Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  25.4. Zend_Db_Select

  25.4.1. Wprowadzenie

  Obiekt Zend_Db_Select reprezentuje pojedyncze polecenie SQL SELECT. Klasa posiada metody służące do umieszczenia poszczególnych części zapytania. Za jej pomocą można zapisać elementy zapytania poprzez metody i struktur danych PHP a klasa sama tworzy poprawne polecenie SQL. Po zbudowaniu zapytania można go użyć tak jakby było napisane w postaci zwykłego łańcucha znaków.

  Wartość Zend_Db_Select zawiera się w poniższych cechach:

  • Metody obiektowe służące tworzeniu zapytań SQL krok po kroku;

  • Poziom abstrakcji umożliwiający używanie określonych części zapytania SQL są w sposób niezależny od rodzaju bazy danych;

  • Automatyczne umieszczanie identyfikatorów metadanych w cudzysłowach ułatwia używanie identyfikatorów zawierających zarezerwowane słowa i specjalne znaki SQL;

  • Umieszczanie identyfikatorów i wartości w cudzysłowach pomaga ograniczyć ryzyko ataków wstrzykiwania kodu SQL (SQL injection);

  Używanie Zend_Db_Select nie jest obowiązkowe. Dla najprostszych zapytań SELECT z reguły łatwiej jest zapisać całe polecenie SQL w postaci łańcucha znaków i wywołać je za pomocą metod Adaptera takich jak query() lub fetchAll(). Użycie Zend_Db_Select jest przydatne jeśli zajdzie potrzeba połączenia części złożonego zapytania w kodzie np. w zależności od wystąpienia dodatkowych warunków logicznych.

  25.4.2. Tworzenie obiektu Select

  Instancję klasy Zend_Db_Select można utworzyć poprzez metodę select() obiektu Zend_Db_Adapter_Abstract.

  Przykład 25.47. Przykład metody select() adaptera bazy danych

  $db Zend_Db::factory( ...options... );
  $select $db->select();

  Innym sposobem utworzenia obiektu Zend_Db_Select jest użycie konstruktora, podając adapter bazy danych w argumencie.

  Przykład 25.48. Przykład tworzenia nowego obiektu Select

  $db Zend_Db::factory( ...options... );
  $select = new Zend_Db_Select($db);

  25.4.3. Tworzenie poleceń Select

  Budując zapytanie można dodawać jego części jedna po drugiej. Obiekt Zend_Db_Select posiada odrębne metody dla każdej klauzuli SQL.

  Przykład 25.49. Przykład użycia metod służących dodawaniu części zapytania

  // Utworzenie obiektu Zend_Db_Select
  $select $db->select();

  // Dodanie klauzuli FROM
  $select->from( ...podanie tabel i kolumn... )

  // Dodanie klauzuli WHERE
  $select->where( ...podanie kryteriów ograniczenia... )

  // Dodanie klauzuli ORDER BY
  $select->order( ...podanie kryteriów sortowania... );

  Większości metod obiektu Zend_Db_Select można używać za pomocą przyjaznego płynnego interfejsu (fluent interface). Interfejs płynny oznacza, że każda z metod zwraca referencję do obiektu wywołującego więc można od razu użyć następnej metody.

  Przykład 25.50. Przykład użycia płynnego interfejsu

  $select $db->select()
      ->
  from( ...podanie tabel i kolumn... )
      ->
  where( ...podanie kryteriów ograniczenia... )
      ->
  order( ...podanie kryteriów sortowania... );

  Przykłady w tym rozdziale używają płynnego interfejsu ale zawsze można z niego zrezygnować. Często może się to okazać niezbędne w przypadku gdy należy wykonać operacje zgodne z logiką biznesową aplikacji przed umieszczeniem dodatkowej klauzuli w zapytaniu.

  25.4.3.1. Dodawanie klauzuli FROM

  Można wybrać tabelę dla zapytania używając metody from(). Aby tego dokonać należy podać nazwę tabeli jako łańcuch znaków. Zend_Db_Select umieszcza cudzysłowy wokół podanej nazwy, więc można używać znaków specjalnych.

  Przykład 25.51. Przykład użycia metody from()

  // Utworzenie zapytania:
  //   SELECT *
  //   FROM "products"

  $select $db->select()
               ->
  from'products' );

  Można podać również nazwę korelacyjną (nazywaną również aliasem tabeli) danej tabeli. Aby to zrobić w argumencie należy podać tablicę asocjacyjną, która będzie zawierała mapowanie nazwy aliasu na nazwę tabeli. W pozostałych częściach zapytania SQL będzie można używać tej nazwy zamiast tabeli. Jeśli dane zapytanie łączy wiele tabel Zend_Db_Select utworzy unikalne aliasy na podstawie prawdziwych nazw dla każdej tabeli dla której nie zrobi tego użytkownik.

