Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  75.4. Klasy helperów

  W skryptach widoków często potrzebne jest przeprowadzanie złożonych funkcji: na przykład formatowanie daty, generowanie elementów formularzy, czy wyświetlanie odnośników akcji. Możesz użyć klas helperów w tym celu.

  Klasa helpera jest prostą klasą. Powiedzmy, że potrzebujemy klasę helpera o nazwie 'fooBar'. Domyślnie nazwa klasy jest poprzedzona przedrostkiem 'Zend_View_Helper_' (możesz określić własny przedrostek podczas ustawiania ścieżki do klas helperów), a ostatni segment nazwy klasy jest nazwą klasy helpera; ten segment powinien być w postaci TitleCapped; pełna nazwa klasy wygląda więc tak: Zend_View_Helper_FooBar. Ta klasa powinna zawierać przynajmniej jedną metodę, nazwaną tak jak klasa helpera, ale już w postaci camelCased: fooBar().

  [Notatka] Zwróć uwagę na wielkość liter

  Nazwy klas helperów są zawsze w postaci camelCased, czyli nigdy nie zaczynają się wielką literą. Nazwa klasy jest w postaci MixedCased, ale wywoływana metoda zawsze ma postać camelCased.

  [Notatka] Domyślne ścieżki helperów

  Domyślna ścieżka helperów zawsze wskazuje na ścieżkę helperów widoków Zend Framework np., 'Zend/View/Helper/'. Nawet jeśli wywołasz metodę setHelperPath() aby nadpisać istniejące ścieżki, domyślna ścieżka zawsze będzie ustawiona aby być pewnym, że domyślne helpery będą zawsze działać.

  Aby użyć helpera w swoim skrypcie widoku, wywołaj go za pomocą $this->nazwaHelpera(). Obiekt Zend_View załaduje klasę Zend_View_Helper_NazwaHelpera, utworzy obiekt tej klasy i wywoła metodę nazwaHelpera(). Instancja obiektu istnieje teraz w instancji Zend_View i będzie ona ponownie używana przy następnych wywołaniach $this->nazwaHelpera().

  75.4.1. Wbudowane klasy helperów

  Zend_View posiada wbudowany zbiór klas helperów, z których większość odnosi się do generowania formularzy, a każda z nich automatycznie filtruje dane wyjściowe. Dodatkowo dostępne są klasy helperów służące do tworzenia adresów URL na podstawie tras, do tworzenia list HTML oraz do deklarowania zmiennych. Obecnie dostępne klasy helperów to:

  • declareVars(): Głównie używana gdy używamy metody strictVars(), ta klasa helpera może być użyta do zadeklarowania zmiennych szablonu, które zostały ustawione lub nie, w obiekcie widoku. Możemy też użyć jej do ustawienia domyślnych wartości. Tablice przekazane do metody jako argumenty zostaną użyte do ustawienia domyślnych wartości; w przeciwnym razie, gdy zmienna nie istnieje, zostanie ustawiona jako pusty łańcuch znaków.

  • fieldset($name, $content, $attribs): Tworzy element fieldset. Jeśli tablica $attribs zawiera klucz 'legend', ta wartość zostanie użyta jako legenda pola fieldset. Pole fieldset będzie zawierać zawartość przekazaną do tego helpera przez zmienną $content.

  • form($name, $attribs, $content): Generuje formularz. Wszystkie atrybuty z tablicy $attribs będą zabezpieczone i renderowane jako atrybuty XHTML znacznika form. Jeśli przekazana jest zmienna $content i ma inną wartość niż false, to zawartość tej zmiennej zostanie renderowana wraz ze znacznikiem otwierającym i zamykającym formularz; jeśli zmienna $content ma wartość false (domyślnie), zostanie zrenderowany tylko znacznik otwierający.

  • formButton($name, $value, $attribs): Tworzy element <button />.

  • formCheckbox($name, $value, $attribs, $options): Tworzy element <input type="checkbox" />.

   Domyślnie, jeśli zmienne $value oraz $options nie są przekazane, dla pola niezaznaczonego zostanie przyjęta wartość '0', a dla zaznaczonego wartość '1'. Jeśli zostanie przekazana zmienna $value, ale nie zostanie przekazana zmienna $options, dla pola zaznaczonego zostanie przyjęta wartość zmiennej $value.

   Zmienna $options powinna być tablicą. Jeśli tablica jest indeksowana, dla pola zaznaczonego zostanie przyjęta pierwsza wartość, a druga wartość dla pola niezaznaczonego; wszystkie inne wartości zostaną zignorowane. Możesz także przekazać tablicę asocjacyjną z kluczami 'checked' oraz 'unChecked'.

   Jeśli zmienna $options zostanie przekazana, a wartość $value jest równa wartości określonej dla pola zaznaczonego, to element zostanie zaznaczony. Możesz także określić czy element ma być zaznaczony przekazując logiczną wartość dla atrybutu 'checked'.

   Powyższe najlepiej podsumować za pomocą przykładów:

   // '1' oraz '0' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest niezaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo');

   // '1' oraz '0' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest zaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo'null, array('checked' => true));

   // 'bar' oraz '0' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest niezaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo''bar');

   // 'bar' oraz '0' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest zaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo''bar', array('checked' => true));

   // 'bar' oraz 'baz' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest niezaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo'nullnull, array('bar''baz');

   // 'bar' oraz 'baz' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest niezaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo'nullnull, array(
       
   'checked' => 'bar',
       
   'unChecked' => 'baz'
   ));

   // 'bar' oraz 'baz' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest zaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo''bar'null, array('bar''baz');
   echo 
   $this->formCheckbox('foo',
                            
   null,
                            array(
   'checked' => true),
                            array(
   'bar''baz');

   // 'bar' oraz 'baz' jako opcje dla pola zaznaczonego/niezaznaczonego;
   // pole jest niezaznaczone
   echo $this->formCheckbox('foo''baz'null, array('bar''baz');
   echo 
   $this->formCheckbox('foo',
                            
   null,
                            array(
   'checked' => false),
                            array(
   'bar''baz');

   We wszystkich przypadkach zostanie dołączony ukryty element z wartością dla pola niezaznaczonego; w ten sposób uzyskamy pewność, że nawet jeśli pole nie będzie zaznaczone, to do formularza zostanie przekazana poprawna wartość.

  • formErrors($errors, $options): Generuje listę nieuporządkowaną zawierająca informacje o błędach. Zmienna $errors powinna być łańcuchem znaków lub tablicą łańcuchów znaków; Zmienna $options powinna zawierać atrybuty jakie chcesz umieścić w znaczniku otwierającym listę.

   Możesz określić alternatywny sposób otwarcia, zamknięcia i oddzielania informacji o błędach wywołując metody helpera:

   • setElementStart($string); domyślną wartością jest '<ul class="errors"%s"><li>', gdzie %s jest zastąpione atrybutami zdefiniowanymi w zmiennej $options.

   • setElementSeparator($string); domyślną wartością jest '</li><li>'.

   • setElementEnd($string); domyślną wartością jest '</li></ul>'.

  • formFile($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="file" />.

