Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  33.2. Szybki start z Zend_Form

  Ten przewodnik opisuje podstawy tworzenia, weryfikacji oraz renderowania formularzy za pomocą komponentu Zend_Form.

  33.2.1. Tworzenie obiektu formularza

  Tworzenie obiektu formularza jest bardzo proste: należy, po prostu, utworzyć egzemplarz klasy Zend_Form:

  $form = new Zend_Form;

  W zaawansowanych przypadkach można rozszerzyć klasę Zend_Form, ale dla prostych formularzy wystarczy utworzenie i skonfigurowanie formularza za pomocą obiektu Zend_Form.

  Dla określenia akcji oraz metody wywołania formularza, można użyć metod dostępowych setAction() oraz setMethod():

  $form->setAction('/resource/process')
       ->
  setMethod('post');

  Powyższy kod ustawia akcję formularza na adres URL "/resource/process" oraz metodę wykonania formularza na HTTP POST. Będzie to wzięte pod uwagę podczas renderowania formularza.

  Można ustawić dodatkowe atrybuty dla znacznika <form> używając metod setAttrib() lub setAttribs(). Przykładowo aby ustawić identyfikator, należy ustawić atrybut "id":

  $form->setAttrib('id''login');

  33.2.2. Dodawanie elementów do formularza

  Formularz jest bezużyteczny jeśli nie posiada elementów. Komponent Zend_Form posiada kilkanaście domyślnych elementów które mogą być renderowane do postaci XHTML za pomocą klas pomocniczych Zend_View. Te elementy to:

  • button (przycisk)

  • checkbox (pole wyboru lub wiele pól za pomocą multiCheckbox)

  • hidden (pole ukryte)

  • image (obrazek)

  • password (hasło)

  • radio (pole opcji)

  • reset (przycisk resetujący)

  • select (lista zwykła oraz lista wielokrotnego wyboru)

  • submit (przycisk wysyłający)

  • text (pole tekstowe)

  • textarea (wieloliniowe pole tekstowe)

  Istnieją dwie możliwości dodania elementów do formularza: utworzenie egzemplarza konkretnego elementu i przekazanie go do obiektu formularza lub po prostu przekazanie typu elementu i pozwolenie obiektowi Zend_Form na automatyczne utworzenie egzemplarzy obiektów określonego typu.

  Kilka przykładów:

  // Utworzenie egzemplarza elementu i przekazanie go do obiektu formularza:
  $form->addElement(new Zend_Form_Element_Text('username'));

  // Przekazanie typu elementu do obiektu:
  $form->addElement('text''username');

  Domyślnie, elementy te nie posiadają filtrów ani walidatorów. Oznacza to że należy samodzielnie skonfigurować dla nich walidatory i opcjonalnie filtry. Można to zrobić (a) przed przekazaniem elementu do formularza, (b) za pomocą opcji konfiguracyjnych przekazanych podczas tworzenia elementu poprzez obiekt Zend_Form lub (c) pobierając istniejący element z obiektu formularza i konfigurując go.

  Najpierw należy przyjrzeć się tworzeniu walidatorów dla konkretnego egzemplarza elementu. Można przekazać obiekt Zend_Validate_* lub nazwę walidatora który ma zostać użyty:

  $username = new Zend_Form_Element_Text('username');

  // Przekazanie obiektu Zend_Validate_*:
  $username->addValidator(new Zend_Validate_Alnum());

  // Przekazanie nazwy walidatora:
  $username->addValidator('alnum');

  Dla drugiego sposobu, można przekazać w trzecim parametrze metody tablicę z argumentami konstruktora wybranego walidatora.

  // Przekazanie wzoru
  $username->addValidator('regex'false, array('/^[a-z]/i'));

  (Drugi parametr jest używany aby określić czy niepowodzenie w weryfikacji ma przerwać następne weryfikacje czy nie; domyślnie ma wartość FALSE.)

  Można także określić element jako wymagany. Aby to osiągnąć należy użyć metody dostępowej lub przekazać opcję podczas tworzenia elementu. Oto pierwszy sposób:

  // Ustawienie elementu jako wymaganego:
  $username->setRequired(true);

  Gdy element jest wymagany, dodawany jest walidator 'NotEmpty' na sam początek łańcucha walidatorów, dzięki czemu można być pewnym, że element będzie posiadał wartość.

