Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  22.12. Wyjątki MVC

  22.12.1. Wprowadzenie

  Komponenty MVC w Zend Framework używają kontrolera frontowego, co oznacza, że wszystkie żądania do danej strony przechodzą przez pojedynczy punkt. W rezultacie wszystkie wyjątki ostatecznie zbierane są w kontrolerze frontowym, pozwalając programiście na obsłużenie ich w jednym miejscu.

  Jakkolwiek, wiadomości o wyjątkach oraz informacje o backtrace często zawierają wrażliwe informacje o systemie, jak np. zapytania SQL, informacje o lokacjach plików i wiele innych. Aby pomóc ci chronić swój serwis, domyślnie Zend_Controller_Front łapie wszystkie wyjątki i rejestruje je w obiekcie odpowiedzi; z kolei, obiekt odpowiedzi domyślnie nie wyświetla wiadomości o wyjątkach.

  22.12.2. W jaki sposób możesz obsługiwać wyjątki?

  Obecnie w komponentach MVC wbudowanych jest kilka mechanizmów pozwalających na obsługę wyjątków

  • Domyślnie rejestrowana i aktywna jest wtyczka obsługi błędów. Ta wtyczka została stworzona aby obsługiwać:

   • Błędy spowodowane brakującym kontrolerem lub akcją

   • Błędy występujące wewnątrz akcji kontrolerów

   Wtyczka działa w oparciu o metodę postDispatch(), i sprawdza czy obiekt uruchamiający, kontroler akcji, lub inny obiekt wyrzucił wyjątek. Jeśli tak, przekazuje ona żądanie do kontrolera obsługi błędu.

   Ta wtyczka obsłuży większość sytuacji, w których został wyrzucony wyjątek, a także poprawnie obsłuży brakujące kontrolery oraz akcje.

  • Zend_Controller_Front::throwExceptions()

   Przekazująć logiczną wartość true do tej metody, możesz nakazać kontrolerowi frontowemu aby zamiast składować wyjątki w obiekcie odpowiedzi, wyrzucił je, żebyś mógł obsłużyć je samodzielnie. Na przykład:

   $front->throwExceptions(true);
   try {
       
   $front->dispatch();
   } catch (
   Exception $e) {
       
   // sam obsłuż wyjątki
   }

   Ta metoda jest najprawdopodobniej najłatwiejszym sposobem dodania własnej obsługi wyjątków do twojej aplikacji używającej kontrolera frontowego.

  • Zend_Controller_Response_Abstract::renderExceptions()

   Przekazując logiczną wartość true do tej metody, możesz nakazać obiektowi odpowiedzi aby renderował on wyjątki gdy sam będzie renderowany. W takim scenariuszu, każdy wyjątek wyrzucony w twojej aplikacji będzie wyświetlony. To jest jedynie rekomendowane dla nieprodukcyjnych środowisk.

  • Zend_Controller_Front::returnResponse() oraz Zend_Controller_Response_Abstract::isException()

   Przekazanie wartości logicznej true do metody Zend_Controller_Front::returnResponse(), spowoduje, że obiekt Zend_Controller_Front::dispatch() nie będzie renderował odpowiedzi, a zamiast tego ją zwróci. Gdy już masz odpowiedź, możesz sprawdzić czy są w niej wyjątki używając metody isException(), a następnie odebrać wyjątki używając metody getException(). Na przykład:

   $front->returnResponse(true);
   $response $front->dispatch();
   if (
   $response->isException()) {
       
   $exceptions $response->getException();
       
   // obsługa wyjątków ...
   } else {
       
   $response->sendHeaders();
       
   $response->outputBody();
   }

   Główną zaletą, dzięki której ta metoda umożliwia więcej niż Zend_Controller_Front::throwExceptions(), jest to, że możesz warunkowo wyświetlać odpowiedź po obsłudze wyjątków.

  22.12.3. Wyjątki MVC które możesz napotkać

  Różne komponenty MVC -- obiekt żądania, router, obiekt uruchamiający, kontrolery akcji, oraz obiekt odpowiedzi -- każdy może z różnych przyczyn wyrzucać wyjątki. Niektóre wyjątki mogą być warunkowo nadpisane, a inne są używane aby wskazać programiście potrzebę poprawienia aplikacji.

  Kilka przykładów:

  • Zend_Controller_Dispatcher::dispatch() domyślnie wyrzuci wyjątek jeśli zażądano nieprawidłowego kontrolera. Są dwa zalecane sposoby na obsłużenie tego:

   • Ustawienie parametru useDefaultControllerAlways.

    W twoim kontrolerze frontowym, lub w obiekcie uruchamiającym, dodaj poniższą dyrektywę:

    $front->setParam('useDefaultControllerAlways'true);

    // lub
    $dispatcher->setParam('useDefaultControllerAlways'true);

    Gdy ta flaga jest ustawiona, obiekt uruchamiający, użyje domyślnego kontrolera oraz akcji zamiast wyrzucania wyjątku. Minusem użycia tej metody jest to, że jakikolwiek błąd literowy w adresie dostępowym do twojej strony spowoduje wyświetlenie strony głównej, co może źle wpłynąć na optymalizację serwisu dla wyszukiwarek internetowych.

