Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  61.2. Zend_Service_Akismet

  61.2.1. Wprowadzenie

  Komponent Zend_Service_Akismet jest klientem dla API serwisu Akismet. Serwis Akismet jest używany do określenia czy nadesłane dane są potencjalnym spamem; udostępnia on także metody do nadsyłania danych, które uznamy za spam, oraz danych, które niesłusznie zostały uznane za spam (czyli ham). Pierwotnie serwis Akismet służył do kategoryzowania i identyfikowania spamu dla aplikacji Wordpress, ale obecnie może być użyty do dowolnych danych.

  Do użycia serwisu Akismet wymagane jest posiadanie klucza API. Możesz go otrzymać rejestrując konto w serwisie WordPress.com. Nie musisz aktywować bloga; samo założenie konta umożliwi ci otrzymanie klucza API.

  Dodatkowo Akismet wymaga aby wszystkie żądania zawierały adres URL do zasobu, dla którego dane są filtrowane, i z tego względu, że Akismet pochodzi z WordPress, ten zasób nazywany jest adresem bloga (blog url). Ta wartość powinna być przekazana jako drugi argument do konstruktora, ale może być zresetowana w dowolnej chwili za pomocą metody dostępowej setBlogUrl() lub nadpisana przez określenie klucza 'blog' w różnych wywołaniach metod.

  61.2.2. Weryfikowanie klucza API

  Metoda Zend_Service_Akismet::verifyKey($key) jest używana do weryfikowania poprawności klucza API Akismet. W większości przypadków nie musisz tego sprawdzać, ale jeśli chcesz przeprowadzić test dla pewności lub sprawdzić czy otrzymany klucz jest aktywny, możesz to zrobić za pomocą tej metody.

  // Tworzymy instancję podając klucz API
  // i adres URL używanej aplikacji
  $akismet = new Zend_Service_Akismet($apiKey,
                                      
  'http://framework.zend.com/wiki/');
  if (
  $akismet->verifyKey($apiKey) {
      echo 
  "Key is valid.\n";
  } else {
      echo 
  "Key is not valid\n";
  }

  Jeśli metoda verifyKey() jest wywołana bez żadnych argumentów, to używany jest klucz API, który był podany do konstruktora.

  Metoda verifyKey() implementuje metodę REST verify-key serwisu Akismet.

  61.2.3. Sprawdzanie czy dane są spamem

  Metoda Zend_Service_Akismet::isSpam($data) jest używana do sprawdzenia, czy przekazane dane są uznane przez Akismet jako spam. Metoda przyjmuje tablicę asocjacyjną jako jedyny argument. Tablica ta wymaga zdefiniowania poniższych kluczy:

  • user_ip, adres IP użytkownika wysyłającego dane (nie twój adres IP, tylko użytkownika twojego serwisu)

  • user_agent, nazwa klienta HTTP (przeglądarka oraz wersja) użytkownika wysyłającego dane.

  Poniższe klucze są także rozpoznawane przez API:

  • blog, pełny adres URL do zasobu lub aplikacji. Jeśli nie jest określony, zostanie użyty adres URL, który był podany do konstruktora.

  • referrer, zawartość nagłówka HTTP_REFERER w trakcie wysyłania danych. (Zwróć uwagę na pisownię; nie jest ona taka sama jak nazwa nagłówka.)

  • permalink, bezpośredni odnośnik do wpisu, dla którego dane są przesyłane.

  • comment_type, typ przesyłanych danych. Możliwe wartości określone w API to 'comment', 'trackback', 'pingback', oraz pusty łańcuch znaków (''), ale wartość może być dowolna.

  • comment_author, nazwa osoby dodającej dane.

  • comment_author_email, adres email osoby dodającej dane.

  • comment_author_url, adres URL lub strona domowa osoby dodającej dane.

  • comment_content, aktualnie wysłana zawartość komentarza.

  Możesz także przesłać dowolne inne zmienne opisujące środowisko, ktore według ciebie mogą być pomocne w zweryfikowaniu danych pod kątem spamu. Serwis Akismet sugeruje, aby była to cała zawartość tablicy $_SERVER.

  Metoda isSpam() zwróci wartość logiczną true lub false, a w przypadku gdy klucz API jest nieprawidłowy, wyrzuci wyjątek.

  Przykład 61.1. Użycie metody isSpam()

  $data = array(
      
  'user_ip'              => '111.222.111.222',
      
  'user_agent'           => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT' .
                                
  '5.2; en-GB; rv:1.8.1) Gecko/20061010' .
                                
