Wprowadzenie do Zend Framework

   Nauka Zend Framework

  appendix

   Przewodnik po Zend Framework


 • Zend_Gdata
 • Zend_Http
 • Zend_InfoCard
 • Zend_Json
 • Zend_Layout
 • Zend_Ldap
 • Zend_Loader
 • Zend_Locale
 • Zend_Log
 • Zend_Mail
 • Zend_Markup
 • Zend_Measure
 • Zend_Memory
 • Zend_Mime
 • Zend_Navigation
 • Zend_Oauth
 • Zend_OpenId
 • Zend_Paginator
 • Zend_Pdf
 • Zend_ProgressBar
 • Zend_Queue
 • Zend_Reflection
 • Zend_Registry
 • Zend_Rest

 • Zend_Search_Lucene
 • Zend_Serializer
 • Zend_Server
 • Zend_Service
 • Zend_Session
 • Zend_Soap
 • Zend_Tag
 • Zend_Test
 • Zend_Text
 • Zend_TimeSync
 • Zend_Tool
 • Zend_Tool_Framework
 • Zend_Tool_Project
 • Zend_Translate
 • Zend_Uri
 • Zend_Validate
 • Zend_Version
 • Zend_View
 • Zend_Wildfire
 • Zend_XmlRpc
 • ZendX_Console_Process_Unix
 • ZendX_JQuery
 • Translation 21.3% Update 2011-11-16 - Revision 24356 - Version ZF 1.11.x

  15.3. Frontendy Zend_Cache

  15.3.1. Zend_Cache_Core

  15.3.1.1. Wprowadzenie

  Zend_Cache_Core jest specjalnym frontendem ponieważ jest on jądrem modułu. Jest on podstawowym frontendem bufora i jest rozszerzany przez inne klasy.

  [Notatka] Notatka

  Wszystkie frontendy dziedziczą z klasy Zend_Cache_Core więc jej metody i opcje (opisane niżej) są także dostępne w innych frontendach, dlatego nie będą tu opisane.

  15.3.1.2. Dostępne opcje

  Te opcje są przekazywane do metody fabryki jako pokazano w poprzednich przykładach.

  Tabela 15.1. Dostępne opcje

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  caching Boolean TRUE włącza / wyłącza buforowanie (może być użyteczne do sprawdzania buforowanych skryptów)
  cache_id_prefix String NULL określa rzedrostek dla wszystkich identyfikatorów bufora, jeśli ma wartość NULL, nie będzie użyty żaden przedrostek. Przedrostek identyfikatorów zasadniczo tworzy przestrzeń nazw dla buforu, pozwalając na korzystanie z dzielonego bufora przez kilka aplikacji czy serwisów internetowych. Każda aplikacja czy serwis internetowy powinny używać innego przedrostka, więc określone identyfikatory będą mogły być użyte więcej niż raz.
  lifetime Integer 3600 okres ważności bufora (w sekundach), jeśli ustawiony na NULL, bufor będzie ważny na zawsze
  logging Boolean FALSE jeśli ma wartość true, aktywowane jest logowanie za pomocą Zend_Log is activated (ale system jest wolniejszy)
  write_control Boolean TRUE Włącza / wyłącza kontrolę zapisu (bufor jest odczytywany zaraz po zapisaniu aby wykryć uszkodzone wpisy), włączając kontrolę zapisu lekko zwolniesz zapisywanie bufora, ale nie będzie to miało wpływu na jego odczytywanie (może to wykryć niektóre uszkodzone pliki bufora, ale nie jest to perfekcyjna kontrola)
  automatic_serialization Boolean FALSE Włącza / wyłącza serializację, może być użyte do bezpośredniego zapisywania danych, które nie są łańcuchami znaków (ale jest to wolniejsze)
  automatic_cleaning_factor Integer 10 Włącza / ustawia proces automatycznego czyszczenia (garbage collector): 0 oznacza brak automatycznego czyszczenia, 1 oznacza systematyczne czyszczenie bufora, a x > 1 oznacza automatyczne losowe czyszczenie 1 raz na x operacji zapisu.
  ignore_user_abort Boolean FALSE jeśli ma wartość true, komponent ustawi flagę PHP ignore_user_abort wewnątrz metody save() aby zapobiec uszkodzeniom buforu w niektórych przypadkach

  15.3.1.3. Przykłady

  Przykład jest podany w dokumentacji na samym początku.