  Filtry są rejestrowane w taki sam sposób jak walidatory. Aby pokazać jak działają, można dodać filtr zamieniający znaki na małe litery:

  $username->addFilter('StringtoLower');

  Finalnie konfiguracja elementu może wyglądać tak:

  $username->addValidator('alnum')
           ->
  addValidator('regex'false, array('/^[a-z]/'))
           ->
  setRequired(true)
           ->
  addFilter('StringToLower');

  // lub bardziej zwięźle:
  $username->addValidators(array('alnum',
          array(
  'regex'false'/^[a-z]/i')
      ))
      ->
  setRequired(true)
      ->
  addFilters(array('StringToLower'));

  Tworzenie obiektu dla każdego z elementów formularza może być nieco kłopotliwe. Można spróbować użyć sposobu (b) przedstawionego wyżej. Podczas tworzenia nowego elementu metodą Zend_Form::addElement() jako fabryki, można opcjonalnie przekazać również opcje konfiguracyjne. Obejmuje to także konfigurację filtrów i walidatorów. Aby to zrobić można użyć kodu:

  $form->addElement('text''username', array(
      
  'validators' => array(
          
  'alnum',
          array(
  'regex'false'/^[a-z]/i')
      ),
      
  'required' => true,
      
  'filters'  => array('StringToLower'),
  ));
  [Notatka] Notatka

  Jeśli w kilku miejscach konfigurowane są elementy za pomocą tych samych opcji, można rozważyć stworzenie własnej klasy rozszerzającej klasę Zend_Form_Element i następnie użycie tej klasy do tworzenia własnych elementów. Może to oszczędzić nieco pracy.

  33.2.3. Renderowanie formularza

  Renderowanie formularza jest proste. Większość elementów używa do tego klas pomocniczych Zend_View, więc potrzebny będzie do tego także obiekt widoku. Istnieją dwie możliwości: użycie metody formularza render() lub po prostu wyświetlenie formularza za pomocą konstrukcji echo.

  // Jawnie wywołanie metody render() i przekazanie opcjonalnego obiektu widoku:
  echo $form->render($view);

  // Zakładając że obiekt widoku został wcześniej ustawiony za pomocą setView():
  echo $form;

  Domyślnie obiekty Zend_Form oraz Zend_Form_Element używają obiektu widoku zainicjowanego w obiekcie ViewRenderer, co oznacza, że nie trzeba go ręcznie ustawiać dla wzorca MVC Zend Framework. Renderowanie formularza w skrypcie widoku jest wtedy bardzo proste:

  <? echo $this->form ?>

  Zend_Form używa "dekoratorów" do przeprowadzania renderowania. Te dekoratory mogą zastępować zawartość, dodawać treść na początku lub na końcu, a także mieć pełny wgląd w element przekazany do nich. Można użyć kilku dekoratorów aby uzyskać wymagany efekt. Domyślnie Zend_Form_Element używa czterech dekoratorów aby wygenerować kod wyjściowy. Wygląda to w taki sposób:

  $element->addDecorators(array(
      
  'ViewHelper',
      
  'Errors',
      array(
  'HtmlTag', array('tag' => 'dd')),
      array(
  'Label', array('tag' => 'dt')),
  ));

  (Gdzie <HELPERNAME> jest nazwą klasy pomocniczej widoku, która ma być użyta. Może ona różnić się dla różnych elementów.)

  Układ dekoratorów przedstawiony powyżej generuje następujący kod:

  <dt><label for="username" class="required">Username</dt>
  <
  dd>
      <
  input type="text" name="username" value="123-abc" />
      <
  ul class="errors">
          <
  li>'123-abc' has not only alphabetic and digit characters</li>
          <
  li>'123-abc' does not match against pattern '/^[a-z]/i'</li>
      </
  ul>
  </
  dd>

  (Jednak kod jest inaczej sformatowany.)

  Można zmienić dekoratory używane przez element jeśli pożądany jest inny kod wyjściowy. Należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym dekoratorom aby uzyskać więcej informacji.