  'Firefox/2.0',
      
  'comment_type'         => 'contact',
      
  'comment_author'       => 'John Doe',
      
  'comment_author_email' => 'nospam@myhaus.net',
      
  'comment_content'      => "I'm not a spammer, honest!"
  );
  if (
  $akismet->isSpam($data)) {
      echo 
  "Sorry, but we think you're a spammer.";
  } else {
      echo 
  "Welcome to our site!";
  }

  Metoda isSpam() implementuje metodę comment-check API serwisu Akismet.

  61.2.4. Wysyłanie informacji o spamie

  Czasem dane, które są spamem mogą przejść przez filtr. Jeśli będziesz przeglądał przychodzące dane i znajdziesz dane, które według ciebie powinny być uznane za spam, możesz wysłać je do Akismet aby pomóc ulepszyć filtr.

  Metoda Zend_Service_Akismet::submitSpam() przyjmuje taką samą tablicę danych jak metoda isSpam(), ale nie zwraca wartości. Jeśli klucz API jest nieprawidłowy, zostanie wyrzucony wyjątek.

  Przykład 61.2. Użycie metody submitSpam()

  $data = array(
      
  'user_ip'              => '111.222.111.222',
      
  'user_agent'           => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2;' .
                                
  'en-GB; rv:1.8.1) Gecko/20061010' .
                                
  'Firefox/2.0',
      
  'comment_type'         => 'contact',
      
  'comment_author'       => 'John Doe',
      
  'comment_author_email' => 'nospam@myhaus.net',
      
  'comment_content'      => "I'm not a spammer, honest!"
  );
  $akismet->submitSpam($data));

  Metoda submitSpam() implementuje metodę submit-spam API serwisu Akismet.

  61.2.5. Wysyłanie informacji o fałszywym spamie (ham)

  Czasem dane zostaną przez Akismet błędnie uznane za spam. Z tego względu, powinieneś zapisywać dane uznane przez Akismet za spam i regularnie je przeglądać. Jeśli znajdziesz takie przypadki, możesz wysłać takie dane do Akismet jako "ham" czyli poprawne dane błędnie uznane za spam (ham jest dobry, spam nie jest).

  Metoda Zend_Service_Akismet::submitHam() przyjmuje taką samą tablicę danych jak metody isSpam() oraz submitSpam() i tak samo jak metoda submitSpam() nie zwraca wartości. Jeśli klucz API jest nieprawidłowy, zostanie wyrzucony wyjątek.

  Przykład 61.3. Użycie metody submitHam()

  $data = array(
      
  'user_ip'              => '111.222.111.222',
      
  'user_agent'           => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2;' .
                                
  'en-GB; rv:1.8.1) Gecko/20061010' .
                                
  'Firefox/2.0',
      
  'comment_type'         => 'contact',
      
  'comment_author'       => 'John Doe',
      
  'comment_author_email' => 'nospam@myhaus.net',
      
  'comment_content'      => "I'm not a spammer, honest!"
  );
  $akismet->submitHam($data));

  Metoda submitHam() implementuje metodę submit-ham API serwisu Akismet.

  61.2.6. Specyficzne metody dostępowe

  O ile API serwisu Akismet określa jedynie cztery metody, komponent Zend_Service_Akismet posiada kilka dodatkowych metod dostępowych, które mogą być użyte do modyfikowania wewnętrznych właściwości.

  • Metody getBlogUrl() oraz setBlogUrl() pozwalają ci na odebranie oraz modyfikację adresu URL bloga używanego w żądaniach.

  • Metody getApiKey() oraz setApiKey() pozwalają ci na odebranie oraz modyfikację klucza API używanego w żądaniach.

  • Metody getCharset() oraz setCharset() pozwalają ci na odebranie oraz modyfikację zestawu znaków używanego w żądaniach.

  • Metody getPort() oraz setPort() pozwalają ci na odebranie oraz modyfikację portu TCP używanego w żądaniach.

  • Metody getUserAgent() oraz setUserAgent() pozwalają ci na pobranie oraz modyfikowanie informacji o kliencie HTTP używanym do przeprowadzenia żądania. Nota: nie jest to ta sama wartość co user_agent, która jest używana w danych wysyłanych do serwisu, ale raczej wartość, która będzie wysłana w nagłówku HTTP User-Agent podczas przeprowadzania żądania do serwisu.

   Wartość użyta do ustawienia nazwy klienta HTTP powinna być w formacie nazwa klienta/wersja | Akismet/wersja. Domyślna wartość to Zend Framework/ZF-VERSION | Akismet/1.11, gdzie ZF-VERSION jest numerem obecnej wersji ZF przechowywanym w stałej Zend_Framework::VERSION.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...