Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  22.10. Wtyczki

  22.10.1. Wprowadzenie

  Architektura kontrolera zawiera także system wtyczek, który pozwala programiście na wykonanie własnego kodu, gdy następują określone zdarzenia w trakcie trwania procesu kontrolera. Kontroler frontowy używa agenta wtyczek jako rejeestru dla wtyczek programisty, a agent wtyczek jest odpowiedzialny za to, że metody zdarzeń są wywoływane dla każdej wtyczki zarejestrowanej w kontrolerze frontowym.

  Metody zdarzeń są zdefiniowane w klasie abstrakcyjnej Zend_Controller_Plugin_Abstract, z której dziedziczy każda klasa wtyczki:

  • Metoda routeStartup() jest wywoływana zanim Zend_Controller_Front wywoła router w celu sprawdzenia żądania pod kątem zarejestrowanych tras.

  • Metoda routeShutdown() jest wywoływana po tym jak router zakończy routing żądania.

  • Metoda dispatchLoopStartup() jest uruchamiana zanim Zend_Controller_Front zacznie pętlę uruchamiania.

  • Metoda preDispatch() jest wywoływana zanim akcja zostanie uruchomiona przez obiekt uruchamiający. Pozwala to na stworzenie funkcjonalności proxy lub filtra. Nadpisując żądanie i resetując flagę uruchomienia (za pomocą Zend_Controller_Request_Abstract::setDispatched(false)), obecna akcja może być pominięta lub zastąpiona.

  • postDispatch() jest wywoływana po tym jak akcja zostanie uruchomiona przez obiekt uruchamiający. Pozwala to na stworzenie funkcjonalności proxy lub filtra. Nadpisując żądanie i resetując flagę uruchomienia (za pomocą Zend_Controller_Request_Abstract::setDispatched(false)), można określić nową akcję do uruchomienia.

  • Metoda dispatchLoopShutdown() jest wywoływana po tym jak Zend_Controller_Front zakończy pętlę uruchamiania.

  22.10.2. Pisanie wtyczek

  W celu napisania klasy wtyczki, w prosty sposób rozszerz klasę abstrakcyjną Zend_Controller_Plugin_Abstract:

  class MyPlugin extends Zend_Controller_Plugin_Abstract
  {
      
  // ...
  }

  Żadna z metod klasy Zend_Controller_Plugin_Abstract nie jest abstrakcyjna, co oznacza, że nie jest konieczne implementowanie wszystkich dostępnych metod zdarzeń opisanych powyżej. Autor wtyczki może zaimplementować tylko te metody zdarzeń, które są mu rzeczywiście potrzebne.

  Zend_Controller_Plugin_Abstract udostępnia także obiekty żądania i odpowiedzi wtyczkom kontrolera za pomocą metod getRequest() oraz getResponse(), odpowiednio.

  22.10.3. Użycie wtyczek

  Klasy wtyczek są rejestrowane za pomocą metody Zend_Controller_Front::registerPlugin() i mogą być rejestrowane w dowolnym momencie. Poniższy kod pokazuje w jaki sposób wtyczka może być użyta przez kontroler:

  class MyPlugin extends Zend_Controller_Plugin_Abstract
  {
      public function 
  routeStartup(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę routeStartup()</p>\n");
      }

      public function 
  routeShutdown(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę routeShutdown()</p>\n");
      }

      public function 
  dispatchLoopStartup(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę dispatchLoopStartup()</p>\n");
      }

      public function 
  preDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę preDispatch()</p>\n");
      }

      public function 
  postDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę postDispatch()</p>\n");
      }

      public function 
  dispatchLoopShutdown()
      {
          
  $this->getResponse()->appendBody("<p>Wywołano metodę dispatchLoopShutdown()</p>\n");
      }
  }

  $front Zend_Controller_Front::getInstance();
  $front->setControllerDirectory('/path/to/controllers')
        ->
  setRouter(new Zend_Controller_Router_Rewrite())
        ->
  registerPlugin(new MyPlugin());
  $front->dispatch();