  Jeśli w buforze przechowujesz tylko łańcuchy znakow (ponieważ z opcją "automatic_serialization" możliwe jest przechowywanie wartości logicznych), możesz użyć bardziej kompaktowej konstrukcji:

  // zakładamy, że mamy już obiekt $cache

  $id 'myBigLoop'// id bufora czyli "tego co chcemy buforować"

  if (!($data $cache->load($id))) {
      
  // brak bufora

      
  $data '';
      for (
  $i 0$i 10000$i++) {
          
  $data $data $i;
      }

      
  $cache->save($data);

  }

  // [...] przetwarzaj dane $data (wyświetl je, przekaż itp.)

  Jeśli chcesz buforować wiele bloków lub instancji danych, idea jest ta sama:

  // upewnij się, że używasz unikalnych identyfiikatorów:
  $id1 'foo';
  $id2 'bar';

  // blok 1
  if (!($data $cache->load($id1))) {
      
  // brak bufora

      
  $data '';
      for (
  $i=0;$i<10000;$i++) {
          
  $data $data $i;
      }

      
  $cache->save($data);

  }
  echo(
  $data);

  // to nigdy nie jest buforowane
  echo('NEVER CACHED! ');

  // blok 2
  if (!($data $cache->load($id2))) {
      
  // brak bufora

      
  $data '';
      for (
  $i=0;$i<10000;$i++) {
          
  $data $data '!';
      }

      
  $cache->save($data);

  }
  echo(
  $data);

  Jeśli chcesz buforować specjalne wartości (np. wartości logiczne przy włączonej opcji "automatic_serialization") lub puste łańcuchy znaków, nie możesz używać uproszczonej konstrukcji przedstawionej powyżej. Musisz jawnie sprawdzić rekord bufora.

  // konstrukcja uproszczona (nie działa poprawnie dla pustych
  // łańcuchów znaków i wartości logicznych)
  if (!($data $cache->load($id))) {

      
  // brak bufora

      // [...] tworzymy dane $data

      
  $cache->save($data);

  }

  // pracujemy na danych $data

  // [...]

  // konstrukcja kompletna (działa zawsze)
  if (!($cache->test($id))) {

      
  // brak bufora

      // [...] tworzymy dane $data

      
  $cache->save($data);

  } else {

      
  // bufor został znaleziony

      
  $data $cache->load($id);

  }

  // pracujemy na danych $data

  15.3.2. Zend_Cache_Frontend_Output

  15.3.2.1. Wprowadzenie

  Zend_Cache_Frontend_Output jest frontendem przechwytującym dane wyjściowe. Przejmuje on wyświetlanie danych wyjściowych w PHP przechwytując wszystko co jest pomiędzy metodami start() oraz end().

  15.3.2.2. Dostępne opcje

  Ten frontend nie ma żadnych specyficznych opcji innych niż te z Zend_Cache_Core.

  15.3.2.3. Przykłady

  Przykład jest podany w dokumentacji na samym początku. To są główne różnice:

  // jeśli bufor nie istnieje, przechwytywane są dane wyjściowe
  if (!($cache->start('mypage'))) {

      
  // wyświetlaj jak zawsze
      
  echo 'Witaj! ';
      echo 
  'To jest buforowane ('.time().') ';

      
  $cache->end(); // kończy się wyświetlanie danych
  }

  echo 
  'To nie jest nigdy buforowane ('.time().').';

  Używając tej formy bardzo łatwe jest ustawienie buforowania danych wyjściowych w twoim aktualnie działającym projekcie przy małej ilości przeróbek w kodzie lub przy ich braku.

