Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  Rozdział 22. Zend_Controller

  Spis treści

  22.1. Szybki start z klasą Zend_Controller
  22.1.1. Wprowadzenie
  22.1.2. Szybki start
  22.1.2.1. Utwórz strukturę katalogów
  22.1.2.2. Ustaw główną ścieżkę serwera
  22.1.2.3. Ustaw reguły przepisania
  22.1.2.4. Utwórz plik ładujący
  22.1.2.5. Utwórz domyślny kontroler akcji
  22.1.2.6. Utwórz własny skrypt widoku
  22.1.2.7. Utwórz kontroler błędu
  22.1.2.8. Zobacz stronę!
  22.2. Zend_Controller Basics
  22.3. The Front Controller
  22.3.1. Overview
  22.3.2. Primary Methods
  22.3.2.1. getInstance()
  22.3.2.2. setControllerDirectory() and addControllerDirectory
  22.3.2.3. addModuleDirectory() and getModuleDirectory()
  22.3.2.4. dispatch()
  22.3.2.5. run()
  22.3.3. Environmental Accessor Methods
  22.3.4. Front Controller Parameters
  22.3.5. Extending the Front Controller
  22.4. The Request Object
  22.4.1. Introduction
  22.4.2. HTTP Requests
  22.4.2.1. Accessing Request Data
  22.4.2.2. Base Url and Subdirectories
  22.4.2.3. Determining the Request Method
  22.4.2.4. Detecting AJAX Requests
  22.4.3. Subclassing the Request Object
  22.5. The Standard Router
  22.5.1. Introduction
  22.5.2. Using a Router
  22.5.3. Basic Rewrite Router Operation
  22.5.4. Default Routes
  22.5.5. Base URL and Subdirectories
  22.5.6. Global Parameters
  22.5.7. Route Types
  22.5.7.1. Zend_Controller_Router_Route
  22.5.7.1.1. Variable Defaults
  22.5.7.1.2. Variable Requirements
  22.5.7.1.3. Translated segments
  22.5.7.2. Zend_Controller_Router_Route_Static
  22.5.7.3. Zend_Controller_Router_Route_Regex
  22.5.7.4. Zend_Controller_Router_Route_Hostname
  22.5.7.5. Zend_Controller_Router_Route_Chain
  22.5.7.5.1. Chain Routes via Zend_Config
  22.5.7.6. Zend_Rest_Route
  22.5.7.6.1. Zend_Rest_Route Usage
  22.5.7.6.2. Zend_Rest_Route with Zend_Config_Ini
  22.5.7.6.3. Zend_Rest_Controller
  22.5.8. Using Zend_Config with the RewriteRouter
  22.5.9. Subclassing the Router
  22.6. The Dispatcher
  22.6.1. Overview
  22.6.2. Subclassing the Dispatcher
  22.7. Action Controllers
  22.7.1. Wprowadzenie
  22.7.2. Inicjalizacja obiektu
  22.7.3. Metody Pre-Dispatch oraz Post-Dispatch
  22.7.4. Metody dostępowe
  22.7.5. Integracja z widokiem
  22.7.5.1. Inicjowanie obiektu widoku
  22.7.5.2. Renderowanie widoków
  22.7.6. Metody narzędziowe
  22.7.7. Rozszerzanie klasy kontrolera akcji
  22.8. Action Helpers
  22.8.1. Introduction
  22.8.2. Helper Initialization
  22.8.3. The Helper Broker
  22.8.4. Built-in Action Helpers
  22.8.4.1. ActionStack
  22.8.4.2. AutoComplete
  22.8.4.2.1. AutoCompletion with Dojo
  22.8.4.2.2. AutoCompletion with Scriptaculous
  22.8.4.3. ContextSwitch and AjaxContext
  22.8.4.3.1. Default Contexts Available
  22.8.4.3.2. Creating Custom Contexts
  22.8.4.3.3. Setting Contexts Per Action
  22.8.4.3.4. Initializing Context Switching
  22.8.4.3.5. Additional Functionality
  22.8.4.3.6. AjaxContext Functionality
  22.8.4.4. FlashMessenger
  22.8.4.4.1. Wprowadzenie
  22.8.4.4.2. Przykład prostego użycia
  22.8.4.5. JSON
  22.8.4.6. Redirector
  22.8.4.6.1. Introduction
  22.8.4.6.2. Basic Usage Examples
  22.8.4.7. ViewRenderer
  22.8.4.7.1. Introduction
  22.8.4.7.2. API
  22.8.4.7.3. Basic Usage Examples
  22.8.4.7.4. Advanced Usage Examples
  22.8.5. Writing Your Own Helpers
  22.9. The Response Object
  22.9.1. Usage
  22.9.2. Manipulating Headers
  22.9.3. Named Segments
  22.9.4. Testing for Exceptions in the Response Object
  22.9.5. Subclassing the Response Object
  22.10. Wtyczki
  22.10.1. Wprowadzenie
  22.10.2. Pisanie wtyczek
  22.10.3. Użycie wtyczek
  22.10.4. Wtyczki dołączone do standardowej dystrybucji
  22.10.4.1. ActionStack
  22.10.4.2. Zend_Controller_Plugin_ErrorHandler
  22.10.4.2.1. Using the ErrorHandler as a 404 Handler
  22.10.4.2.2. Handling Previously Rendered Output
  22.10.4.2.3. Plugin Usage Examples
  22.10.4.2.4. Error Controller Example
  22.11. Użycie konwencjonalnej modularnej struktury katalogów
  22.11.1. Wprowadzenie
  22.11.2. Określanie ścieżek kontrolera modułów
  22.11.3. Dopasowanie tras do modułów
  22.11.4. Moduł lub globalny domyślny kontroler
  22.12. Wyjątki MVC
  22.12.1. Wprowadzenie
  22.12.2. W jaki sposób możesz obsługiwać wyjątki?
  22.12.3. Wyjątki MVC które możesz napotkać