  Zakładając, że żadne wywołana akcja nie wyświetliła żadnych danych, i że tylko jedna akcja została wywołana, to funkcjonalność powyższej wtyczki spowoduje wyświetlenie takich danych:

  <p>Wywołano metodę routeStartup()</p>
  <
  p>Wywołano metodę routeShutdown()</p>
  <
  p>Wywołano metodę dispatchLoopStartup()</p>
  <
  p>Wywołano metodę preDispatch()</p>
  <
  p>Wywołano metodę postDispatch()</p>
  <
  p>Wywołano metodę dispatchLoopShutdown()</p>
  [Notatka] Notatka

  Wtyczki mogą być zarejestrowane w dowolnym momencie podczas uruchomienia kontrolera frontowego. Jednak jeśli zdarzenie dla którego we wtyczce była zarejestrowana metoda już minęło, to metoda ta będzie ominięta.

  22.10.4. Wtyczki dołączone do standardowej dystrybucji

  Zend Framework w standardowej dystrybucji zawiera wtyczkę służącą do obsługi błędów.

  22.10.4.1. ActionStack

  The ActionStack plugin allows you to manage a stack of requests, and operates as a postDispatch plugin. If a forward (i.e., a call to another action) is already detected in the current request object, it does nothing. However, if not, it checks its stack and pulls the topmost item off it and forwards to the action specified in that request. The stack is processed in LIFO order.

  You can retrieve the plugin from the front controller at any time using Zend_Controller_Front::getPlugin('Zend_Controller_Plugin_ActionStack'). Once you have the plugin object, there are a variety of mechanisms you can use to manipulate it.

  • getRegistry() and setRegistry(). Internally, ActionStack uses a Zend_Registry instance to store the stack. You can substitute a different registry instance or retrieve it with these accessors.

  • getRegistryKey() and setRegistryKey(). These can be used to indicate which registry key to use when pulling the stack. Default value is 'Zend_Controller_Plugin_ActionStack'.

  • getStack() allows you to retrieve the stack of actions in its entirety.

  • pushStack() and popStack() allow you to add to and pull from the stack, respectively. pushStack() accepts a request object.

  An additional method, forward(), expects a request object, and sets the state of the current request object in the front controller to the state of the provided request object, and markes it as undispatched (forcing another iteration of the dispatch loop).

  22.10.4.2. Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler

  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler provides a drop-in plugin for handling exceptions thrown by your application, including those resulting from missing controllers or actions; it is an alternative to the methods listed in the MVC Exceptions section.

  The primary targets of the plugin are:

  • Intercept exceptions raised when no route matched

  • Intercept exceptions raised due to missing controllers or action methods

  • Intercept exceptions raised within action controllers

  In other words, the ErrorHandler plugin is designed to handle HTTP 404-type errors (page missing) and 500-type errors (internal error). It is not intended to catch exceptions raised in other plugins.

  By default, Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler will forward to ErrorController::errorAction() in the default module. You may set alternate values for these by using the various accessors available to the plugin:

  • setErrorHandlerModule() sets the controller module to use.

  • setErrorHandlerController() sets the controller to use.

  • setErrorHandlerAction() sets the controller action to use.

  • setErrorHandler() takes an associative array, which may contain any of the keys 'module', 'controller', or 'action', with which it will set the appropriate values.

  Additionally, you may pass an optional associative array to the constructor, which will then proxy to setErrorHandler().

  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler registers a postDispatch() hook and checks for exceptions registered in the response object. If any are found, it attempts to forward to the registered error handler action.

  If an exception occurs dispatching the error handler, the plugin will tell the front controller to throw exceptions, and rethrow the last exception registered with the response object.

  22.10.4.2.1. Using the ErrorHandler as a 404 Handler

  Since the ErrorHandler plugin captures not only application errors, but also errors in the controller chain arising from missing controller classes and/or action methods, it can be used as a 404 handler. To do so, you will need to have your error controller check the exception type.