  Przykład 25.52. Przykład użycia aliasu

  // Utworzenie zapytania:
  //   SELECT p.*
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from( array('p' => 'products') );

  Niektóre silniki bazy danych (RDBMS) wspierają podawanie nazw schematu przed nazwą tabeli. W takim przypadku należy podać nazwę tabeli jako "nazwaSchematu.nazwaTabeli" a Zend_Db_Select umieści w cudzysłowach każdą z części takiej nazwy indywidualnie. Można też podać nazwę schematu oddzielnie. Nazwa schematu podana przy nazwie tabeli ma pierwszeństwo wobec nazwy schematu podanej osobno (jeśli obie występują).

  Przykład 25.53. Przykład podawania nazwy schematu

  // Utworzenie zapytania:
  //   SELECT *
  //   FROM "myschema"."products"

  $select $db->select()
               ->
  from'myschema.products' );

  // lub

  $select $db->select()
               ->
  from('products''*''myschema');

  25.4.3.2. Dodawanie kolumn

  Drugi argument metody from() może zawierać kolumny, które mają zostać pobrane z odpowiedniej tabeli. Jeśli nie poda się tego argumentu domyślną wartością jest "*" czyli znak specjalny SQL odpowiadający wszystkim kolumnom.

  Kolumny można podawać w prostej tablicy łańcuchów tekstowych lub jako asocjacyjnej tablicy aliasów kolumn do nazw kolumn. Jeśli potrzebna jest tylko jedna kolumna to można ją podać w prostym stringu - nie trzeba używać tablicy.

  Jeśli w tym argumencie zostanie podana pusta tablica to żadna kolumna z odpowiedniej tabeli nie zostanie dołączona do wyniku zapytania. Zobacz przykład kodu znajdujący się pod rozdziałem dotyczącym metody join().

  Nazwę kolumny można podać w formie "nazwaAliasu.nazwaKolumny". Zend_Db_Select umieści każdą z części nazwy oddzielnie w cudzysłowach, używając aliasu wcześniej ustalonego w metodzie from() (jeśli nie został podany bezpośrednio).

  Przykład 25.54. Przykład dodawania kolumn

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''product_name'));

  // Tworzenie podobnego zapytania z użyciem aliasów tabeli:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'p.product_id''p.product_name'));

  // Tworzenie podobnego zapytania z aliasem dla jednej kolumny:
  //   SELECT p."product_id" AS prodno, p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'prodno' => 'product_id''product_name'));

  25.4.3.3. Dodawanie kolumn z wyrażeniami

  W zapytaniach SQL często zachodzi potrzeba użycia wyrażeń zamiast zwykłych kolumn tabeli. Wyrażenia nie powinny być otoczone cudzysłowami ani zawierać aliasów tabel. Jeśli podana kolumna zawiera nawiasy Zend_Db_Select rozpoznaje ją jako wyrażenie.

  Można również samemu utworzyć obiekt klasy Zend_Db_Expr aby łańcuch znaków nie został potraktowany jak zwykła nazwa kolumny. Zend_Db_Expr jest małą klasą zawierającą jeden string. Zend_Db_Select rozpoznaje instancje klasy Zend_Db_Expr i zamienia je na łańcuchy znaków ale nie wprowadza zmian takich jak cudzysłowy czy aliasy tabel.

  [Notatka] Notatka

  Używanie Zend_Db_Expr dla wyrażeń nie jest obowiązkowe jeśli zawiera ono nawiasy. Zend_Db_Select rozpoznaje nawiasy i traktuje dany łańcuch jak wyrażenie (nie umieszcza w cudzysłowach ani nie dodanie nazw alias tabel).

  Przykład 25.55. Przykłady podawania kolumn zawierających wyrażenia

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", LOWER(product_name)
  //   FROM "products" AS p
  // Wyrażenie z nawiasami staje się obiektem klasy Zend_Db_Expr.

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''LOWER(product_name)'));

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", (p.cost * 1.08) AS cost_plus_tax
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id',
                            
  'cost_plus_tax' => '(p.cost * 1.08)')
                     );

  // Tworzenie zapytania używając Zend_Db_Expr:
  //   SELECT p."product_id", p.cost * 1.08 AS cost_plus_tax
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id',
                            
  'cost_plus_tax' =>
                                new 
  Zend_Db_Expr('p.cost * 1.08'))
                      );

  W powyższych przykładach Zend_Db_Select nie zmienia stringa i nie dodaje aliasów tabel ani nie używa cudzysłowów. Jeśli takie zmiany są niezbędne (np. z powodu dwuznaczności nazw) należy je wprowadzić ręcznie.