  • formHidden($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="hidden" />.

  • formLabel($name, $value, $attribs): Tworzy element <label>, nadając atrybutowi for wartość zmiennej $name i ustawiając jako etykietę wartość zmiennej $value. Jeśli opcja disable zostanie przekazana w zmiennej $attribs, żaden kod nie zostanie zwrócony.

  • formMultiCheckbox($name, $value, $attribs, $options, $listsep): Tworzy listę elementów checkbox. Zmienna $options powinna być asocjacyjną tablicą, i może mieć dowolne rozmiary. Zmienna $value może być pojedynczą wartością lub tablicą wartości, które odpowiadają kluczom tablicy $options. Zmienna $listsep jest separatorem elementów, domyślnie ma wartość <br />. Domyślnie ten element jest traktowany jako tablica; wszystkie pola mają te samą nazwę i będą wysłane jako tablica.

  • formPassword($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="password" />.

  • formRadio($name, $value, $attribs, $options): Tworzy serię elementów <input type="radio" />, po jednym dla każdego elementu tablicy $options. W tablicy $options, klucz jest wartością przycisku radio, a wartość elementu tablicy jest etykietą przycisku radio. Zmienna $value określa wartość przycisku, który ma być początkowo zaznaczony.

  • formReset($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="reset" />.

  • formSelect($name, $value, $attribs, $options): Tworzy blok <select>...</select>, z elementami <option> po jednym dla każdego elementu tablicy $options. W tablicy $options klucz jest wartością elementu, a wartość jest etykietą. Zmienna $value określa wartość elementu (lub elementów), który ma być początkowo zaznaczony.

  • formSubmit($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="submit" />.

  • formText($name, $value, $attribs): Tworzy element <input type="text" />.

  • formTextarea($name, $value, $attribs): Tworzy element <textarea>...</textarea>.

  • url($urlOptions, $name, $reset): Tworzy adres URL na podstawie nazwy trasy. Parametr $urlOptions powinien być tablicą asocjacyjną zawierającą pary klucz/wartość używane przez daną trasę.

  • htmlList($items, $ordered, $attribs, $escape): generuje uporządkowane oraz nieuporządkowane listy na podstawie przekazanego do niej parametru $items. Jeśli parametr $items jest wielowymiarową tablicą, zostanie zbudowana lista zagnieżdżona. Jeśli flaga $escape ma wartość true (domyślnie), każdy z elementów zostanie zabezpieczony za pomocą mechanizmu zarejestrowanego w obiekcie widoku; przekaż wartość false aby zezwolić na wyświetlanie kodu html wewnątrz elementów list.

  Użycie tych metod w Twoim skrypcie jest bardzo łatwe, poniżej znajduje się przykład. Zauważ, że wszystko czego potrzebujesz to wywołanie tych metod; załadowanie ich i utworzenie instancji odbędzie się automatycznie.

  // wewnątrz skryptu widoku, $this odnosi się do instancji Zend_View.
  //
  // załóżmy, że już przypisałeś serię elementów opcji jako tablicę
  // o nazwie $countries = array('us' => 'United States', 'il' =>
  // 'Israel', 'de' => 'Germany').
  ?>
  <form action="action.php" method="post">
      <p><label>Adres Email:
  <?php echo $this->formText('email''you@example.com', array('size' => 32)) ?>
      </label></p>
      <p><label>Kraj:
  <?php echo $this->formSelect('country''us'null$this->countries?>
      </label></p>
      <p><label>Czy zgadzasz się?
  <?php echo $this->formCheckbox('opt_in''yes'null, array('yes''no')) ?>
      </label></p>
  </form>

  Rezultat wyglądałby w ten sposób:

  <form action="action.php" method="post">
      <
  p><label>Adres Email:
          <
  input type="text" name="email" value="you@example.com" size="32" />
      </
  label></p>
      <
  p><label>Kraj:
          <
  select name="country">
              <
  option value="us" selected="selected">United States</option>
              <
  option value="il">Israel</option>
              <
  option value="de">Germany</option>
          </
  select>
      </
  label></p>
      <
  p><label>Czy zgadzasz się?
          <
  input type="hidden" name="opt_in" value="no" />
          <
  input type="checkbox" name="opt_in" value="yes" checked="checked" />
      </
  label></p>
  </
  form>

  75.4.1.1. Helper Action

  Helper Action pozwala skryptom widoku na uruchomienie konkretnej akcji kontrolera; wynik wywołania znajdujący się w obiekcie odpowiedzi zostaje zwrócony. Możemy go użyć gdy dana akcja generuje zawartość, którą możemy wielokrotnie wykorzystać lub zawartość w rodzaju wdigeta.

  Akcje które wywołują metodę _forward() lub przekierowują będą uznane za nieprawidłowe i helper zwróci pusty łańcuch znaków.

  Interfejs helpera Action jest podobny jak w większości komponentów MVC które wywołują akcje kontrolerów: action($action, $controller, $module = null, array $params = array()). Parametry $action oraz $controller są wymagane; jeśli moduł nie zostanie określony, przyjęty zostanie moduł domyślny.

  Przykład 75.1. Proste użycia helpera Action

  Przykładem może być kontroler CommentController zawierający akcję listAction(), którą chcesz wywołać aby pobrać dla obecnego żądania listę komentarzy:

  <div id="sidebar right">
      <
  div class="item">
          <?= 
  $this->action('list''comment'null, array('count' => 10)); ?>
      </div>
  </div>

  75.4.1.2. Partial Helper

  The Partial view helper is used to render a specified template within its own variable scope. The primary use is for reusable template fragments with which you do not need to worry about variable name clashes. Additionally, they allow you to specify partial view scripts from specific modules.

  A sibling to the Partial, the PartialLoop view helper allows you to pass iterable data, and render a partial for each item.

  [Notatka] PartialLoop Counter

  The PartialLoop view helper assigns a variable to the view named partialCounter which passes the current position of the array to the view script. This provides an easy way to have alternating colors on table rows for example.

  Przykład 75.2. Basic Usage of Partials

  Basic usage of partials is to render a template fragment in its own view scope. Consider the following partial script:

  <?php // partial.phtml ?>
  <ul>
      <li>From: <?php echo $this->escape($this->from?></li>
      <li>Subject: <?php echo $this->escape($this->subject?></li>
  </ul>

  You would then call it from your view script using the following:

  <?php echo $this->partial('partial.phtml', array(
      
  'from' => 'Team Framework',
      
  'subject' => 'view partials')); ?>

  Which would then render:

  <ul>
      <
  li>FromTeam Framework</li>
      <
  li>Subjectview partials</li>
  </
  ul>

  [Notatka] What is a model?

  A model used with the Partial view helper can be one of the following:

  • Array. If an array is passed, it should be associative, as its key/value pairs are assigned to the view with keys as view variables.

  • Object implementing toArray() method. If an object is passed an has a toArray() method, the results of toArray() will be assigned to the view object as view variables.

  • Standard object. Any other object will assign the results of object_get_vars() (essentially all public properties of the object) to the view object.