  15.3.3. Zend_Cache_Frontend_Function

  15.3.3.1. Wprowadzenie

  Frontend Zend_Cache_Frontend_Function buforuje rezultaty wywołań funkcji. Posiada on jedną metodą nazwaną call(), ktora przyjmuje nazwę funkcji oraz parametry do wywołania w tablicy.

  15.3.3.2. Dostępne opcje

  Tabela 15.2. Dostępne opcje

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  cache_by_default Boolean TRUE jeśli ma wartość true, wywołania funkcji będą domyślnie buforowane
  cached_functions Array   nazwy funkcji które mają być zawsze buforowane
  non_cached_functions Array   nazwy funkcji które nigdy nie mają być buforowane

  15.3.3.3. Przykłady

  Użycie funkcji call() jest takie samo jak użycie funkcji call_user_func_array() w PHP:

  $cache->call('veryExpensiveFunc'$params);

  // $params jest tablicą
  // przykładowo aby wywołać (z buforowaniem) funkcję veryExpensiveFunc(1, 'foo', 'bar'), użyj
  // $cache->call('veryExpensiveFunc', array(1, 'foo', 'bar'))

  Frontend Zend_Cache_Frontend_Function jest na tyle sprytny, że buforuje zarówno wartość zwracaną przez funkcję, jak i wszystkie dane wyjściowe, które ona wypisuje.

  [Notatka] Notatka

  Możesz przekazać dowolną wbudowaną funkcję lub zdefiniowną przez użytkownika z wyjątkiem array(), echo(), empty(), eval(), exit(), isset(), list(), print() oraz unset().

  15.3.4. Zend_Cache_Frontend_Class

  15.3.4.1. Wprowadzenie

  Frontend Zend_Cache_Frontend_Class różnie się od frontendu Zend_Cache_Frontend_Function tym, że umożliwia buforowanie wywołań metod obiektów (także statycznych)

  15.3.4.2. Dostępne opcje

  Tabela 15.3. Dostępne opcje

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  cached_entity (wymagane) Mixed   jeśli ustawiona jest nazwa klasy, będziemy buforować klasę abstrakcyjną i używać tylko statycznych wywołań; jeśli ustawiony jest obiekt będziemy buforować metody tego obiektu
  cache_by_default Boolean TRUE jeśli ma wartość true, wywołania będą domyślnie buforowane
  cached_methods Array   nazwy metod które mają być zawsze buforowane
  non_cached_methods Array   nazwy metod które nie mają być nigdy buforowane

  15.3.4.3. Przykłady

  Na przykład, aby buforować statyczne wywołania:

  class Test {

      
  // metoda statyczna
      
  public static function foobar($param1$param2) {
          echo 
  "foobar_output($param1$param2)";
          return 
  "foobar_return($param1$param2)";
      }

  }

  // [...]
  $frontendOptions = array(
      
  'cached_entity' => 'Test' // Nazwa klasy
  );
  // [...]

  # buforowane wywołanie
  $result $cache->foobar('1''2');

  Aby buforować klasyczne wywołania metod:

  class Test {

      private 
  $_string 'hello !';

      public function 
  foobar2($param1$param2) {
          echo(
  $this->_string);
          echo 
  "foobar2_output($param1$param2)";
          return 
  "foobar2_return($param1$param2)";
      }

  }

  // [...]
  $frontendOptions = array(
      
  'cached_entity' => new Test() // instancja klasy
  );
  // [...]

  # buforowane wywołanie
  $result $cache->foobar2('1''2');

  15.3.5. Zend_Cache_Frontend_File

  15.3.5.1. Wprowadzenie

  Zend_Cache_Frontend_File jeest frontendem działającym w oparciu o datę modyfikacji "głównego pliku". Jest to bardzo interesujące, na przykład przy zagadnieniach związanych z konfiguracją czy szablonami.

  Na przykład, jeśli masz plik konfiguracyjny XML, który jest analizowany przez funkcję zwracającą obiekt konfiguracji (na przykład Zend_Config). Za pomocą frontendu Zend_Cache_Frontend_File, możesz przechować obiekt konfiguracji w buforze (aby zapobiec analizowaniu pliku konfiguracyjnego XML za każdym razem), ale przy zależności od "głównego pliku". Więc jeśli plik konfiguracyjny XML zostanie zmodyfikowany, bufor natychmiast straci ważność.

