Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  25.3. Zend_Db_Profiler

  25.3.1. Wprowadzenie

  Zend_Db_Profiler może być włączony aby pozwolić na profilowanie zapytań. Profilowanie umożliwia zbadanie czasu trwania zapytań pozwalając na inspekcję przeprowadzonych zapytań bez potrzeby dodawania nadmiarowego kodu do klas. Zaawansowane użycie pozwala także programiście decydować o tym, jakich typów zapytania mają być profilowane.

  Włącz profiler przekazując odpowiednią dyrektywę do konstruktora adaptera lub wywołując później metodę adaptera.

  $params = array (
      
  'host'     => '127.0.0.1',
      
  'username' => 'webuser',
      
  'password' => 'xxxxxxxx',
      
  'dbname'   => 'test',
      
  'profiler' => true  // włącz profiler; ustaw false aby wyłączyć (domyślne wyłączony)
  );

  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  // wyłącz profiler:
  $db->getProfiler()->setEnabled(false);

  // włącz profiler:
  $db->getProfiler()->setEnabled(true);

  Wartość opcji 'profiler' jest dość elastyczna. Jest ona interpretowana zależnie id jej typu. W większości przypadków powinieneś użyć wartości logicznej, ale inne typy pozwalają na dostosowanie zachowania profilera do własnych potrzeb.

  Parametr logiczny włącza profiler jeśli ma wartość TRUE lub wyłącza jeśli ma wartość FALSE. Klasą profilera domyślnie jest klasa Zend_Db_Profiler.

  $params['profiler'] = true;
  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  Przekazanie instancji obiektu profilera powoduje jej użycie przez adapter bazy danych. Musi to być obiekt klasy Zend_Db_Profiler lub klasy ją rozszerzającej. Aktywacja profilera odbywa się osobno.

  $profiler MyProject_Db_Profiler();
  $profiler->setEnabled(true);
  $params['profiler'] = $profiler;
  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  Argument może być tablicą asocjacyjną zawierającą wszystkie lub jeden z kluczy 'enabled', 'instance', oraz 'class'. Klucz 'enabled' odpowiada wartości logicznej, a 'instance' wartości instancji, obie są opisane powyżej. Klucz 'class' jest używany do podania nazwy klasy jaka ma być użyta we własnym profilerze. Musi być to obiekt klasy Zend_Db_Profiler lub klasy ją rozszerzającej. Instancja klasy jest tworzona bez żadnych argumentów. Opcja 'class' jest ingorowana jeśli podana jest opcja 'instance'.

  $params['profiler'] = array(
      
  'enabled' => true,
      
  'class'   => 'MyProject_Db_Profiler'
  );
  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  Ostatecznie, argument może być obiektem klasy Zend_Config zawierającym właściwości, które są traktowane jako klucze tablicy opisane powyżej. Przykładowo plik "config.ini" może zawierać następujące dane:

  [main]
  db.profiler.class   = "MyProject_Db_Profiler"
  db.profiler.enabled true

  Konfiguracja może być przekazana za pomocą takiego kodu PHP:

  $config = new Zend_Config_Ini('config.ini''main');
  $params['profiler'] = $config->db->profiler;
  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  Właściwość 'instance' może być użyta w następujący sposób:

  $profiler = new MyProject_Db_Profiler();
  $profiler->setEnabled(true);
  $configData = array(
      
  'instance' => $profiler
  );
  $config = new Zend_Config($configData);
  $params['profiler'] = $config;
  $db Zend_Db::factory('PDO_MYSQL'$params);

  25.3.2. Użycie profilera

  W dowolnym momencie możesz pobrać profiler używając metody adaptera getProfiler():

  $profiler $db->getProfiler();

  Zwraca to instancję Zend_Db_Profiler. Używając tej instancji programista może zbadać zapytania używając rozmaitych metod:

  • getTotalNumQueries() zwraca liczbę wszystkich zapytań które były profilowane.

  • getTotalElapsedSecs() zwraca całkowity czas trwania profilowanych zapytań.

  • getQueryProfiles() zwraca tablicę wszystkich profilów zapytań.

  • getLastQueryProfile() zwraca ostatni (najnowszy) profil zapytania, niezależnie od tego czy zostało ono zakończone czy nie (jeśli nie zostało, to czas zakończenia będzie miał wartość NULL)

  • clear() czyści wszystkie poprzednie profile zapytań ze stosu.