  If your model is an object, you may want to have it passed as an object to the partial script, instead of serializing it to an array of variables. You can do this by setting the 'objectKey' property of the appropriate helper:

  // Tell partial to pass objects as 'model' variable
  $view->partial()->setObjectKey('model');

  // Tell partial to pass objects from partialLoop as 'model' variable
  // in final partial view script:
  $view->partialLoop()->setObjectKey('model');

  This technique is particularly useful when passing Zend_Db_Table_Rowsets to partialLoop(), as you then have full access to your row objects within the view scripts, allowing you to call methods on them (such as retrieving values from parent or dependent rows).

  Przykład 75.3. Using PartialLoop to Render Iterable Models

  Typically, you'll want to use partials in a loop, to render the same content fragment many times; this way you can put large blocks of repeated content or complex display logic into a single location. However this has a performance impact, as the partial helper needs to be invoked once for each iteration.

  The PartialLoop view helper helps solve this issue. It allows you to pass an iterable item (array or object implementing Iterator) as the model. It then iterates over this, passing, the items to the partial script as the model. Items in the iterator may be any model the Partial view helper allows.

  Let's assume the following partial view script:

  <?php // partialLoop.phtml ?>
      <dt><?php echo $this->key ?></dt>
      <dd><?php echo $this->value ?></dd>

  And the following "model":

  $model = array(
      array(
  'key' => 'Mammal''value' => 'Camel'),
      array(
  'key' => 'Bird''value' => 'Penguin'),
      array(
  'key' => 'Reptile''value' => 'Asp'),
      array(
  'key' => 'Fish''value' => 'Flounder'),
  );

  In your view script, you could then invoke the PartialLoop helper:

  <dl>
  <?
  php echo $this->partialLoop('partialLoop.phtml'$model?>
  </dl>
  <dl>
      <
  dt>Mammal</dt>
      <
  dd>Camel</dd>

      <
  dt>Bird</dt>
      <
  dd>Penguin</dd>

      <
  dt>Reptile</dt>
      <
  dd>Asp</dd>

      <
  dt>Fish</dt>
      <
  dd>Flounder</dd>
  </
  dl>

  Przykład 75.4. Rendering Partials in Other Modules

  Sometime a partial will exist in a different module. If you know the name of the module, you can pass it as the second argument to either partial() or partialLoop(), moving the $model argument to third position.

  For instance, if there's a pager partial you wish to use that's in the 'list' module, you could grab it as follows:

  <?php echo $this->partial('pager.phtml''list'$pagerData?>

  In this way, you can re-use partials created specifically for other modules. That said, it's likely a better practice to put re-usable partials in shared view script paths.


  75.4.1.3. Placeholder Helper

  The Placeholder view helper is used to persist content between view scripts and view instances. It also offers some useful features such as aggregating content, capturing view script content for later use, and adding pre- and post-text to content (and custom separators for aggregated content).

  Przykład 75.5. Basic Usage of Placeholders

  Basic usage of placeholders is to persist view data. Each invocation of the Placeholder helper expects a placeholder name; the helper then returns a placeholder container object that you can either manipulate or simply echo out.

  <?php $this->placeholder('foo')->set("Some text for later"?>

  <?php
      
  echo $this->placeholder('foo');
      
  // outputs "Some text for later"
  ?>

  Przykład 75.6. Using Placeholders to Aggregate Content

  Aggregating content via placeholders can be useful at times as well. For instance, your view script may have a variable array from which you wish to retrieve messages to display later; a later view script can then determine how those will be rendered.

  The Placeholder view helper uses containers that extend ArrayObject, providing a rich featureset for manipulating arrays. In addition, it offers a variety of methods for formatting the content stored in the container:

  • setPrefix($prefix) sets text with which to prefix the content. Use getPrefix() at any time to determine what the current setting is.

  • setPostfix($prefix) sets text with which to append the content. Use getPostfix() at any time to determine what the current setting is.

  • setSeparator($prefix) sets text with which to separate aggregated content. Use getSeparator() at any time to determine what the current setting is.

  • setIndent($prefix) can be used to set an indentation value for content. If an integer is passed, that number of spaces will be used; if a string is passed, the string will be used. Use getIndent() at any time to determine what the current setting is.

  <!-- first view script -->
  <?
  php $this->placeholder('foo')->exchangeArray($this->data?>
  <!-- later view script -->
  <?
  php
  $this
  ->placeholder('foo')->setPrefix("<ul>\n    <li>")
                           ->
  setSeparator("</li><li>\n")
                           ->
  setIndent(4)
                           ->
  setPostfix("</li></ul>\n");
  ?>

  <?php
      
  echo $this->placeholder('foo');
      
  // outputs as unordered list with pretty indentation
  ?>

  Because the Placeholder container objects extend ArrayObject, you can also assign content to a specific key in the container easily, instead of simply pushing it into the container. Keys may be accessed either as object properties or as array keys.

  <?php $this->placeholder('foo')->bar $this->data ?>
  <?php 
  echo $this->placeholder('foo')->bar ?>

  <?php
  $foo 
  $this->placeholder('foo');
  echo 
  $foo['bar'];
  ?>

  Przykład 75.7. Using Placeholders to Capture Content

  Occasionally you may have content for a placeholder in a view script that is easiest to template; the Placeholder view helper allows you to capture arbitrary content for later rendering using the following API.

  • captureStart($type, $key) begins capturing content.

   $type should be one of the Placeholder constants APPEND or SET. If APPEND, captured content is appended to the list of current content in the placeholder; if SET, captured content is used as the sole value of the placeholder (potentially replacing any previous content). By default, $type is APPEND.

   $key can be used to specify a specific key in the placeholder container to which you want content captured.

   captureStart() locks capturing until captureEnd() is called; you cannot nest capturing with the same placeholder container. Doing so will raise an exception.

  • captureEnd() stops capturing content, and places it in the container object according to how captureStart() was called.

  <!-- Default captureappend -->
  <?
  php $this->placeholder('foo')->captureStart();
  foreach (
  $this->data as $datum): ?>
  <div class="foo">
      <h2><?php echo $datum->title ?></h2>
      <p><?php echo $datum->content ?></p>
  </div>
  <?php endforeach; ?>
  <?php $this
  ->placeholder('foo')->captureEnd() ?>

  <?php echo $this->placeholder('foo'?>
  <!-- Capture to key -->
  <?
  php $this->placeholder('foo')->captureStart('SET''data');
  foreach (
  $this->data as $datum): ?>
  <div class="foo">
      <h2><?php echo $datum->title ?></h2>
      <p><?php echo $datum->content ?></p>
  </div>
   <?php endforeach; ?>
  <?php $this
  ->placeholder('foo')->captureEnd() ?>

  <?php echo $this->placeholder('foo')->data ?>

  75.4.1.3.1. Concrete Placeholder Implementations

  Zend Framework ships with a number of "concrete" placeholder implementations. These are for commonly used placeholders: doctype, page title, and various <head> elements. In all cases, calling the placeholder with no arguments returns the element itself.