  15.3.5.2. Dostępne opcje

  Tabela 15.4. Dostępne opcje

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  master_file (mandatory) String   kompletna ścieżka i nazwa głównego pliku

  15.3.5.3. Przykłady

  Użycie tego frontendu jest takie same jak Zend_Cache_Core. Nie ma potrzeby zamieszczania specyficznego przykładu - jedyną rzeczą do zrobienia jest zdefiniowanie pliku master_file gdy używamy metody fabryki.

  15.3.6. Zend_Cache_Frontend_Page

  15.3.6.1. Wprowadzenie

  Frontend Zend_Cache_Frontend_Page działa jak Zend_Cache_Frontend_Output ale jest zaprojektowany dla kompletnej strony. Nie jest możliwe użycie Zend_Cache_Frontend_Page do buforowania pojedynczego bloku.

  Z drugiej strony, identyfikator bufora jest obliczany na podstawie $_SERVER['REQUEST_URI'] oraz (zależnie od opcji) $_GET, $_POST, $_SESSION, $_COOKIE, $_FILES. Jeszcze lepiej, masz tylko jedną metodę do wywołania (start()) ponieważ metoda end() jest wywoływana w pełni automatycznie na końcu strony.

  Obecnie nie jest to zaimplementowane, ale planujemy dodać warunkowy system HTTP w celu oszczędzania transferu (system wyśle nagłówek HTTP 304 Not Modified jeśli bufor istnieje i gdy przeglądarka ma aktualną wersję bufora).

  15.3.6.2. Dostępne opcje (for this frontend in Zend_Cache factory)

  Tabela 15.5. Dostępne opcje

  Opcja Typ danych Domyślna wartość Opis
  http_conditional Boolean FALSE użyj systemu http_conditional (obecnie jeszcze nie zaimplementowane)
  debug_header Boolean FALSE jeśli ma wartość true, testowy tekst jest dodawany przed każdą buforowaną stroną
  default_options Array array(...zobacz niżej...) asocjacyjna tablica domyślnych opcji:
  • (boolean, domyślnie wartość true) cache : bufor jest włączony jeśli ma wartość true

  • (boolean, domyślnie wartość false) cache_with_get_variables : jeśli ma wartość true, buforowanie jest włączone nawet wtedy gdy są jakieś zmienne w tablicy $_GET

  • (boolean, domyślnie wartość false) cache_with_post_variables : jeśli ma wartość true, buforowanie jest włączone nawet wtedy gdy są jakieś zmienne w tablicy $_POST

  • (boolean, domyślnie wartość false) cache_with_session_variables : jeśli ma wartość true, buforowanie jest włączone nawet wtedy gdy są jakieś zmienne w tablicy $_SESSION

  • (boolean, domyślnie wartość false) cache_with_files_variables : jeśli ma wartość true, buforowanie jest włączone nawet wtedy gdy są jakieś zmienne w tablicy $_FILES

  • (boolean, domyślnie wartość false) cache_with_cookie_variables : jeśli ma wartość true, buforowanie jest włączone nawet wtedy gdy są jakieś zmienne w tablicy $_COOKIE

  • (boolean, domyślnie wartość true) makeI_id_with_get_variables : jeśli ma wartość true, identyfikator bufora będzie zależał od zawartości tablicy $_GET

  • (boolean, domyślnie wartość true) make_id_with_post_variables : jeśli ma wartość true, identyfikator bufora będzie zależał od zawartości tablicy $_POST

  • (boolean, domyślnie wartość true) make_id_with_session_variables : jeśli ma wartość true, identyfikator bufora będzie zależał od zawartości tablicy $_SESSION

  • (boolean, domyślnie wartość true) make_id_with_files_variables : jeśli ma wartość true, identyfikator bufora będzie zależał od zawartości tablicy $_FILES