  Exceptions captured are logged in an object registered in the request. To retrieve it, use Zend_Controller_Action::_getParam('error_handler'):

  class ErrorController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  errorAction()
      {
          
  $errors $this->_getParam('error_handler');
      }
  }

  Once you have the error object, you can get the type via $errors->type;. It will be one of the following:

  • Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ROUTE, indicating no route matched.

  • Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_CONTROLLER, indicating the controller was not found.

  • Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ACTION, indicating the requested action was not found.

  • Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_OTHER, indicating other exceptions.

  You can then test for either of the first three types, and, if so, indicate a 404 page:

  class ErrorController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  errorAction()
      {
          
  $errors $this->_getParam('error_handler');

          switch (
  $errors->type) {
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ROUTE:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_CONTROLLER:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ACTION:
                  
  // 404 error -- controller or action not found
                  
  $this->getResponse()
                       ->
  setRawHeader('HTTP/1.1 404 Not Found');

                  
  // ... get some output to display...
                  
  break;
              default:
                  
  // application error; display error page, but don't
                  // change status code
                  
  break;
          }
      }
  }

  Finally, you can retrieve the exception that triggered the error handler by grabbing the exception property of the error_handler object:

  public function errorAction()
  {
          
  $errors $this->_getParam('error_handler');

          switch (
  $errors->type) {
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ROUTE:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_CONTROLLER:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ACTION:
                  
  // 404 error -- controller or action not found
                  
  $this->getResponse()
                       ->
  setRawHeader('HTTP/1.1 404 Not Found');

                  
  // ... get some output to display...
                  
  break;
              default:
                  
  // application error; display error page, but don't change
                  // status code

                  // ...

                  // Log the exception:
                  
  $exception $errors->exception;
                  
  $log = new Zend_Log(
                      new 
  Zend_Log_Writer_Stream(
                          
  '/tmp/applicationException.log'
                      
  )
                  );
                  
  $log->debug($exception->getMessage() . "\n" .
                              
  $exception->getTraceAsString());
                  break;
          }
  }
  22.10.4.2.2. Handling Previously Rendered Output

  If you dispatch multiple actions in a request, or if your action makes multiple calls to render(), it's possible that the response object already has content stored within it. This can lead to rendering a mixture of expected content and error content.

  If you wish to render errors inline in such pages, no changes will be necessary. If you do not wish to render such content, you should clear the response body prior to rendering any views:

  $this->getResponse()->clearBody();
  22.10.4.2.3. Plugin Usage Examples

  Przykład 22.16. Standard Usage

  $front Zend_Controller_Front::getInstance();
  $front->registerPlugin(new Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler());

  Przykład 22.17. Setting a Different Error Handler

  $front Zend_Controller_Front::getInstance();
  $front->registerPlugin(new Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler(array(
      
  'module'     => 'mystuff',
      
  'controller' => 'static',
      
  'action'     => 'error'
  )));

  Przykład 22.18. Using Accessors

  $plugin = new Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler();
  $plugin->setErrorHandlerModule('mystuff')
         ->
  setErrorHandlerController('static')
         ->
  setErrorHandlerAction('error');

  $front Zend_Controller_Front::getInstance();
  $front->registerPlugin($plugin);

  22.10.4.2.4. Error Controller Example

  In order to use the Error Handler plugin, you need an error controller. Below is a simple example.

  class ErrorController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  errorAction()
      {
          
  $errors $this->_getParam('error_handler');

          switch (
  $errors->type) {
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ROUTE:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_CONTROLLER:
              case 
  Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler::EXCEPTION_NO_ACTION:
                  
  // 404 error -- controller or action not found
                  
  $this->getResponse()->setRawHeader('HTTP/1.1 404 Not Found');

                  
  $content =<<<EOH
  <h1>Error!</h1>
  <p>The page you requested was not found.</p>
  EOH;
                  break;
              default:
                  
  // application error
                  
  $content =<<<EOH
  <h1>Error!</h1>
  <p>An unexpected error occurred. Please try again later.</p>
  EOH;
                  break;
          }

          
  // Clear previous content
          
  $this->getResponse()->clearBody();

          
  $this->view->content $content;
      }
  }
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...