  Documentation for each element is covered separately, as linked below:

  75.4.1.4. Helper Doctype

  Poprawne dokumenty HTML oraz XHTML powinny zawierać deklarację typu dokumentu DOCTYPE. Oprócz tego, że wszystkie rodzaje deklaracji trudno jest zapamiętać, to wyświetlanie niektórych elementów w dokumencie może zależeć od jego typu (przykładowo, użycie CDATA w elementach <script> czy w elementach <style>).

  Helper Doctype pozwala ci na określenie jedno z następujących typów:

  • XHTML11

  • XHTML1_STRICT

  • XHTML1_TRANSITIONAL

  • XHTML1_FRAMESET

  • XHTML_BASIC1

  • HTML4_STRICT

  • HTML4_LOOSE

  • HTML4_FRAMESET

  Możesz określić także własny typ dokumentu o ile ma prawidłowy format.

  Helper Doctype jest implementacją helpera Placeholder .

  Przykład 75.8. Podstawowe użycie helpera Doctype

  Możesz określić typ dokumentu w dowolnej chwili. Jednak helpery których działania zależy od typu dokumentu mogą sprawdzić ten typ tylko pod warunkiem że go wcześniej określisz, więc najlepiej będzie jak określisz typ dokumentu w pliku uruchamiającym:

  $doctypeHelper = new Zend_View_Helper_Doctype();
  $doctypeHelper->doctype('XHTML1_STRICT');

  I teraz wyświetl definicję typu dokumentu w swoim skrypcie layoutu:

  <?php echo $this->doctype() ?>

  Przykład 75.9. Pobieranie typu dokumentu

  Jeśli potrzebujesz sprawdzić typ dokumentu, możesz to zrobić wywołując metodę getDoctype() obiektu, który jest zwracany po wywołaniu helpera.

  $doctype $view->doctype()->getDoctype();

  Najczęściej będzie potrzebował sprawdzić czy dany typ dokumentu jest typem XHTML czy nie; do tego wystarczy metoda isXhtml():

  if ($view->doctype()->isXhtml()) {
      
  // zrób coś w inny sposób
  }

  75.4.1.5. Helper HeadLink

  Element HTML <link> jest używany do dołączania różnego rodzaju zasobów do dokumentu html: arkuszy stylów, kanałów informacyjnych, ikon, adresów trackback i wielu innych. Helper HeadLink zapewnia prosty interfejs służący do tworzenia i łączenia tych elementów, a następnie do wyświetlenia ich później w skrypcie layoutu.

  Helper HeadLink posiada specjalne metody do dodawania arkuszy stylów:

  • appendStylesheet($href, $media, $conditionalStylesheet)

  • offsetSetStylesheet($index, $href, $media, $conditionalStylesheet)

  • prependStylesheet($href, $media, $conditionalStylesheet)

  • setStylesheet($href, $media, $conditionalStylesheet)

  Domyślną wartością zmiennej $media jest 'screen', jednak możemy nadać jej inną poprawną wartość. Zmienna $conditionalStylesheet jest wartością logiczną określającą czy podczas renderowania powinien zostać dodany specjalny komentarz zapobiegający ładowaniu arkusza stylów na określonych platformach.

  Dodatkowo helper HeadLink posiada specjalne metody do obsługi łącz 'alternate':

  • appendAlternate($href, $type, $title)

  • offsetSetAlternate($index, $href, $type, $title)

  • prependAlternate($href, $type, $title)

  • setAlternate($href, $type, $title)

  Metoda headLink() helpera pozwala na określenie wszystkich potrzebnych atrybutów elementu <link>, a także pozwala określić jego umiejscowienie -- czy nowy element ma zastąpić wszystkie istniejące, dołączyć go na koniec lub na początek stosu.

  Helper HeadLink jest implementacją helpera Placeholder.

  Przykład 75.10. Proste użycie helpera HeadLink

  Możesz użyć helpera headLink w dowolnym momencie. Najczęściej będziesz określał globalne łącza w pliku layoutu, a łącza specyficzne dla aplikacji w skryptach widoków. W skrypcie layoutu wyświetlisz na koniec wszystkie łącza w sekcji <head>.

  <?php // ustawianie łącz w skrypcie widoku:
  $this->headLink()->appendStylesheet('/styles/basic.css')
                   ->
  headLink(array('rel' => 'favicon',
                                    
  'href' => '/img/favicon.ico'),
                                    
  'PREPEND')
                   ->
  prependStylesheet('/styles/moz.css''screen'true);
  ?>
  <?php 
  // generowaie łącz: ?>
  <?= $this
  ->headLink() ?>

  75.4.1.6. Helper HeadMeta

  Element HTML <meta> używany jest do definiowania informacji meta o dokumencie HTML -- zazwyczaj są to słowa kluczowe, informacje o zestawie znaków, informacje o sposobie buforowania itp. Są dwa rodzaje znaczników meta, 'http-equiv' oraz 'name', oba muszą zawierać także atrybut 'content', a mogą dodatkowo zawierać jeszcze atrybuty 'lang' oraz 'scheme'.

  Helper HeadMeta udostępnia następujące metody do ustawiania i dodawania znaczników meta:

  • appendName($keyValue, $content, $conditionalName)

  • offsetSetName($index, $keyValue, $content, $conditionalName)

  • prependName($keyValue, $content, $conditionalName)

  • setName($keyValue, $content, $modifiers)

  • appendHttpEquiv($keyValue, $content, $conditionalHttpEquiv)

  • offsetSetHttpEquiv($index, $keyValue, $content, $conditionalHttpEquiv)

  • prependHttpEquiv($keyValue, $content, $conditionalHttpEquiv)

  • setHttpEquiv($keyValue, $content, $modifiers)

  Zmienna $keyValue jest używana do definiowania wartości atrybutów 'name' oraz 'http-equiv'; Zmienna $content definiuje wartość atrybutu 'content', a zmienna $modifiers jest opcjonalną asocjacyjną tablicą, która może zawierać klucze dla atrybutów 'lang' oraz 'scheme'.

  Możesz także ustawić znaczniki meta używając metody headMeta() helpera, która posiada następującą sygnaturę: headMeta($content, $keyValue, $keyType = 'name', $modifiers = array(), $placement = 'APPEND'). Parametr $keyValue jest zawartością dla klucza określonego w parametrze $keyType, którego wartością zawsze powinno być 'name' lub 'http-equiv'. Parametr $placement może mieć wartość 'SET' (nadpisuje wszystkie wcześniej ustawione wartości), 'APPEND' (dodaje na spód stosu), lub 'PREPEND' (dodaje na wierzchołek stosu).

  Helper HeadMeta nadpisuje każdą z metod append(), offsetSet(), prepend(), oraz set() aby wymusić użycie specjalnych metod opisanych powyżej. Wewnętrznie klasa przechowuje każdy element jako obiekt klasy stdClass, który jest potem serializowany za pomocą metody itemToString(). Pozwala to na sprawdzenie elementów znajdujących się na stosie, a także na zmianę wartości poprzez modyfikację zwróconego obiektu.

  HelperHeadMeta jest implementacją helpera Placeholder.