  Jeśli podane nazwy kolumn zawierają słowa kluczowe SQL lub znaki specjalne należy użyć metody adaptera połączenia o nazwie quoteIdentifier() i rezultat umieścić w stringu. Metoda quoteIdentifier() używa cudzysłowów dzięki czemu można być pewnym, że podany łańcuch znaków jest identyfikatorem tabeli lub kolumny a nie częścią składni polecenia SQL.

  Dzięki użyciu metody quoteIdentifier() zamiast ręcznego wpisywania cudzysłowów kod staje się niezależny od rodzaju bazy danych. Niektóre systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) używają niestandardowych znaków do ograniczania identyfikatorów. Metoda quoteIdentifier() jest przystosowana do używania odpowiednich symboli ograniczających w zależności od typu używanego adaptera. Metoda quoteIdentifier() dokonuje również unikania znaków cudzysłowu, które pojawią się w argumencie wejściowym.

  Przykład 25.56. Przykłady umieszczania wyrażeń w cudzysłowach

  // Tworzenie zapytania, 
  // umieszczając kolumnę o nazwie "from" w cudzysłowach:
  //   SELECT p."from" + 10 AS origin
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'origin' =>
                                
  '(p.' $db->quoteIdentifier('from') . ' + 10)')
                     );

  25.4.3.4. Dodawanie kolumn do wcześniej utworzonej klauzuli FROM lub JOIN

  Może powstać sytuacja w której niezbędne okazuje się dodanie kolumn do klauzuli FROM lub JOIN, która została utworzona wcześniej (za pomocą odpowiedniej metody). Metoda columns() pozwala na dodanie kolumn w dowolnym momencie przed wykonaniem zapytania. Kolumny można podać jako łańcuchy znaków, obiekty Zend_Db_Expr lub jako tablice tych elementów. Drugi argument tej metody może zostać pominięty co oznacza, że kolumny powinny zostać dodane do tabeli z klauzuli FROM. W przeciwnym razie należy podać alias lub nazwę tabeli.

  Przykład 25.57. Przykłady dodawania kolumn metodą columns()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'), 'product_id')
               ->
  columns('product_name');

  // Tworzenie zapytania używając nazwy alias:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'), 'p.product_id')
               ->
  columns('product_name''p');
               
  // Alternatywnie można użyć columns('p.product_name')

  25.4.3.5. Dodawanie tabeli do zapytania za pomocą JOIN

  Wiele użytecznych zapytań zawiera klauzulę JOIN służącą do łączenia wierszy z wielu tabel. Aby dodać tabele do obiektu Zend_Db_Select należy użyć metody join(). Używanie jej jest podobne do użycia metody from() z tym, że tu można również użyć warunek łączenia tabel.

  Przykład 25.58. Przykład użycia metody join()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name", l.*
  //   FROM "products" AS p JOIN "line_items" AS l
  //     ON p.product_id = l.product_id

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''product_name'))
               ->
  join(array('l' => 'line_items'),
                      
  'p.product_id = l.product_id');

  Drugi argument metody join() to string stanowiący warunek połączenia. Jest to wyrażenie określające kryteria wg. których wiersze z jednej tabeli łączą się z wierszami drugiej tabeli. W tym miejscu można użyć aliasów tabel.

  [Notatka] Notatka

  Do warunku połączenia nie są stosowane cudzysłowy; Jeśli występuje konieczność umieszczenia nazwy kolumny w cudzysłowach, należy użyć metody adaptera quoteIdentifier() przy formowaniu wyrażenia warunku połączenia.

  Trzeci argument metody join() to tablica nazw kolumn (tak jak przy metodzie from()). Domyślną wartością jest "*". Można w nim podawać aliasy kolumn, wyrażenia lub obiekty Zend_Db_Expr w taki sam sposób jak w metodzie from().

  Aby nie wybierać żadnej kolumny należy podać pustą tablicę zamiast nazw kolumn. Ten sposób działa również w metodzie from() ale z podstawowych tabel przeważnie kolumny są potrzebne, co nie zawsze jest prawdą dla kolumn tabeli połączonej.