  22.1. Szybki start z klasą Zend_Controller

  22.1.1. Wprowadzenie

  Klasa Zend_Controller jest sercem systemu MVC biblioteki Zend Framework. MVC oznacza Model-Widok-Kontroler i jest wzorcem projektowym mającym na celu oddzielenie logiki aplikacji od logiki wyświetlania. Klasa Zend_Controller_Front implementuje wzorzec projektowy kontrolera frontowego. Wszystkie żądania są przechwytywane przez kontroler frontowy i na podstawie adresu URL uruchamiany jest odpowiedni kontroler akcji.

  The Zend_Controller system was built with extensibility in mind, either by subclassing the existing classes, writing new classes that implement the various interfaces and abstract classes that form the foundation of the controller family of classes, or writing plugins or action helpers to augment or manipulate the functionality of the system.

  22.1.2. Szybki start

  If you need more in-depth information, see the following sections. If you just want to get up and running quickly, read on.

  22.1.2.1. Utwórz strukturę katalogów

  Pierwszym krokiem jest utworzenie struktury katalogów. Typowa struktura wygląda w taki sposób:

  application/
      
  controllers/
          
  IndexController.php
      models
  /
      
  views/
          
  scripts/
              
  index/
                  
  index.phtml
          helpers
  /
          
  filters/
  html/
      .
  htaccess
      index
  .php

  22.1.2.2. Ustaw główną ścieżkę serwera

  W swoim serwerze www, ustaw główną ścieżkę serwera na katalog html znajdujący się w powyższej przykładowej strukturze katalogów.

  22.1.2.3. Ustaw reguły przepisania

  Zedytuj plik html/.htaccess aby wyglądał w taki sposób:

  RewriteEngine on
  RewriteRule 
  !\.(js|ico|gif|jpg|png|css)$ index.php

  The above rules will route any non-resource (images, stylesheets) requests to the front controller. If there are other extensions you wish to exclude from the front controller (PDFs, text files, etc), add their extensions to the switch, or create your own rewrite rules.

  [Notatka] Notatka

  Powyższe reguły przepisania przygotowane sa dla serwera Apache; aby zobaczyć przykładowe reguły dla innych serwerów, zobacz dokumentację routera.