  Przykład 75.11. Podstawowe użycie helpera HeadMeta

  Możesz określić nowy znacznik meta w dowolnej chwili. Najczęściej będziesz określał zasady buforowania po stronie klienta oraz dane SEO.

  Przykładowo, jeśli chcesz określić słowa kluczowe SEO, powinieneś utworzyć znacznik meta o nazwie 'keywords', a jego zawartością powinny być słowa kluczowe, które chcesz połączyć z daną stroną:

  // ustawienie słów kluczowych
  $this->headMeta()->appendName('keywords''framework php productivity');

  Jeśli chcesz ustalić zasady buforowania po stronie klienta, powinieneś ustawić znaczniki http-equiv:

  // zablokowanie buforowania po stronie klienta
  $this->headMeta()->appendHttpEquiv('expires',
                                     
  'Wed, 26 Feb 1997 08:21:57 GMT')
                   ->
  appendHttpEquiv('pragma''no-cache')
                   ->
  appendHttpEquiv('Cache-Control''no-cache');

  Innym popularnym przykładem użycia znaczników meta jest ustawienie typu zawartości, zestawu znaków oraz języka:

  // ustawienie typu zawartości i zestawu znaków
  $this->headMeta()->appendHttpEquiv('Content-Type',
                                     
  'text/html; charset=UTF-8')
                   ->
  appendHttpEquiv('Content-Language''en-US');

  Ostatnim przykład pokazuje jak można w łatwy sposób wyświetlić komunikat bezpośrednio przez przekierowaniem używając znacznika "meta refresh":

  // ustawienie czasu odświeżenia strony na 3 sekundy z nowym adresem URL:
  $this->headMeta()->appendHttpEquiv('Refresh',
                                     
  '3;URL=http://www.some.org/some.html');

  Jeśli jesteś gotowy na wyświetlenie znaczników meta w layoucie, po prostu wyświetl helper:

  <?= $this->headMeta() ?>

  75.4.1.7. HeadScript Helper

  The HTML <script> element is used to either provide inline client-side scripting elements or link to a remote resource containing client-side scripting code. The HeadScript helper allows you to manage both.

  The HeadScript helper supports the following methods for setting and adding scripts:

  • appendFile($src, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • offsetSetFile($index, $src, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • prependFile($src, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • setFile($src, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • appendScript($script, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • offsetSetScript($index, $script, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • prependScript($script, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  • setScript($script, $type = 'text/javascript', $attrs = array())

  In the case of the *File() methods, $src is the remote location of the script to load; this is usually in the form of a URL or a path. For the *Script() methods, $script is the client-side scripting directives you wish to use in the element.

  [Notatka] Setting Conditional Comments

  HeadScript allows you to wrap the script tag in conditional comments, which allows you to hide it from specific browsers. To add the conditional tags, pass the conditional value as part of the $attrs parameter in the method calls.

  Przykład 75.12. Headscript With Conditional Comments

  // adding scripts
  $this->headScript()->appendFile(
      
  '/js/prototype.js',
      
  'text/javascript',
      array(
  'conditional' => 'lt IE 7')
  );

  HeadScript also allows capturing scripts; this can be useful if you want to create the client-side script programmatically, and then place it elsewhere. The usage for this will be showed in an example below.

  Finally, you can also use the headScript() method to quickly add script elements; the signature for this is headScript($mode = 'FILE', $spec, $placement = 'APPEND'). The $mode is either 'FILE' or 'SCRIPT', depending on if you're linking a script or defining one. $spec is either the script file to link or the script source itself. $placement should be either 'APPEND', 'PREPEND', or 'SET'.

  HeadScript overrides each of append(), offsetSet(), prepend(), and set() to enforce usage of the special methods as listed above. Internally, it stores each item as a stdClass token, which it later serializes using the itemToString() method. This allows you to perform checks on the items in the stack, and optionally modify these items by simply modifying the object returned.

  The HeadScript helper is a concrete implementation of the Placeholder helper.

  [Notatka] Use InlineScript for HTML Body Scripts

  HeadScript's sibling helper, InlineScript, should be used when you wish to include scripts inline in the HTML body. Placing scripts at the end of your document is a good practice for speeding up delivery of your page, particularly when using 3rd party analytics scripts.

  [Notatka] Arbitrary Attributes are Disabled by Default

  By default, HeadScript only will render <script> attributes that are blessed by the W3C. These include 'type', 'charset', 'defer', 'language', and 'src'. However, some javascript frameworks, notably Dojo, utilize custom attributes in order to modify behavior. To allow such attributes, you can enable them via the setAllowArbitraryAttributes() method:

  $this->headScript()->setAllowArbitraryAttributes(true);

  Przykład 75.13. HeadScript Helper Basic Usage

  You may specify a new script tag at any time. As noted above, these may be links to outside resource files or scripts themselves.

  // adding scripts
  $this->headScript()->appendFile('/js/prototype.js')
                     ->
  appendScript($onloadScript);

  Order is often important with client-side scripting; you may need to ensure that libraries are loaded in a specific order due to dependencies each have; use the various append, prepend, and offsetSet directives to aid in this task:

  // Putting scripts in order

  // place at a particular offset to ensure loaded last
  $this->headScript()->offsetSetFile(100'/js/myfuncs.js');

  // use scriptaculous effects (append uses next index, 101)
  $this->headScript()->appendFile('/js/scriptaculous.js');

  // but always have base prototype script load first:
  $this->headScript()->prependFile('/js/prototype.js');

  When you're finally ready to output all scripts in your layout script, simply echo the helper:

  <?php echo $this->headScript() ?>

  Przykład 75.14. Capturing Scripts Using the HeadScript Helper

  Sometimes you need to generate client-side scripts programmatically. While you could use string concatenation, heredocs, and the like, often it's easier just to do so by creating the script and sprinkling in PHP tags. HeadScript lets you do just that, capturing it to the stack:

  <?php $this->headScript()->captureStart() ?>
  var action = '<?php echo $this->baseUrl ?>';
  $('foo_form').action = action;
  <?php $this->headScript()->captureEnd() ?>

  The following assumptions are made:

  • The script will be appended to the stack. If you wish for it to replace the stack or be added to the top, you will need to pass 'SET' or 'PREPEND', respectively, as the first argument to captureStart().

  • The script MIME type is assumed to be 'text/javascript'; if you wish to specify a different type, you will need to pass it as the second argument to captureStart().

  • If you wish to specify any additional attributes for the <script> tag, pass them in an array as the third argument to captureStart().


  75.4.1.8. HeadStyle Helper

  The HTML <style> element is used to include CSS stylesheets inline in the HTML <head> element.

  [Notatka] Use HeadLink to link CSS files

  HeadLink should be used to create <link> elements for including external stylesheets. HeadStyle is used when you wish to define your stylesheets inline.

  The HeadStyle helper supports the following methods for setting and adding stylesheet declarations:

  • appendStyle($content, $attributes = array())

  • offsetSetStyle($index, $content, $attributes = array())

  • prependStyle($content, $attributes = array())

  • setStyle($content, $attributes = array())

  In all cases, $content is the actual CSS declarations. $attributes are any additional attributes you wish to provide to the style tag: lang, title, media, or dir are all permissible.