  Przykład 25.59. Przykład nie podawania kolumn

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p JOIN "line_items" AS l
  //     ON p.product_id = l.product_id

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''product_name'))
               ->
  join(array('l' => 'line_items'),
                      
  'p.product_id = l.product_id',
                      array() ); 
  // pusta lista kolumn

  W miejscu listy kolumn tabeli połączonej występuje pusta tablica (array()).


  SQL dysponuje wieloma rodzajami klauzul JOIN. Poniżej znajduje się lista metod klasy Zend_Db_Select obsługująca je.

  • INNER JOIN za pomocą join(tabela, warunek, [kolumny]) lub joinInner(tabela, warunek, [kolumny])

   To jest najbardziej popularny rodzaj połączenia JOIN. Wiersze z każdej tabeli są porównywane za pomocą podanego warunku. Zbiór wyjściowy zawiera jedynie wiersze, które spełniają warunek połączenia. Jeśli żadna para wierszy nie spełnia warunku to zbiór pozostanie pusty.

   Wszystkie systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) posiadają implementację tego rodzaju polecenia JOIN.

  • LEFT JOIN za pomocą metody joinLeft(tabela, warunek, [kolumny]).

   Wszystkie wiersze z tabeli znajdującej się po lewej stronie "wchodzą" do wyniku. Te, które nie mają odpowiadającego wiersza w tabeli znajdującej się po stronie prawej - zostają wypełnione wartościami NULL (w kolumnach z prawej tabeli).

   Wszystkie systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) posiadają implementację tego rodzaju polecenia JOIN.

  • RIGHT JOIN za pomocą metody joinRight(tabela, warunek, [kolumny])

   RIGHT JOIN to przeciwieństwo LEFT JOIN. Wszystkie wiersze z tabeli znajdującej się po prawej stronie są umieszczone w wyniku. Te, które nie posiadają odpowiednika w tabeli lewej otrzymują wartości NULL w kolumnach z lewej tabeli.

   Niektóre systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) nie wspierają tego typu polecenia JOIN ale generalnie każdy RIGHT JOIN może zostać zaprezentowany jako LEFT JOIN poprzez odwrócenie kolejności dodawania tabel.

  • FULL JOIN za pomocą metody joinFull(tabela, warunek, [kolumny])

   To polecenie jest jak połączenie LEFT JOIN oraz RIGHT JOIN. Wszystkie wiersze z obu tabel są włączane do wyniku. Jeśli dany wiersz nie posiada odpowiednika spełniającego warunek połączenia w drugiej tabeli to w kolumnach z tej tabeli umieszczony jest NULL.

   Niektóre systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) nie wspierają tego typu polecenia JOIN.

  • CROSS JOIN za pomocą metody joinCross(tabela, [kolumny]).

   Cross join to iloczyn kartezjański tabel. Każdy wiersz z pierwszej tabeli zostaje połączony z każdym wierszem z tabeli drugiej. Ilość wierszy w zbiorze wynikowym jest równa iloczynowi ilości wierszy w obu tabelach. Poprzez użycie warunku WHERE można ograniczyć wiersze wynikowe przez co cross join może być podobny do składni polecenia join ze standardu SQL-89.

   Metoda joinCross() nie ma parametru odnoszącego się do warunku połączenia. Niektóre systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) nie wspierają tego typu polecenia JOIN.

  • NATURAL JOIN za pomocą metody joinNatural(tabela, [kolumny]).

   Polecenie natural join łączy wiersze pod względem wszystkich kolumn, które mają taką samą nazwę w obydwu tabelach. Warunkiem połączenia jest zgodność wartości wszystkich tak samo nazwanych kolumn tabel. Porównywanie wartości na zasadzie niezgodności (różnicy) nie stanowi polecenia natural join. Jedynie polecenia typu natural inner join są zaimplementowane w tym API pomimo tego że standard SQL definiuje też polecenia natural outer join.

   Metoda joinCross() nie ma parametru odnoszącego się do warunku połączenia.

  Oprócz powyższych metod można uprościć zapytania używając metod JoinUsing. Zamiast podawania pełnego warunku można wybrać nazwę kolumny, na podstawie której połączenie będzie przeprowadzone a obiekt Zend_Db_Select dopisze niezbędną część polecenia warunku.

  Przykład 25.60. Przykład użycia metody joinUsing()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT *
  //   FROM "table1"
  //   JOIN "table2"
  //   ON "table1".column1 = "table2".column1
  //   WHERE column2 = 'foo'

  $select $db->select()
               ->
  from('table1')
               ->
  joinUsing('table2''column1')
               ->
  where('column2 = ?''foo');

  Każda z metod połączenia klasy Zend_Db_Select ma odpowiednią metodę 'using'.

