustawiony za pomocą metody setFilter(), metody addFilter(), lub za pomocą opcji filter konstruktora.

  • strictVars: zmusza Zend_View do wyświetlania not i ostrzeżeń, wtedy gdy zdarzy się próba uzyskania dostępu do niezainicjowanych zmiennych widoków. Może to być ustawione przez wywołanie metody strictVars(true) lub przekazanie opcji strictVars do konstruktora.

  75.1.4. Krótkie znaczniki wewnątrz skryptów widoków

  W naszych przykładach i dokumentacji używamy krótkich znaczników PHP: <? oraz <?=. Dodatkowo używamy alternatywnej składni instrukcji kontrolnych. Te wygodne skróty, których można użyć w skryptach widoków, pozwalają na zwiększenie czytelności kodu

  Jednak wielu programistów woli używać pełnych znaczników dla celów poprawności czy przenośności aplikacji. Przykładowo dyrektywa short_open_tag jest wyłączona w rekomendowanym pliku konfiguracyjnym php.ini.recommended, a także jeśli używasz w skryptach widoków języka XML, krótkie znaczniki mogłyby powodować błędy.

  Dodatkowo, jeśli użyjesz krótkich znaczników gdy ich obsługa jest wyłączona, to mogą wystąpić błędy w skryptach widoków lub po prostu kod może zostać wyświetlony użytkownikom.

  W przypadku gdy chcesz użyć krótkich znaczników, a ich obsługa jest wyłączona, masz dwa rozwiązania:

  • Włączyć krótkie znaczniki w pliku .htaccess:

   php_value "short_open_tag" "on"

   To będzie możliwe tylko jeśli posiadasz uprawnienia pozwalające na tworzenie i użycie plików .htaccess. Ta dyrektywa może być także dodana do pliku httpd.conf.

  • Włączyć alternatywną obsługę strumienia danych, aby w locie konwertować krótkie znaczniki na pełne:

   $view->setUseStreamWrapper(true);

   Rejestruje to klasę Zend_View_Stream jako klasę obsługującą strumień danych dla skryptów widoków i umożliwia dalsze działanie skryptów widoków, tak jakby obsługa krótkich znaczników była aktywna.

  [Notatka] Alternatywna obsługa strumienia danych zmniejsza wydajność

  Użycie strumienia danych zmniejszy wydajność aplikacji, ale obecnie nie są dostępne testy które mogłyby pokazać jak bardzo zmniejszy. Zalecamy włączenie obsługi krótkich znaczników, konwersję skryptów widoków aby używały pełnych znaczników lub wprowadzenie dobrego buforowania części lub całości widoków.

  75.1.5. Narzędziowe metody dostępowe

  W większości przypadków będziesz używał tylko metod assign(), render(), lub jednej z metod do ustawiania/dodawania filtrów, klas helperów oraz ścieżek skryptów widoków. Jednak jeśli chcesz samodzielnie rozszerzyć klasę Zend_View, lub potrzebujesz dostępu do jej pewnych wewnętrznych funkcjonalności, to możesz użyć kilku istniejących metod dostępowych:

  • getVars() zwraca wszystkie przypisane zmienne.

  • clearVars() wyczyści wszystkie przypisane zmienne; użyteczne gdy chcesz ponownie użyć obiektu widoku, ale chcesz zachować kontrolę nad tym, które zmienne mają być dostępne.

  • getScriptPath($script) zwraca ścieżkę dla podanego skryptu widoku.

  • getScriptPaths() zwraca wszystkie zarejestrowane ścieżki skryptów widoków.

  • getHelperPath($helper) zwraca ścieżkę dla podanej klasy helpera.

  • getHelperPaths() zwraca wszystkie zarejestrowane ścieżki klas helperów.

  • getFilterPath($filter) zwraca ścieżkę dla podanej klasy filtra.

  • getFilterPaths() zwraca wszystkie zarejestrowane ścieżki klas filtrów.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...