  Wartość zwracana przez getLastQueryProfile() oraz pojedyncze elementy tablicy zwracanej przez getQueryProfiles() są obiektami Zend_Db_Profiler_Query, które dają możliwość sprawdzenia osobno każdego zapytania.

  • Metoda getQuery() zwraca tekst SQL zapytania. Tekst przygotowanego zapytania SQL z parametrami jest tekstem w takiej postaci w jakiej był on przygotowany, więc zawiera on etykiety, a nie wartości użyte podczas wykonania zapytania.

  • Metoda getQueryParams() zwraca tablicę wartości parametrów użytych podczas wykonania przygotowanego zapytania. Odnosi się to do parametrów oraz do argumentów metody execute(). Klucze tablicy są oparte na pozycji (od 1 w górę) lub nazwane (łańcuchy znaków).

  • Metoda getElapsedSecs() zwraca czas trwania zapytania

  Informacja której dostarcza Zend_Db_Profiler jest użyteczna przy profilowaniu wąskich gardeł w aplikacjach oraz do szukania błędów w wykonanych zapytaniach. Na przykład aby zobaczyć ostatnie zapytanie jakie było wykonane:

  $query $profiler->getLastQueryProfile();

  echo 
  $query->getQuery();

  Możliwe, że strona generuje się powoli; użyj profilera aby ustalić czas wykonania wszystkich zapytań, a następnie przejść poprzez zapytania aby znaleść te, które trwało najdłużej:

  $totalTime    $profiler->getTotalElapsedSecs();
  $queryCount   $profiler->getTotalNumQueries();
  $longestTime  0;
  $longestQuery null;

  foreach (
  $profiler->getQueryProfiles() as $query) {
      if (
  $query->getElapsedSecs() > $longestTime) {
          
  $longestTime  $query->getElapsedSecs();
          
  $longestQuery $query->getQuery();
      }
  }

  echo 
  'Wykonano ' $queryCount ' zapytań w czasie ' $totalTime ' sekund' "\n";
  echo 
  'Średni czas trwania zapytania: ' $totalTime $queryCount ' sekund' "\n";
  echo 
  'Zapytań na sekundę:: ' $queryCount $totalTime "\n";
  echo 
  'Czas trwania najdłuższego zapytania: ' $longestTime "\n";
  echo 
  "Najdłuższe zapytanie: \n" $longestQuery "\n";

  25.3.3. Zaawansowane użycie profilera

  Oprócz sprawdzania zapytań, profiler pozwala także programiście na określenie typów zapytań które mają być profilowane. Poniższe metody operują na instancji Zend_Db_Profiler:

  25.3.3.1. Filtrowanie ze względu na czas trwania zapytania

  setFilterElapsedSecs() pozwala programiście ustalić minimalny czas trwania zapytania jaki jest potrzebny do tego by zostało ono profilowane. Aby usunąć filtr, wywołaj metodę z wartością null w parametrze.

  // Profiluj tylko zapytania które trwają przynajmniej 5 sekund:
  $profiler->setFilterElapsedSecs(5);

  // Profiluj wszystkie zapytania, niezależnie od czasu ich trwania:
  $profiler->setFilterElapsedSecs(null);

  25.3.3.2. Filtrowanie ze względu na typ zapytania

  setFilterQueryType() pozwala programiście określić, które typy zapytań powinny być profilowane; aby profilować zapytania wielu typów użyj logicznego operatora OR. Typy zapytań są zdefiniowane jako stałe w Zend_Db_Profiler:

  • Zend_Db_Profiler::CONNECT: operacje połączenia lub wybierania bazy danych.

  • Zend_Db_Profiler::QUERY: ogólne zapytania które nie pasują do pozostałych typów.

  • Zend_Db_Profiler::INSERT: każde zapytanie które wstawia nowe dane do bazy, generalnie SQL INSERT.

  • Zend_Db_Profiler::UPDATE: każde zapytanie ktore uaktualnia dane w bazie, najczęściej SQL UPDATE.

  • Zend_Db_Profiler::DELETE: każde zapytanie które usuwa istnięjące dane, najczęściej SQL DELETE.

  • Zend_Db_Profiler::SELECT: każde zapytanie które pobiera istnięjące dane, najczęściej SQL SELECT.