  • joinUsing(tabela, [kolumny]) and joinInnerUsing(tabela, [kolumny])

  • joinLeftUsing(tabela, [kolumny])

  • joinRightUsing(tabela, [kolumny])

  • joinFullUsing(tabela, [kolumny])

  25.4.3.6. Dodawanie klauzuli WHERE

  Za pomocą metody where() można określić kryteria ograniczające ilość wierszy zwracanych przez zapytanie. Pierwszy argument tej metody to wyrażenie SQL które zostanie użyte w klauzuli WHERE zapytania SQL.

  Przykład 25.61. Przykład użycia metody where()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE price > 100.00

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where('price > 100.00');

  [Notatka] Notatka

  Wyrażenia w metodach where() lub orWhere() nie zostają umieszczone w cudzysłowach. Jeśli nazwa kolumny tego wymaga należy użyć metody quoteIdentifier() podczas tworzenia parametru warunku.

  Drugi argument metody where() jest opcjonalny. Stanowi on wartość umieszczaną w warunku. Zend_Db_Select ogranicza tą wartość cudzysłowami i za jej pomocą podmienia symbol znaku zapytania ("?") w warunku.

  Przykład 25.62. Przykład użycia parametru w metodzie where()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE (price > 100.00)

  $minimumPrice 100;

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where('price > ?'$minimumPrice);

  Drugi parametr metody where() przyjmuje również tablicę w przypadku gdy używa się operatora IN.

  Przykład 25.63. Przykład użycia tablicy w metodzie where()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE (product_id IN (1, 2, 3))

  $productIds = array(123);

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where('product_id IN (?)'$productIds);

  Metoda where() może być wywoływana wiele razy dla jednego obiektu Zend_Db_Select. Zapytanie wynikowe łączy wszystkie warunki używając wyrażenia AND.

  Przykład 25.64. Przykład wywołania metody where() wiele razy

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE (price > 100.00)
  //     AND (price < 500.00)

  $minimumPrice 100;
  $maximumPrice 500;

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where('price > ?'$minimumPrice)
               ->
  where('price < ?'$maximumPrice);

  Jeśli istnieje potrzeba połączenia warunków za pomocą wyrażenia OR należy użyć metody orWhere(). Można jej używać w taki sam sposób jak metody where(). W wynikowym poleceniu warunki zostaną połączone wyrażeniem OR zamiast AND.

  Przykład 25.65. Przykład użycia metody orWhere()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE (price < 100.00)
  //     OR (price > 500.00)

  $minimumPrice 100;
  $maximumPrice 500;

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where('price < ?'$minimumPrice)
               ->
  orWhere('price > ?'$maximumPrice);

  Zend_Db_Select automatycznie umieszcza wyrażenia podane do metod where() lub orWhere() w nawiasach. Dzięki temu kolejność wykonywania działań logicznych nie spowoduje nieoczekiwanych rezultatów.

  Przykład 25.66. Przykład umieszczania wyrażeń w nawiasach

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT product_id, product_name, price
  //   FROM "products"
  //   WHERE (price < 100.00 OR price > 500.00)
  //     AND (product_name = 'Apple')

  $minimumPrice 100;
  $maximumPrice 500;
  $prod 'Apple';

  $select $db->select()
               ->
  from('products',
                      array(
  'product_id''product_name''price'))
               ->
  where("price < $minimumPrice OR price > $maximumPrice")
               ->
  where('product_name = ?'$prod);

  W powyższym przykładzie zapytanie bez nawiasów przyniosłoby inny rezultat ponieważ AND ma wyższy priorytet niż OR. Dzięki nawiasom Zend_Db_Select sprawia, że każde wywołanie metody where() łączy zawarte w niej warunki z wyższym priorytetem niż AND który łączy poszczególne warunki.

  25.4.3.7. Dodanie klauzuli GROUP BY

  W SQL, klauzula GROUP BY pozwala na ograniczenie wierszy wyników zapytania do jednego wiersza na każdą unikalną wartość znalezioną w kolumnie podanej przy klauzuli GROUP BY.

  Aby określić kolumny używane do podzielenia wyników na grupy w Zend_Db_Select należy użyć metody group(). Jako argument podaje się kolumnę lub tablicę kolumn, które mają trafić do klauzuli GROUP BY.