   • Wyjątek wyrzucany przez metodę dispatch() jest wyjątkiem Zend_Controller_Dispatcher_Exception zawierającym tekst 'Invalid controller specified'. Użyj jednej z metod opisanych w poprzedniej sekcji aby złapać wyjątek, a następnie przekierować do strony błędu lub do strony głownej.

  • Metoda Zend_Controller_Action::__call() wyrzuci wyjątek Zend_Controller_Action_Exception jeśli nie może uruchomić nieistniejącej metody akcji. Najczęściej będziesz chciał użyć jakiejś domyślnej akcji w kontrolerze w tego typu sprawach. Przykładowe metody za pomocą których możesz to osiśgnąć:

   • Rozszerzenie klasy Zend_Controller_Action i nadpisanie metody __call(). Na przykład:

    class My_Controller_Action extends Zend_Controller_Action
    {
        public function 
    __call($method$args)
        {
            if (
    'Action' == substr($method, -6)) {
                
    $controller $this->getRequest()->getControllerName();
                
    $url '/' $controller '/index';
                return 
    $this->_redirect($url);
            }

            throw new 
    Exception('Invalid method');
        }
    }

    Powyższa metoda przechwytuje wszystkie wywołane niezdefiniowane akcje i przekierowuje żądanie do domyślnej akcji w kontrolerze.

   • Rozszerzenie klasy Zend_Controller_Dispatcher o nadpisanie metody getAction(), która sprawdza czy akcja istnieje. Na przykład:

    class My_Controller_Dispatcher extends Zend_Controller_Dispatcher
    {
        public function 
    getAction($request)
        {
            
    $action $request->getActionName();
            if (empty(
    $action)) {
                
    $action $this->getDefaultAction();
                
    $request->setActionName($action);
                
    $action $this->formatActionName($action);
            } else {
                
    $controller $this->getController();
                
    $action     $this->formatActionName($action);
                if (!
    method_exists($controller$action)) {
                    
    $action $this->getDefaultAction();
                    
    $request->setActionName($action);
                    
    $action $this->formatActionName($action);
                }
            }

            return 
    $action;
        }
    }

    Powyższy kod sprawdza czy zażądana akcja istnieje w klasie kontrolera; jeśli nie, resetuje akcję do akcji domyślnej.

    Ta metoda jest wygodna ponieważ możesz w niewidoczny sposób zmienić akcję przed ostatecznym uruchomieniem. Jednak to także oznacza, że jakikolwiek błąd literowy w adresie URL może wciąż uruchomić żądanie poprawnie, co nie jest zbyt dobre dla optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych.

   • Użycie metody Zend_Controller_Action::preDispatch() lub Zend_Controller_Plugin_Abstract::preDispatch() do zidentyfikowania nieprawidłowych akcji.

    Rozszerzając klasę Zend_Controller_Action i modyfikując metodę preDispatch(), możesz zmodyfikować wszystkie twoje kontrolery w taki sposób, aby przenosiły one żądanie do innej akcji lub przekierowywały zamiast uruchamiać akcję. Kod wyglądałby podobnie kod nadpisujący metodę __call(), który został przedstawiony wyżej.

    Alternatywnie, możesz sprawdzać te informacje we wtyczce globalnej. Zaletą tego rozwiązania jest to, że kontroler akcji staje się niezależny; jeśli twoja aplikacja składa się z różnorodnych kontrolerów akcji i nie wszystkie dziedziczą z tej samej klasy, ta metoda może dodać konsekwencji w obsłudze różnych klas.

    Przykład:

    class My_Controller_PreDispatchPlugin extends Zend_Controller_Plugin_Abstract
    {
        public function 
    preDispatch(Zend_Controller_Request_Abstract $request)
        {
            
    $dispatcher Zend_Controller_Front::getInstance()->getDispatcher();
            
    $controller $dispatcher->getController($request);
            if (!
    $controller) {
                
    $controller $dispatcher->getDefaultControllerName($request);
            }
            
    $action     $dispatcher->getAction($request);

            if (!
    method_exists($controller$action)) {
                
    $defaultAction $dispatcher->getDefaultAction();
                
    $controllerName $request->getControllerName();
                
    $response Zend_Controller_Front::getInstance()->getResponse();
                
    $response->setRedirect('/' $controllerName '/' $defaultAction);
                
    $response->sendHeaders();
                exit;
            }
        }
    }

    W tym przykładzie sprawdzamy czy zażądana akcja jest dostępna w kontrolerze. Jeśli nie, przekierujemy żądanie do domyślnej akcji w kontrolerze, i kończymy wykonywanie skryptu.

  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...