  • (boolean, domyślnie wartość true) make_id_with_cookie_variables : jeśli ma wartość true, identyfikator bufora będzie zależał od zawartości tablicy $_COOKIE

  • (int, domyślnie wartość false) specific_lifetime : jeśli ma wartość inną niż false, podana wartość zostanie użyta dla danego wyrażenia regularnego

  • (array, domyślnie wartość array()) tags : etykiety dla buforowanego rekordu

  • (int, domyślnie wartość null) priority : priorytet (jeśli backend to obsługuje)

  regexps Array array() tablica asocjacyjna do ustawienia opcji tylko dla pewnych adresów REQUEST_URI, klucze są wyrażeniami regularnymi (PCRE), wartości są asocjacyjnymi tablicami ze specyficznymi opcjami do ustawienia gdy wyrażenie regularne zostanie dopasowane do $_SERVER['REQUEST_URI'] (zobacz default_options aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych opcji) ; jeśli kilka wyrażen regularnych będzie pasowało do $_SERVER['REQUEST_URI'], zostanie użyte tylko te ostatnie
  memorize_headers array array() tablica łańcuchów znaków odpowiadająca nazwom nagłówków HTTP. Wymienione nagłówki będą przechowane wraz z danymi buforu i odtworzone gdy bufor zostanie użyty

  15.3.6.3. Przykłady

  Użycie Zend_Cache_Frontend_Page jest naprawdę łatwe:

  // [...] // wymagane, konfiguracja i fabryka

  $cache->start();
  // jeśli bufor jest trafiony, wynik jest wysyłany do przeglądaki a skrypt tutaj kończy działanie

  // reszta strony

  bardziej kompleksowy przykład, który pokazuje sposób centralnego zarządzania buforowaniem w pliku ładującym (przykładowo do użycia z klasą Zend_Controller)

  /**
   * Powinieneś unikać tworzenia dużej ilości kodu przed sekcją buforowania na
   * przykład, w celu optymalizacji, instrukcje "require_once" lub
   * "Zend_Loader::loadClass" powinny znajdować się za sekcją buforowania
   */

  $frontendOptions = array(
     
  'lifetime' => 7200,
     
  'debug_header' => true// dla testów
     
  'regexps' => array(
         
  // buforuj cały kontroler IndexController
         
  '^/$' => array('cache' => true),

         
  // buforuj cały kontroler IndexController
         
  '^/index/' => array('cache' => true),

         
  // nie buforuj kontrolera ArticleController...
         
  '^/article/' => array('cache' => false),

         
  // ...ale buforuj akcję "view"
         
  '^/article/view/' => array(
             
  // kontrolera ArticleController
             
  'cache' => true,

             
  // i buforuj gdy są dostępne zmienne $_POST
             
  'cache_with_post_variables' => true,

             
  // (ale bufor będzie zależał od tablicy $_POST)
             
  'make_id_with_post_variables' => true,
         )
     )
  );

  $backendOptions = array(
      
  'cache_dir' => '/tmp/'
  );

  // pobieranie obiektu Zend_Cache_Frontend_Page
  $cache Zend_Cache::factory('Page',
                               
  'File',
                               
  $frontendOptions,
                               
  $backendOptions);

  $cache->start();
  // jeśli bufor jest trafiony, wynik jest wysyłany do przeglądaki
  // a skrypt tutaj kończy działanie

  // [...] koniec pliku uruchamiającego
  // te linie nie będą wykonane jeśli bufor jest trafiony

  15.3.6.4. Metoda zaniechania buforowania

  Z powodu wymagań projektowych, w niektórych przypadkach (na przykład gdy używamy kodów innych niż HTTP/200), możesz potrzebować zaniechać proces buforowania. Dlatego dla tego frontendu udostępniamy metodę cancel().

  // [...] // konfiguracja itp.

  $cache->start();

  // [...]

  if ($someTest) {
      
  $cache->cancel();
      
  // [...]
  }

  // [...]
  digg delicious meneame google twitter technorati facebook

  Comments

  Loading...