  Przykład 25.67. Przykład użycia metody group()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", COUNT(*) AS line_items_per_product
  //   FROM "products" AS p JOIN "line_items" AS l
  //     ON p.product_id = l.product_id
  //   GROUP BY p.product_id

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id'))
               ->
  join(array('l' => 'line_items'),
                      
  'p.product_id = l.product_id',
                      array(
  'line_items_per_product' => 'COUNT(*)'))
               ->
  group('p.product_id');

  Podobnie jak w przypadku metody from() w argumencie można używać aliasów tabel a nazwy są umieszczane w cudzysłowach jako identyfikatory chyba że łańcuch znaków zawiera nawiasy lub jest obiektem Zend_Db_Expr.

  25.4.3.8. Dodanie klauzuli HAVING

  W SQL, klauzula HAVING wprowadza ograniczenie w stosunku do grup wierszy. Jest to podobne do sposobu w jaki klauzula WHERE ogranicza wiersze ogólnie. Te klauzule są różne ponieważ warunki WHERE są oceniane prze definiowaniem grup, podczas gdy warunki HAVING nakładane są po uformowaniu grup.

  W Zend_Db_Select można określić warunki dotyczące grup wierszy za pomocą metody having(). Użycie jej jest podobne do metody where(). Pierwszy argument to string zawierający wyrażenie SQL. Opcjonalny drugi argument to wartość używana do zamienienia pozycyjnych parametrów w wyrażeniu SQL. Wyrażenia umieszczone w wielu wywołaniach metody having() są łączone za pomocą operatora AND lub OR - jeśli zostanie użyta metoda orHaving().

  Przykład 25.68. Przykład użycia metody having()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", COUNT(*) AS line_items_per_product
  //   FROM "products" AS p JOIN "line_items" AS l
  //     ON p.product_id = l.product_id
  //   GROUP BY p.product_id
  //   HAVING line_items_per_product > 10

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id'))
               ->
  join(array('l' => 'line_items'),
                      
  'p.product_id = l.product_id',
                      array(
  'line_items_per_product' => 'COUNT(*)'))
               ->
  group('p.product_id')
               ->
  having('line_items_per_product > 10');

  [Notatka] Notatka

  W metodach having() oraz orHaving() nie jest stosowane umieszczanie identyfikatorów w cudzysłowach. Jeśli nazwa kolumny tego wymaga należy użyć metody quoteIdentifier() podczas tworzenia parametru warunku.

  25.4.3.9. Dodanie klauzuli ORDER BY

  W SQL, klauzula ORDER BY określa jedną bądź więcej kolumn lub wyrażeń według których zbiór wynikowy jest posortowany. Jeśli poda się wiele kolumn to sortowanie odbywa się w pierwszej kolejności na podstawie wcześniej podanej kolumny. Jeśli istnieją wiersze o takiej samej wartości w danej kolumnie to do sortowania używana jest kolejna klumna klauzuli ORDER BY. Domyślny kierunek sortowania to od najmniejszej wartości do największej. Można sortować w przeciwnym kierunku przez użycie słowa kluczowego DESC po nazwie kolumny sortowania.

  W Zend_Db_Select można użyć metody order() i podać kolumnę lub tablicę kolumn według których sortowanie ma przebiegać. Każdy z elementów tablicy powinien być łańcuchem znaków określającym kolumnę. Opcjonalnie można dodać słowa kluczowe ASC lub DESC oddzielone od kolumny spacją.

  Podobnie jak przy metodach from() oraz group() nazwy kolumn są otaczane cudzysłowami, chyba że zawierają nawiasy lub są obiektami klasy Zend_Db_Expr.

  Przykład 25.69. Przykład użycia metody order()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", COUNT(*) AS line_items_per_product
  //   FROM "products" AS p JOIN "line_items" AS l
  //     ON p.product_id = l.product_id
  //   GROUP BY p.product_id
  //   ORDER BY "line_items_per_product" DESC, "product_id"

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id'))
               ->
  join(array('l' => 'line_items'),
                      
  'p.product_id = l.product_id',
                      array(
  'line_items_per_product' => 'COUNT(*)'))
               ->
  group('p.product_id')
               ->
  order(array('line_items_per_product DESC',
                             
  'product_id'));

  25.4.3.10. Dodanie klauzuli LIMIT

  Niektóre systemy zarządzania bazą danych (RDBMS) rozszerzają SQL za pomocą klauzuli LIMIT. Za jej pomocą można ograniczyć ilość wierszy zwracanych w zapytaniu do podanej ilości. Można również określić ilość wierszy, która ma zostać opuszczona przed rozpoczęciem zwracania wyników zapytania. Dzięki temu można w łatwy sposób uzyskać podzbiór ze zbioru wynikowego. Może to być przydatne np. przy wyświetlaniu rezultatów zapytania z podziałem na strony.