  • Zend_Db_Profiler::TRANSACTION: każda operacja transakcyjna, taka jak start transakcji, potwierdzenie zmian czy ich cofnięcie.

  Analogicznie jak w metodzie setFilterElapsedSecs(), możesz usunąć wszystkie istniejące filtry przekazując metodzie pusty parametr null.

  // profiluj tylko zapytania SELECT
  $profiler->setFilterQueryType(Zend_Db_Profiler::SELECT);

  // profiluj zapytania SELECT, INSERT, oraz UPDATE
  $profiler->setFilterQueryType(Zend_Db_Profiler::SELECT Zend_Db_Profiler::INSERT Zend_Db_Profiler::UPDATE);

  // profiluj zapytania DELETE
  $profiler->setFilterQueryType(Zend_Db_Profiler::DELETE);

  // Usuń wszystkie filtry
  $profiler->setFilterQueryType(null);

  25.3.3.3. Pobieranie profili na podstawie typów zapytań

  Użycie metody setFilterQueryType() może zmniejszyć ilość wygenerowanych profili. Jakkolwiek, czasem bardziej użyteczne jest przechowywanie wszystkich profili i wyświetlanie tylko tych których potrzebujesz w danym momencie. Inną funkcjonalnością metody getQueryProfiles() jest to, że może ona przeprowadzić te filtrowanie w locie, po przekazaniu typu zapytań (lub logicznej kombinacji typów zapytań) jako pierwszego argumentu; przejdź do Sekcja 25.3.3.2, „Filtrowanie ze względu na typ zapytania” aby zobaczyć listę stałych określających typy zapytań.

  // Pobierz jedynie profile zapytań SELECT
  $profiles $profiler->getQueryProfiles(Zend_Db_Profiler::SELECT);

  // Pobierz jedynie profile zapytań SELECT, INSERT, oraz UPDATE
  $profiles $profiler->getQueryProfiles(Zend_Db_Profiler::SELECT Zend_Db_Profiler::INSERT Zend_Db_Profiler::UPDATE);

  // Pobierz jedynie profile zapytań DELETE
  $profiles $profiler->getQueryProfiles(Zend_Db_Profiler::DELETE);

  25.3.4. Wyspecjalizowane profilery

  Wyspecjalizowany profiler jest obiektem klasy dziedziczącej po klasie Zend_Db_Profiler. Wyspecjalizowane profilery traktują profilowane informacje w szczególny sposób.

  25.3.4.1. Profilowanie z Firebugiem

  Zend_Db_Profiler_Firebug przesyła informacje dotyczące sesji profilera do konsoli Firebug.

  Wszelkie dane przesyłane są za pomocą komponentu Zend_Wildfire_Channel_HttpHeaders używającego nagłówków HTTP co powoduje, iż zawartość strony pozostaje niezmieniona. Dzięki temu również, możliwe jest debugowanie żądań AJAX wymagających czystych notacji JSON oraz XML.

  Wymagania:

  Przykład 25.45. Profilowanie zapytań do bazy danych z użyciem Zend_Controller_Front

  // W pliku bootstrap

  $profiler = new Zend_Db_Profiler_Firebug('All DB Queries');
  $profiler->setEnabled(true);

  // Połącz profiler z adapterem bazy danych
  $db->setProfiler($profiler);

  // Uruchom front kontroler

  // Wszystkie zapytania w modelach, widokach i kontrolerach
  // będą teraz profilowane a dane - wysłane do Firebuga

  Przykład 25.46. Profilowanie zapytań do bazy danych bez użycia Zend_Controller_Front

  $profiler = new Zend_Db_Profiler_Firebug('All DB Queries');
  $profiler->setEnabled(true);

  // Połącz profiler z adapterem bazy danych
  $db->setProfiler($profiler);

  $request  = new Zend_Controller_Request_Http();
  $response = new Zend_Controller_Response_Http();
  $channel  Zend_Wildfire_Channel_HttpHeaders::getInstance();
  $channel->setRequest($request);
  $channel->setResponse($response);

  // Rozpocznij buforowanie wyjścia
  ob_start();

  // Teraz można profilować zapytania

  // Zrzucenie danych profilera do przeglądarki
  $channel->flush();
  $response->sendHeaders();

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...