  Formularz przechodzi poprzez wszystkie elementy i umieszcza je wewnątrz znacznika HTML <form>. Akcja i metoda wysyłania formularza podane podczas jego konfigurowania zostaną dołączone do znacznika<form>, tak samo jak inne atrybuty ustawione za pomocą metody setAttribs().

  Formularz przechodzi przez elementy w takiej kolejności w jakiej były one zarejestrowane lub jeśli określony element zawiera odpowiedni atrybut, zostanie on użyty w celu ustalenia kolejności. Można ustawiać kolejność elementów używając metody:

  $element->setOrder(10);

  Innym sposobem jest przekazanie kolejności jako opcji podczas tworzenia elementu:

  $form->addElement('text''username', array('order' => 10));

  33.2.4. Sprawdzanie poprawności formularza

  Po tym jak formularz zostanie wysłany, należy sprawdzić czy pomyślnie przeszedł walidację. Każdy element jest sprawdzany w oparciu o podane dane. Jeśli nie ma klucza odpowiadającego nazwie elementu, a element jest oznaczony jako wymagany, weryfikacja zostanie przeprowadzona w oparciu o pustą wartość NULL.

  Skąd pochodzą dane? Możesz użyć tablic $_POST, $_GET lub dowolnych innych źródeł danych (np. żądań do web serwisów):

  if ($form->isValid($_POST)) {
      
  // dane są poprawne
  } else {
      
  // dane nie są poprawne
  }

  Przy korzystaniu z żądań AJAX, może zajść potrzeba przeprowadzenia weryfikacji pojedynczego elementu lub grupy elementów. Metoda isValidPartial() częściowo sprawdza formularz. W przeciwieństwie do metody isValid(), nie przeprowadza ona weryfikacji pól dla elementów których wartości nie zostały podane:

  if ($form->isValidPartial($_POST)) {
      
  // dane we wszystkich elementach pomyślnie przyszły weryfikację
  } else {
      
  // jeden lub więcej elementów nie przeszło poprawnie weryfikacji
  }

  Do częściowej weryfikacji formularza można także użyć metody processAjax(). W przeciwieństwie do metody isValidPartial(), zwraca ona łańcuch znaków w formacie JSON zawierający informacje o błędach.

  Zakładając że elementy zostały zweryfikowane i są poprawne, można pobrać przefiltrowane wartości:

  $values $form->getValues();

  Jeśli potrzeba niefiltrowanych wartości, należy użyć:

  $unfiltered $form->getUnfilteredValues();

  33.2.5. Pobieranie informacji o błędach

  Formularz nie przeszedł weryfikacji? W większości przypadków można po prostu powtórnie wyświetlić formularz, a błędy zostaną pokazane używając dekoratorów:

  if (!$form->isValid($_POST)) {
      echo 
  $form;

      
  // przekazanie go do obiektu widoku i renderowanie widoku
      
  $this->view->form $form;
      return 
  $this->render('form');
  }

  Dostępne są dwie metody do sprawdzania błędów. Metoda getErrors() zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą informacje o błędach w postaci nazwa elementu / kody (gdzie kody są tablicami kodów błędów). Metoda getMessages() zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą informacje o błędach w postaci nazwa elementu / komunikaty (gdzie komunikaty są asocjacyjną tablicą w postaci kod / komunikat). Jeśli dany element nie zawiera błędów, nie będzie zawarty w tablicy.

  33.2.6. Złożenie w całość

  Teraz można przystąpić do budowy prostego formularza logowania. Potrzebne będą elementy:

  • nazwa użytkownika

  • hasło

  • przycisk wysyłający

  Na potrzeby przykładu można załóżyć że poprawna nazwa użytkownika powinna składać się jedynie ze znaków alfanumerycznych, powinna zaczynać się od litery, jej długość powinna zawierać się między 6 a 12 znakami. Litery powinny zostać zamienione na małe. Hasło musi składać się minimalnie z 6 znaków. Wartość przycisku wysyłającego formularz można zignorować, więc nie musi podlegać walidacji.