  W Zend_Db_Select można użyć metody limit() aby określić ilość wierszy do zwrócenia oraz do opuszczenia. Pierwszy argument metody to ilość wierszy jaka maksymalnie ma zostać zwrócona. Drugi argument to ilość wierszy do opuszczenia.

  Przykład 25.70. Przykład użycia metody limit()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p
  //   LIMIT 10, 20
  // Equivalent to:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p
  //   LIMIT 20 OFFSET 10

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''product_name'))
               ->
  limit(2010);

  [Notatka] Notatka

  Polecenie LIMIT nie jest wspierane przez wszystkie rodzaje baz danych. Niektóre z nich wymagają innej składni dla uzyskania podobnego efektu. Każda z klas Zend_Db_Adapter_Abstract zawiera metodę tworzącą polecenie SQL odpowiednie dla danego RDBMS.

  Można użyć metody limitPage() jako alternatywy do określania ilości wierszy do zwrotu i do pominięcia. Ta metoda pozwala na podzielenie zbioru wynikowego na wiele podzbiorów o stałej wielkości i zwrócenie jednego z nich. Innymi słowy należy określić długość jednej "strony" z wynikami zapytania oraz liczbę porządkową określającą stronę, która ma zostać zwrócona. Numer strony stanowi pierwszy argument metody limitPage() a długość strony to drugi argument. Obydwa argumenty są wymagane - nie mają wartości domyślnych.

  Przykład 25.71. Przykład użycia metody limitPage()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p."product_id", p."product_name"
  //   FROM "products" AS p
  //   LIMIT 10, 20

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products'),
                      array(
  'product_id''product_name'))
               ->
  limitPage(210);

  25.4.3.11. Dodanie słowa kluczowego DISTINCT do zapytania

  Metoda distinct() pozwala na dodanie słowa kluczowego DISTINCT do zapytania SQL.

  Przykład 25.72. Przykład użycia metody distinct()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT DISTINCT p."product_name"
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  distinct()
               ->
  from(array('p' => 'products'), 'product_name');

  25.4.3.12. Dodanie słowa kluczowego FOR UPDATE do zapytania

  Metoda forUpdate() pozwala na dodanie słowa kluczowego FOR UPDATE do zapytania SQL.

  Przykład 25.73. Przykład użycia metody forUpdate()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT FOR UPDATE p.*
  //   FROM "products" AS p

  $select $db->select()
               ->
  forUpdate()
               ->
  from(array('p' => 'products'));

  25.4.3.13. Tworzenie zapytania z UNION

  Z Zend_Db_Select można łączyć zapytania poprzez przekazanie tablicy obiektów Zend_Db_Select lub łańcuchów zapytań SQL do metody union(). Jako drugi parametr można podać stałe Zend_Db_Select::SQL_UNION lub Zend_Db_Select::SQL_UNION_ALL aby określić rodzaj połączenia jaki chce się uzyskać.

  Przykład 25.74. Przykład użycia metody union()

  $sql1 $db->select();
  $sql2 "SELECT ...";

  $select $db->select()
      ->
  union(array($sql1$sql2))
      ->
  order("id");

  25.4.4. Wykonywanie zapytań Select

  Poniższa część opisuje jak wywołać zapytanie zawarte w obiekcie Zend_Db_Select.

  25.4.4.1. Wykonywanie zapytań Select z poziomu adaptera bazy danych

  Zapytanie zawarte w obiekcie Zend_Db_Select można wywołać poprzez podanie obiektu jako pierwszego argumentu metody query() obiektu Zend_Db_Adapter_Abstract. Zalecane jest używanie obiektów Zend_Db_Select zamiast łańcuchów znaków z zapytaniem.

  Metoda query() w zależności od typu adaptera bazy danych zwraca obiekt klasy Zend_Db_Statement lub PDOStatement.

  Przykład 25.75. Przykład użycia metody query() adaptera bazy danych

  $select $db->select()
               ->
  from('products');

  $stmt $db->query($select);
  $result $stmt->fetchAll();

  25.4.4.2. Wykonywanie zapytań Select z samego obiektu

  Jako alternatywny sposób w stosunku do użycia metody query() adaptera bazy danych, można użyć metody o takiej samej nazwie obiektu Zend_Db_Select. Obydwie metody zwracają obiekt klasy Zend_Db_Statement lub PDOStatement w zależności od typu użytego adaptera.