  22.1.2.4. Utwórz plik ładujący

  Plik ładujący jest miejscem, przez którze przechodzą wszystkie żądania -- w tym przypadku jest to -- html/index.php. Otwórz plik html/index.php w dowolnym edytorze i dodaj poniższy kod:

  Zend_Controller_Front::run('/path/to/app/controllers');

  Utworzy to egzemplarz kontrolera frontowego i go uruchomi, co spowoduje przekazanie żądań do kontrolerów akcji.

  22.1.2.5. Utwórz domyślny kontroler akcji

  Before discussing action controllers, you should first understand how requests are routed in Zend Framework. By default, the first segment of a URL path maps to a controller, and the second to an action. For example, given the URL http://framework.zend.com/roadmap/components, the path is /roadmap/components, which will map to the controller roadmap and the action components. If no action is provided, the action index is assumed, and if no controller is provided, the controller index is assumed (following the Apache convention that maps a DirectoryIndex automatically).

  Zend_Controller's dispatcher then takes the controller value and maps it to a class. By default, it Title-cases the controller name and appends the word Controller. Thus, in our example above, the controller roadmap is mapped to the class RoadmapController.

  Similarly, the action value is mapped to a method of the controller class. By default, the value is lower-cased, and the word Action is appended. Thus, in our example above, the action components becomes componentsAction, and the final method called is RoadmapController::componentsAction().

  Idąc dalej, utwórzmy teraz domyślny kontroler akcji i metodę akcji. Jak wspomniano wcześniej, domyślna nazwa kontrolera oraz akcji to index. Otwórz w edytorze plik application/controllers/IndexController.php, i dodaj poniższy kod:

  class IndexController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  indexAction()
      {
      }
  }

  By default, the ViewRenderer action helper is enabled. What this means is that by simply defining an action method and a corresponding view script, you will immediately get content rendered. By default, Zend_View is used as the View layer in the MVC. The ViewRenderer does some magic, and uses the controller name (e.g., index) and the current action name (e.g., index) to determine what template to pull. By default, templates end in the .phtml extension, so this means that, in the above example, the template index/index.phtml will be rendered. Additionally, the ViewRenderer automatically assumes that the directory views at the same level as the controller directory will be the base view directory, and that the actual view scripts will be in the views/scripts/ subdirectory. Thus, the template rendered will be found in application/views/scripts/index/index.phtml.

  22.1.2.6. Utwórz własny skrypt widoku

  As mentioned in the previous section, view scripts are found in application/views/scripts/; the view script for the default controller and action is in application/views/scripts/index/index.phtml. Create this file, and type in some HTML:

  <!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
  >
  <
  html>
  <
  head>
    <
  meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <
  title>Pierwsza aplikacja Zend Framework</title>
  </
  head>
  <
  body>
      <
  h1>Witaj!</h1>
  </
  body>
  </
  html>

  22.1.2.7. Utwórz kontroler błędu

  Domyślnie, wtyczka obsługi błędów jest zarejestrowana. Ta wtyczka expects that a controller exists to handle errors. By default, it assumes an ErrorController in the default module with an errorAction method:

  class ErrorController extends Zend_Controller_Action
  {
      public function 
  errorAction()
      {
      }
  }

  Assuming the already discussed directory layout, this file will go in application/controllers/ErrorController.php. You will also need to create a view script in application/views/scripts/error/error.phtml; sample content might look like:

  <!DOCTYPE html
  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"
  >
  <
  html>
  <
  head>
    <
  meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <
  title>Błąd</title>
  </
  head>
  <
  body>
      <
  h1>Wystąpił błąd</h1>
      <
  p>Wystąpił błądspróbuj ponownie później.</p>
  </
  body>
  </
  html>

  22.1.2.8. Zobacz stronę!

  With your first controller and view under your belt, you can now fire up your browser and browse to the site. Assuming example.com is your domain, any of the following URLs will get to the page we've just created:

  • http://example.com/

  • http://example.com/index

  • http://example.com/index/index

  Teraz jesteś gotowy do tworzenia kolejnych kontrolerów i metod akcji. Gratulacje!

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...