  Aby zbudować formularz można skorzystać z metod konfiguracyjnych obiektu Zend_Form:

  $form = new Zend_Form();
  $form->setAction('/user/login')
       ->
  setMethod('post');

  // Utworzenie i skonfigurowanie elementu zawierającego nazwę użytkownika:
  $username $form->createElement('text''username');
  $username->addValidator('alnum')
           ->
  addValidator('regex'false, array('/^[a-z]+/'))
           ->
  addValidator('stringLength'false, array(620))
           ->
  setRequired(true)
           ->
  addFilter('StringToLower');

  // Utworzenie i skonfigurowanie elementu zawierającego hasło:
  $password $form->createElement('password''password');
  $password->addValidator('StringLength'false, array(6))
           ->
  setRequired(true);

  // Dodanie elementów do formularza:
  $form->addElement($username)
       ->
  addElement($password)
       
  // użycie metody addElement() jako fabryki tworzącej przycisk 'Zaloguj':
       
  ->addElement('submit''login', array('label' => 'Zaloguj'));

  Następnie należy utworzyć kontroler obsługujący formularz:

  class UserController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  getForm()
      {
          
  // tworzenie formularza jak wyżej
          
  return $form;
      }

      public function 
  indexAction()
      {
          
  // renderowanie skryptu user/form.phtml
          
  $this->view->form $this->getForm();
          
  $this->render('form');
      }

      public function 
  loginAction()
      {
          if (!
  $this->getRequest()->isPost()) {
              return 
  $this->_forward('index');
          }
          
  $form $this->getForm();
          if (!
  $form->isValid($_POST)) {
              
  // Weryfikacja nieudana, ponowne wyświetlenie formularza
              
  $this->view->form $form;
              return 
  $this->render('form');
          }

          
  $values $form->getValues();
          
  // Weryfikacja udana, można próbować uwierzytelnić
      
  }
  }

  Utworzenie skryptu widoku wyświetlającego formularz:

  <h2>Zaloguj się:</h2>
  <?= 
  $this->form ?>

  Jak nietrudno zauważyć, w kod kontrolera może wymagać trochę dodatkowej pracy: jeśli wysłane dane będą poprawne, należy przeprowadzić uwierzytelnienie używając np. klasy Zend_Auth.

  33.2.7. Użycie obiektu Zend_Config

  Wszystkie klasy Zend_Form można skonfigurować za pomocą komponentu Zend_Config. Można przekazać obiekt klasy Zend_Config do konstruktora lub przekazać go za pomocą metody setConfig(). Oto jak można utworzyć powyższy formularz używając pliku INI. Najpierw, biorąc pod uwagę zalecenia, należy umieścić konfigurację w sekcjach odnoszących się do typu wdrożenia aplikacji i skupić się na sekcji 'development'. Następnie należy utwórzyć sekcję dla danego kontrolera ('user'), oraz klucz dla formularza ('login'):

  [development]
  ogólna konfiguracja formularza
  user
  .login.action "/user/login"
  user.login.method "post"

  nazwa użytkownika
  user
  .login.elements.username.type "text"
  user.login.elements.username.options.validators.alnum.validator "alnum"
  user.login.elements.username.options.validators.regex.validator "regex"
  user.login.elements.username.options.validators.regex.options.pattern "/^[a-z]/i"
  user.login.elements.username.options.validators.strlen.validator "StringLength"
  user.login.elements.username.options.validators.strlen.options.min "6"
  user.login.elements.username.options.validators.strlen.options.max "20"
  user.login.elements.username.options.required true
  user
  .login.elements.username.options.filters.lower.filter "StringToLower"

  hasło
  user
  .login.elements.password.type "password"
  user.login.elements.password.options.validators.strlen.validator "StringLength"
  user.login.elements.password.options.validators.strlen.options.min "6"
  user.login.elements.password.options.required true

  przycisk wysyłający
  user
  .login.elements.submit.type "submit"

  Powyższe można przekazać do konstruktora obiektu formularza:

  $config = new Zend_Config_Ini($configFile'development');
  $form   = new Zend_Form($config->user->login);

  w ten sposób cały formularz został zdefiniowany.

  33.2.8. Podsumowanie

  Dzięki temu przewodnikowi czytelnik powinien być na dobrej drodze do wykorzystania mocy i elastyczności komponentu Zend_Form. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje należy zapoznać się z dalszymi częściami dokumentacji.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...