  Przykład 25.76. Przykład użycia metody obiektu Zend_Db_Select

  $select $db->select()
               ->
  from('products');

  $stmt $select->query();
  $result $stmt->fetchAll();

  25.4.4.3. Zamiana obiektu Select w łańcuch polecenia SQL

  Jeśli niezbędny jest dostęp do polecenia SQL w postaci łańcucha znaków zawartego w obiekcie Zend_Db_Select, należy użyć metody __toString().

  Przykład 25.77. Przykład użycia metody __toString()

  $select $db->select()
               ->
  from('products');

  $sql $select->__toString();
  echo 
  "$sql\n";

  // Wyjściowy string:
  //   SELECT * FROM "products"

  25.4.5. Inne metody

  Ta część opisuje inne metody klasy Zend_Db_Select, które nie zostały wymienione wcześniej: getPart() oraz reset().

  25.4.5.1. Uzyskanie części obiektu Select

  Metoda getPart() zwraca postać łańcucha znaków odpowiadającą jednej części polecenia SQL. Można użyć tej metody aby uzyskać tablicę warunków klauzuli WHERE, tablicę kolumn (lub wyrażeń) zawartych w liście SELECT albo wartości ilości wierszy klauzuli LIMIT.

  Wartością zwracaną nie jest string zawierający składnię SQL. Zamiast tego zwracana jest wewnętrzna postać danych, co przeważnie oznacza tablicę zawierającą wartości i wyrażenia. Każda część zapytania ma inną strukturę.

  Jedynym argumentem metody getPart() jest łańcuch znaków identyfikujący żądaną część zapytania. String 'from' odpowiada części obiektu Zend_Db_Select, która przechowuje informacje o tabelach (włączając w to tabele połączone) w klauzuli FROM.

  Klasa Zend_Db_Select definiuje stałe, których można użyć jako oznaczeń zapytania SQL. Dozwolone jest stosowanie tych stałych bądź nazw dosłownych.

  Tabela 25.2. Stałe używane przez metody getPart() oraz reset()

  Stała Wartość dosłowna
  Zend_Db_Select::DISTINCT 'distinct'
  Zend_Db_Select::FOR_UPDATE 'forupdate'
  Zend_Db_Select::COLUMNS 'columns'
  Zend_Db_Select::FROM 'from'
  Zend_Db_Select::WHERE 'where'
  Zend_Db_Select::GROUP 'group'
  Zend_Db_Select::HAVING 'having'
  Zend_Db_Select::ORDER 'order'
  Zend_Db_Select::LIMIT_COUNT 'limitcount'
  Zend_Db_Select::LIMIT_OFFSET 'limitoffset'

  Przykład 25.78. Przykład użycia metody getPart()

  $select $db->select()
               ->
  from('products')
               ->
  order('product_id');

  // Można użyć dosłownej nazwy żądanej części
  $orderData $select->getPart'order' );

  // Alternatywnie można posłużyć się stałą
  $orderData $select->getPartZend_Db_Select::ORDER );

  // Wartość zwrotna może nie być stringiem a tablicą.
  // Każda część zapytania może mieć inną strukturę.
  print_r$orderData );

  25.4.5.2. Czyszczenie części obiektu Select

  Metoda reset() umożliwia wyczyszczenie podanej części lub całości (jeśli nie poda się argumentu) zapytania SQL.

  Jedyny argument jest opcjonalny. Można podać w nim część zapytania przeznaczoną do wyczyszczenia używając tych samych łańcuchów co w przypadku metody getPart(). Podana część zapytania jest ustawiana w stan domyślny.

  Jeśli nie poda się parametru, metoda reset() ustawia wszystkie części zapytania w ich stan domyślny. Przez to używany obiekt Zend_Db_Select odpowiada nowemu obiektowi, tak jakby został on dopiero utworzony.

  Przykład 25.79. Przykład użycia metody reset()

  // Tworzenie zapytania:
  //   SELECT p.*
  //   FROM "products" AS p
  //   ORDER BY "product_name"

  $select $db->select()
               ->
  from(array('p' => 'products')
               ->
  order('product_name');

  // Zmienione wymagania, sortowanie wg. innej kolumny:
  //   SELECT p.*
  //   FROM "products" AS p
  //   ORDER BY "product_id"

  // Wyczyszczenie jednej części aby można było ją ponownie zdefiniować
  $select->resetZend_Db_Select::ORDER );

  // Podanie nowej kolumny sortowania
  $select->order('product_id');

  // Wyczyszczenie wszystkich części zapytania
  $select->reset();

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...