  [Notatka] Setting Conditional Comments

  HeadStyle allows you to wrap the style tag in conditional comments, which allows you to hide it from specific browsers. To add the conditional tags, pass the conditional value as part of the $attributes parameter in the method calls.

  Przykład 75.15. Headstyle With Conditional Comments

  // adding scripts
  $this->headStyle()->appendStyle($styles, array('conditional' => 'lt IE 7'));

  HeadStyle also allows capturing style declarations; this can be useful if you want to create the declarations programmatically, and then place them elsewhere. The usage for this will be showed in an example below.

  Finally, you can also use the headStyle() method to quickly add declarations elements; the signature for this is headStyle($content$placement = 'APPEND', $attributes = array()). $placement should be either 'APPEND', 'PREPEND', or 'SET'.

  HeadStyle overrides each of append(), offsetSet(), prepend(), and set() to enforce usage of the special methods as listed above. Internally, it stores each item as a stdClass token, which it later serializes using the itemToString() method. This allows you to perform checks on the items in the stack, and optionally modify these items by simply modifying the object returned.

  The HeadStyle helper is a concrete implementation of the Placeholder helper.

  [Notatka] UTF-8 encoding used by default

  By default, Zend Framework uses UTF-8 as its default encoding, and, specific to this case, Zend_View does as well. Character encoding can be set differently on the view object itself using the setEncoding() method (or the the encoding instantiation parameter). However, since Zend_View_Interface does not define accessors for encoding, it's possible that if you are using a custom view implementation with this view helper, you will not have a getEncoding() method, which is what the view helper uses internally for determining the character set in which to encode.

  If you do not want to utilize UTF-8 in such a situation, you will need to implement a getEncoding() method in your custom view implementation.

  Przykład 75.16. HeadStyle Helper Basic Usage

  You may specify a new style tag at any time:

  // adding styles
  $this->headStyle()->appendStyle($styles);

  Order is very important with CSS; you may need to ensure that declarations are loaded in a specific order due to the order of the cascade; use the various append, prepend, and offsetSet directives to aid in this task:

  // Putting styles in order

  // place at a particular offset:
  $this->headStyle()->offsetSetStyle(100$customStyles);

  // place at end:
  $this->headStyle()->appendStyle($finalStyles);

  // place at beginning
  $this->headStyle()->prependStyle($firstStyles);

  When you're finally ready to output all style declarations in your layout script, simply echo the helper:

  <?php echo $this->headStyle() ?>

  Przykład 75.17. Capturing Style Declarations Using the HeadStyle Helper

  Sometimes you need to generate CSS style declarations programmatically. While you could use string concatenation, heredocs, and the like, often it's easier just to do so by creating the styles and sprinkling in PHP tags. HeadStyle lets you do just that, capturing it to the stack:

  <?php $this->headStyle()->captureStart() ?>
  body {
      background-color: <?php echo $this->bgColor ?>;
  }
  <?php $this->headStyle()->captureEnd() ?>

  The following assumptions are made:

  • The style declarations will be appended to the stack. If you wish for them to replace the stack or be added to the top, you will need to pass 'SET' or 'PREPEND', respectively, as the first argument to captureStart().

  • If you wish to specify any additional attributes for the <style> tag, pass them in an array as the second argument to captureStart().


  75.4.1.9. Helper HeadTitle

  Element HTML <title> jest używany w celu ustawienia tytułu dla dokumentu HTML. Helper HeadTitle pozwala na ustawianie tytułu i przechowywanie go w celu póżniejszego pobrania i wyświetlenia.

  Helper HeadTitle jest implementacją helpera Placeholder. Nadpisuje metodę toString() aby wygenerować element <title>, a także dodaje metodę headTitle() do szybkiego i łatwego ustawiania elementów tytułu. Sygnaturą tej metody jest headTitle($title, $setType = 'APPEND'); domyślnie wartość jest dołączana na koniec stosu, ale możesz także określić opcję 'PREPEND' (umieszczenie na początku stosu) lub 'SET' (zastąpienie stosu).

  Przykład 75.18. Podstawowe użycie helpera HeadTitle

  Możesz określić tytuł w dowolnym momencie. Najczęściej będzie tak, że ustawisz segmenty dla poszczególnych części aplikacji: strony, kontrolera, akcji i prawdopodobnie zasobu.

  // ustawienie nazwy kontrolera oraz akcji jako segmentów tytułu:
  $request Zend_Controller_Front::getInstance()->getRequest();
  $this->headTitle($request->getActionName())
       ->
  headTitle($request->getControllerName());

  // ustawienie nazwy strony w tytule; najczęściej skryptu layoutu:
  $this->headTitle('Zend Framework');

  // ustawienie odgranicznika dla segmentów
  $this->headTitle()->setSeparator(' / ');

  Kiedy jesteś juz gotowy aby wyświetlić tytuł, możesz to zrobić w swoim pliku layoutu:

  <!-- wyświetla <action> / <controller> / Zend Framework -->
  <?= 
  $this->headTitle() ?>

  75.4.1.10. Helpery HTML Object

  Element HTML <object> używany jest do wstawiania do kodu strony takich elementów interaktywnych jak Flash czy QuickTime. Helpery te pozwalają na łatwe wstawianie tych obiektów.

  Obecnie dostępne są cztery helpery Object:

  • formFlash Generuje kod do wstawiania plików Flash.

  • formObject Generuje kod do wstawiania własnego obiektu

  • formPage Generuje kod do wstawiania innych stron (X)HTML.

  • formQuicktime Generuje kod do wstawiania plików QuickTime.

  Wszystkie te helpery mają podobny interfejs. Z tego powodu w dokumentacji pokażemy przykłady tylko dwóch z nich.

  Przykład 75.19. Helper Flash

  Dołączanie plików Flash do twojej strony jest bardzo łatwe. Jedynym wymaganym argumentem jest adres URI pliku.

  <?php echo $this->htmlFlash('/path/to/flash.swf'); ?>

  Wyświetli to następujący kod HTML:

  <object data="/path/to/flash.swf"
          
  type="application/x-shockwave-flash"
          
  classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
          
  codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab">
  </
  object>

  Dodatkowo możesz określić atrybuty, parametry i zawartość jaka ma być zrenderowana wraz z obiektem <object>. Zostanie do zademonstrowane za pomocą helpera htmlObject.

  Przykład 75.20. Konfigurowanie obiektu poprzez przekazanie dodatkowych argumentów

  Pierwszy argument w helperze jest zawsze wymagany. Określa on adres URL zasobu, który chcesz dołączyć do dokumentu (X)HTML. Drugi argument jest wymagany tylko w helperze htmlObject. Inne helpery posiadają poprawną domyślną wartość dla tego argumentu. Trzeci argument jest używany do przekazywania atrybutów do obiektu elementu. Akceptuje on tablicę par klucz-wartość. Przykładem mogą być atrybuty classid oraz codebase. Czwarty argument przyjmuje także tylko tablice elementów w postaci klucz-wartość i używa ich do elementów <param>. Ostatni argument umożliwia przekazanie dodatkowej zawartości do obiektu. Zobacz przykład używający wszystkich argumentów.

  echo $this->htmlObject(
      
  '/path/to/file.ext',
      
  'mime/type',
      array(
          
  'attr1' => 'aval1',
          
  'attr2' => 'aval2'
      
  ),
      array(
          
  'param1' => 'pval1',
          
  'param2' => 'pval2'
      
  ),
      
  'some content'
  );

  /*
  Spowoduje to wyświetlenie:

  <object data="/path/to/file.ext" type="mime/type"
      attr1="aval1" attr2="aval2">
      <param name="param1" value="pval1" />
      <param name="param2" value="pval2" />
      some content
  </object>
  */

  75.4.1.11. Helper InlineScript

  Znacznik HTML <script> używany jest zarówno do wstawiania kodu skryptów wykonujących się po stronie klienta do treści dokumentu jak i do załączania zewnętrznych plików zawierających taki skrypty. Helper InlineScript pozwala ci na obsłużenie obu sposobów. Wywodzi się on z helpera HeadScript więc dostępne są wszystkie jego metody; z tą różnicą, że tu używaj metody inlineScript() zamiast metody headScript().

  [Notatka] Używaj helpera InlineScript dla skryptów w sekcji HTML Body

  Helpera InlineScript powinieneś użyć gdy chcesz dołączyć skrypty wewnątrz sekcji HTML body. Umieszczanie skryptów na końcu dokumentu jest dobrą praktyką powodującą przyspieszenie ładowania strony, szczególnie gdy używasz skryptów statystyk pochodzących od zewnętrznych firm.

  Niektóre biblioteki JS muszą być dołączone w sekcji HTML head; użyj helpera HeadScript dla tych skryptów.

  75.4.1.12. Helper JSON

  Przy tworzeniu widoków które zwracają obiekt JSON trzeba ustawić odpowiedni nagłówek. Tym właśnie się zajmuje helper JSON, a dodatkowo domyślnie wyłącza layouty (jeżeli są aktywne).

  Helper JSON ustawia następujący nagłówek

  Content-Typeapplication/json

  Większość bibliotek Ajaxowych szuka tego nagłowka podczas parsowania odpowiedzi aby ustalić jak obsłużyć zawartość.

  Użycie helpera jest następujące:

  <?= $this->json($this->data?>

  75.4.1.13. Translate Helper

  Often web sites are available in several languages. To translate the content of a site you should simply use Zend_Translate and to integrate Zend_Translate within your view you should use the Translate View Helper.

  In all following examples we are using the simple Array Translation Adapter. Of course you can also use any instance of Zend_Translate and also any subclasses of Zend_Translate_Adapter. There are several ways to initiate the Translate View Helper:

  • Registered, through a previously registered instance in Zend_Registry

  • Afterwards, through the fluent interface

  • Directly, through initiating the class

  A registered instance of Zend_Translate is the preferred usage for this helper. You can also select the locale to be used simply before you add the adapter to the registry.

  [Notatka] Notatka

  We are speaking of locales instead of languages because a language also may contain a region. For example English is spoken in different dialects. There may be a translation for British and one for American English. Therefore, we say "locale" instead of "language."

  Przykład 75.21. Registered instance

  To use a registered instance just create an instance of Zend_Translate or Zend_Translate_Adapter and register it within Zend_Registry using Zend_Translate as its key.

  // our example adapter
  $adapter = new Zend_Translate(
      array(
          
  'adapter' => 'array',
          
  'content' => array('simple' => 'einfach'),
          
  'locale'  => 'de'
      
  )
  );
  Zend_Registry::set('Zend_Translate'$adapter);

  // within your view
  echo $this->translate('simple');
  // this returns 'einfach'

  If you are more familiar with the fluent interface, then you can also create an instance within your view and initiate the helper afterwards.

  Przykład 75.22. Within the view

  To use the fluent interface, create an instance of Zend_Translate or Zend_Translate_Adapter, call the helper without a parameter, and call the setTranslator() method.

  // within your view
  $adapter = new Zend_Translate(
      array(
          
  'adapter' => 'array',
          
  'content' => array('simple' => 'einfach'),
          
  'locale'  => 'de'
      
  )
  );
  $this->translate()->setTranslator($adapter)->translate('simple');
  // this returns 'einfach'

  If you are using the helper without Zend_View then you can also use it directly.

  Przykład 75.23. Direct usage

  // our example adapter
  $adapter = new Zend_Translate(
      array(
          
  'adapter' => 'array',
          
  'content' => array('simple' => 'einfach'),
          
  'locale'  => 'de'
      
  )
  );

  // initiate the adapter
  $translate = new Zend_View_Helper_Translate($adapter);
  print 
  $translate->translate('simple'); // this returns 'einfach'

  You would use this way if you are not working with Zend_View and need to create translated output.


  As already seen, the translate() method is used to return the translation. Just call it with the needed messageid of your translation adapter. But it can also replace parameters within the translation string. Therefore, it accepts variable parameters in two ways: either as a list of parameters, or as an array of parameters. As examples:

  Przykład 75.24. Single parameter

  To use a single parameter just add it to the method.

  // within your view
  $date "Monday";
  $this->translate("Today is %1\$s"$date);
  // could return 'Heute ist Monday'

  [Notatka] Notatka

  Keep in mind that if you are using parameters which are also text, you may also need to translate these parameters.

  Przykład 75.25. List of parameters

  Or use a list of parameters and add it to the method.

  // within your view
  $date "Monday";
  $month "April";
  $time "11:20:55";
  $this->translate("Today is %1\$s in %2\$s. Actual time: %3\$s",
                   
  $date,
                   
  $month,
                   
  $time);
  // Could return 'Heute ist Monday in April. Aktuelle Zeit: 11:20:55'

  Przykład 75.26. Array of parameters

  Or use an array of parameters and add it to the method.

  // within your view
  $date = array("Monday""April""11:20:55");
  $this->translate("Today is %1\$s in %2\$s. Actual time: %3\$s"$date);
  // Could return 'Heute ist Monday in April. Aktuelle Zeit: 11:20:55'

  Sometimes it is necessary to change the locale of the translation. This can be done either dynamically per translation or statically for all following translations. And you can use it with both a parameter list and an array of parameters. In both cases the locale must be given as the last single parameter.

  Przykład 75.27. Change locale dynamically

  // within your view
  $date = array("Monday""April""11:20:55");
  $this->translate("Today is %1\$s in %2\$s. Actual time: %3\$s"$date'it');

  This example returns the Italian translation for the messageid. But it will only be used once. The next translation will use the locale from the adapter. Normally you will set the desired locale within the translation adapter before you add it to the registry. But you can also set the locale from within the helper:

  Przykład 75.28. Change locale statically

  // within your view
  $date = array("Monday""April""11:20:55");
  $this->translate()->setLocale('it');
  $this->translate("Today is %1\$s in %2\$s. Actual time: %3\$s"$date);

  The above example sets 'it' as the new default locale which will be used for all further translations.

  Of course there is also a getLocale() method to get the currently set locale.

  Przykład 75.29. Get the currently set locale

  // within your view
  $date = array("Monday""April""11:20:55");

  // returns 'de' as set default locale from our above examples
  $this->translate()->getLocale();

  $this->translate()->setLocale('it');
  $this->translate("Today is %1\$s in %2\$s. Actual time: %3\$s"$date);

  // returns 'it' as new set default locale
  $this->translate()->getLocale();

  75.4.2. Ścieżki klas helperów

  Tak jak ze skryptami widoków, kontroler może określić stos ścieżek, w których Zend_View ma szukać klas helperów. Domyślnie Zend_View szuka klas helperów w katalogu "Zend/View/Helper/*". Możesz wybrać inny katalog używając metod setHelperPath() oraz addHelperPath(). Dodatkowo możesz określić przedrostek klas helperów znajdujących się w podanej ścieżce aby utworzyć przestrzenie nazw dla klas helperów. Domyślnie, gdy żaden przedrostek nie zostanie określony, przyjęty zostanie przedrostek 'Zend_View_Helper_'.

  $view = new Zend_View();
  // Ustaw ścieżkę na /path/to/more/helpers, z przedrostkiem 'My_View_Helper'
  $view->setHelperPath('/path/to/more/helpers''My_View_Helper');

  Oczywiście możesz dodawać ścieżki na stos używając metody addHelperPath(). Gdy dodajesz ścieżki na stos, Zend_View będzie szukać klasy helpera począwszy od ostatnio dodanej ścieżki. To pozwala na dodanie (lub nawet nadpisanie) podstawowego pakietu klas helperów swoimi własnymi klasami.

  $view = new Zend_View();

  // Dodaj ścieżkę /path/to/some/helpers z przedrostkiem
  // klasy 'My_View_Helper'
  $view->addHelperPath('/path/to/some/helpers''My_View_Helper');

  // Dodaj ścieżkę /other/path/to/helpers z przedrostkiem
  // klasy 'Your_View_Helper'
  $view->addHelperPath('/other/path/to/helpers''Your_View_Helper');

  // teraz kiedy wywołasz $this->helperName(), Zend_View będzie
  // wpierw szukał w "/path/to/some/helpers/HelperName" używając
  // nazwy klasy "Your_View_Helper_HelperName",
  // następnie w "/other/path/to/helpers/HelperName.php" używając
  // nazwy klasy "My_View_Helper_HelperName"
  // i ostatecznie w "Zend/View/Helper/HelperName.php" używając
  // nazwy klasy "Zend_View_Helper_HelperName".

  75.4.3. Pisanie własnych klas helperów

  Pisanie własnych klas helperów jest łatwe; po prostu pisz według poniższych zasad:

  • Minimalna nazwa klasy musi kończyć się nazwą helpera przy użyciu MixedCaps. Przykładowo, jeśli piszesz klasę helpera zwaną "twojHelper", minimalną nazwą klasy musi być "TwojHelper". Możesz, a nawet powinieneś nadać nazwie klasy przedrostek i jest zalecane, abyś użył 'View_Helper' jako części przedrostka: "My_View_Helper_TwojHelper". (Przedrostek będziesz musiał przekazać wraz z końcowym znakiem podkreślenia lub bez niego, do metod addHelperPath() oraz setHelperPath()).

  • Nazwa klasy musi przynajmniej składać się z nazwy helpera, używając formy MixedCaps. Np. jeśli tworzysz helper nazwany "twojHelper", nazwą klasy musi być przynajmniej "TwojHelper". Możesz, a nawet powinieneś dać nazwie klasy przedrostek i jest zalecane aby znalazła się w nim część 'View_Helper' aby cała nazwa klasy wyglądała mniej więcej tak: "My_View_Helper_TwojHelper". (Będziesz musiał przekazać ten przedrostek, ze końcowym znakiem podkreślenia lub bez, do jednej z metod addHelperPath() lub setHelperPath()).

  • Klasa musi posiadać publiczną metodę która jest taka jak nazwa helpera; jest to metoda która zostanie wywołana gdy skrypt widoku wywoła "$this->twojHelper()". W przykładzie helpera "twojHelper", wymaganą deklaracją metody powinno być "public function twojHelper()".

  • Klasa nie powinna wyświetlać ani w inny sposób generować danych wyjściowych. Zamiast tego powinna zwrócić dane do wyświetlenia. Zwracane wartości powinny być odpowiednio przefiltrowane.

  • Klasa musi znajdować się w pliku odpowiednio do nazwy metody helpera. Przykładowo dla helpera o nazwie "twojHelper", plik powinien nazywać się "TwojHelper.php".

  Umieść plik klasy helpera w katalogu który był dodany do stosu ścieżek, a Zend_View automatycznie załaduje klasę, utworzy instancję, i uruchomi metodę.

  Poniżej przykład kodu naszego przykładowego helpera twojHelper:

  class My_View_Helper_TwojHelper extends Zend_View_Helper_Abstract
  {
      protected 
  $_count 0;
      public function 
  twojHelper()
      {
          
  $this->_count++;
          
  $output "I have seen 'The Jerk' {$this->_count} time(s).";
          return 
  htmlspecialchars($output);
      }
  }

  Teraz w skrypcie widoku możesz wywołać helpera TwojHelper tyle razy ile zechcesz; instancja zostanie utworzona raz i będzie ona istniała przez cały okres istnienia instancji Zend_View.

  // pamiętaj, że w skrypcie widoku $this odnosi się do instancji Zend_View.
  echo $this->twojHelper();
  echo 
  $this->twojHelper();
  echo 
  $this->twojHelper();

  Dane wyjściowe wyglądałyby w ten sposób:

  I have seen 'The Jerk' 1 time(s).
  I have seen 'The Jerk' 2 time(s).
  I have seen 'The Jerk' 3 time(s).

  Czasem możesz potrzebować uzyskać dostęp do obiektu Zend_View -- na przykład, jeśli potrzebujesz użyć zarejestrowanego kodowania, lub chcesz renderować inny skrypt widoku jako część klasy helpera. Aby uzyskać dostęp do obiektu widoku, klasa helpera powinna posiadać metodę setView($view), tak jak poniżej:

  class My_View_Helper_ScriptPath
  {
      public 
  $view;

      public function 
  setView(Zend_View_Interface $view)
      {
          
  $this->view $view;
      }

      public function 
  scriptPath($script)
      {
          return 
  $this->view->getScriptPath($script);
      }
  }

  Jeśli twoja klasa helpera posiada metodę setView(), będzie ona wywołana wtedy, gdy po raz pierwszy zostanie utworzona instancja klasy helpera i przekazany zostanie obecny obiekt widoku. Jest to po to, aby przechować obiekt widoku w klasie helpera, a także po to, aby określić w jaki sposób powinno się uzyskiwać do tego obiektu dostęp.

  Jeśli rozszerzasz klasę Zend_View_Helper_Abstract nie musisz definiować tej metody, ponieważ jest ona zdefiniowana przez klasę rozszerzaną.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...